Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie spadku lub udziału w spadku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.06.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane ze zbyciem spadku lub udziału w spadku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z chwilą śmierci spadkodawcy – jeżeli spadek przypadł kilku osobom – pomiędzy spadkobiercami powstaje wspólność praw i obowiązków spadkowych. Spadek, a także udział w spadku stanowią pewną wyodrębnioną masę majątkową, której własność przysługuje wszystkim spadkobiercom. Do czasu dokonania działu spadku, masa ta może stanowić przedmiot czynności prawnej.

 

Każdy ze spadkobierców może swobodnie dysponować swoim udziałem w spadku. Zgodnie z art. 1051 Kodeksu cywilnego spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Pod pojęciem zbycia można rozumieć np. sprzedaż, zamianę lub darowiznę.

 

Tak jak spadek może zbyć spadkobierca, który go przyjął, tak i w przypadku zbycia udziału w spadku może ono nastąpić tylko po złożeniu przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu spadku albo po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania.

 

Przedmiotem nabycia może być spadek, będący własnością spadkobiercy, uzyskany zarówno w drodze spadkobrania ustawowego jak i testamentowego.

 

Przepisy prawa wskazują, iż umowa o zbycie udziału w spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje bezwzględną nieważność umowy.

 

Nabywca udziału w spadku wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki zbywcy. Z tego też powodu nabywca udziału w spadku może podejmować wszystkie działania, które mógł podjąć spadkobierca. W szczególności nabywca spadku może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, a także o dokonanie działu spadku.

 

Nabywca spadku lub udziału w nim ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe. Zakres tej odpowiedzialności jest uzależniony od tego, jakie oświadczenie o przyjęciu spadku złożył spadkobierca. Jeżeli spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, to jego nabywca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczeń. Jeżeli zaś spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza to odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości czynnej spadku.

 

Nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe względem wierzycieli solidarnie, co oznacza, że wierzyciele mogą żądać zaspokojenia zarówno od zbywcy jak i od nabywcy spadku.

 

Nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów. Strony umowy mogą w tej kwestii inaczej się umówić.

 

Skuteczne względem nabywcy spadku są dokonane przez zbywcę czynności prawne określające zarząd majątkiem spadkowym, a także sposób korzystania z tego majątku, jeżeli nabywca o tych czynnościach prawnych wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

 

W razie zawarcia umowy zbycia spadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. Odpowiada natomiast za wady prawne spadku jako przedmiotu umowy. Z takimi wadami spotkamy się w szczególności, kiedy zbywca nie jest spadkobiercą lub udział zbywcy jest mniejszy niż wynika to z umowy.

 

Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotami oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia tych przedmiotów.

 

Przepis art. 1051 Kodeksu cywilnego nie wymaga, aby spadkobierca przed zawarciem umowy o zbyciu spadku uzyskał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jednak umowę o zbycie udziału w spadku najlepiej jest zawrzeć po stwierdzeniu nabycia spadku. Wynika to z tego, że dopiero postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku określa w sposób w zasadzie ostateczny wielkość udziału danego spadkobiercy. Potwierdza również przysługujące prawa do spadku po określonym spadkobiercy.

 

Zbycie spadku lub udziału w spadku nie są uzależnione od zgody pozostałych spadkobierców.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.06.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - VI =

 

»Podobne materiały

Definicja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Instytucja przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza pozwala spadkobiercy ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe. Oświadczając o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobierca ponosi bowiem odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »