Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie części wspólnej nieruchomości

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 23.12.2017

Sprawa dotyczy zbycia części wspólnej nieruchomości. Po rodzicach, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia figuruję w księdze wieczystej jako współwłaściciel nieruchomości (to stary dom bliźniak, który rodzice i babcia wykupili przed laty od państwa). Jako drugi współwłaściciel jest wpisana nadal nieżyjąca babcia. Wiem, kto należy do grona spadkobierców babci, chciałem sądownie uzyskać potwierdzenie nabycia spadku ze zniesieniem współwłasności, gdyż nieruchomość chcę sprzedać i spłacić pozostałych. Niby wszyscy byli na tak, ale mam problemy z uzyskaniem od nich dokumentów potrzebnych w sądzie. Właściciel drugiego mieszkania w tym bliźniaku jest gotowy odkupić tę część, bo miałby całość dla siebie. Zna sytuację prawną nieruchomości. Czy mogę w świetle prawa zbyć swoją część nieruchomości, tak żeby sąsiad, zamiast mnie, figurował w księdze wieczystej i aby to on we własnym zakresie załatwiał sprawę ze spadkobiercami babci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zbycie części wspólnej nieruchomości

Fot. Fotolia

Nie ma żadnych przeszkód, aby zbył Pan swój udział we współwłasności sąsiadowi – mimo nieuregulowania sprawy spadkowej po babci. Może Pan zbyć tylko to, co figuruje w KW. Proszę pamiętać, że jeśli w wyniku sprawy spadkowej po babci przypadnie Panu jeszcze jakiś udział, w tym zakresie nadal będzie Pan współwłaścicielem i nawet jeśli sąsiad założy sprawę spadkową, to będzie Pan uczestnikiem postępowania jako spadkobierca po dziadkach. Warto więc na tę opcję się przygotować i ustalić z sąsiadem, jak mają wyglądać Wasze rozliczenia, a najlepiej je spisać. Do czasu stwierdzenia nabycia spadku po dziadkach nie może Pan sprzedać swojego udziału w tym spadku. Po rodzicach owszem.

 

Nie ma przeszkód, aby sąsiad wniósł sprawę spadkową po dziadkach i uregulował stan prawny nieruchomości.

 

O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i nast. Kodeksu cywilnego – „K.c.”) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego („K.p.c.”). Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 K.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 K.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 K.p.c.). We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 K.p.c.). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

 

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 K.p.c.). W braku wymienionych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 zd. drugie K.p.c.).

 

Od wniosku pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł. Licząc od każdego zmarłego.

 

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć każda osoba mająca interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy. Wnioskodawcą może być osoba, której zainteresowanie sprowadza się tylko do tego, żeby postanowienie o stwierdzeniu spadku w ogóle zapadło, przy czym jego treść (wynik postępowania) jest dla niej zupełnie obojętna (por. post. SN z 12 stycznia 1983 r., III CRN 218/82 , OSNCP 1983, nr 8, poz. 124 z glosą T. Felskiego, OSPiKA 1984, nr 11, poz. 243). Ocena uprawnienia wnioskodawcy do żądania wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

 

Współwłaściciel, gdy stanie się nim sąsiad, ma legitymację do złożenia wniosku, w celu zniesienia współwłasności. Będzie on mógł uregulować sprawę. Sąd wezwie go do złożenia aktów stanu cywilnego. Na tej podstawie (wezwania sądu) może on wystąpić do USC z wnioskiem o wydanie odpowiednich aktów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki