.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zbycie części nieruchomości w zamian za zwolnienie ze spłaty kredytu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 17.08.2019

Wspólnie z partnerem nabyłam nieruchomość (każde z nas miało udział 50%). Po śmierci partnera spadek po nim przejęli jego rodzice. Nieruchomość jest obciążona kredytem hipotecznym, na którego spłatę nie stać rodziców partnera i dlatego chcą przeprowadzić na moją rzecz zbycie części nieruchomości w zamian za zwolnienie ich ze spłaty kredytu (czyli ja przejmę spłatę kredytu w 100%). Od sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia nie upłynęło jeszcze 5 lat. Czy w takim przypadku są oni zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od zbycia nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zbycie części nieruchomości w zamian za zwolnienie ze spłaty kredytu

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

 

W świetle przedstawionej przez Panią sprawy należy zatem ustalić, czy sprzedaż nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu stanowi odpłatne zbycie, o którym mowa w powyższym przepisie, co w konsekwencji powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

 

W prawie podatkowym pojęcie odpłatne zbycie nie zostało zdefiniowane, zgodnie jednak z językowym (potocznym) rozumieniem tego terminu, to zbycie rzeczy lub prawa za wynagrodzeniem.

 

Należy przy tym zauważyć, że odpłatność nie musi mieć charakteru pieniężnego w postaci konkretnego przepływu gotówkowego. Płatność może oznaczać również uzyskanie świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty w naturze (otrzymanie w zamian innych rzeczy lub praw), działania, zaniechania lub znoszenia. Innymi słowy, pod pojęciem płatności nie należy rozumieć wyłącznie zapłaty ceny w pieniądzu (zwiększenie aktywów zbywcy) – płatnością może być również zwolnienie z długu, czy potrącenie wzajemnych, wymagalnych wierzytelności (zmniejszenie pasywów zbywcy).

 

W kontekście powyższych rozważań organy podatkowe przyjmują, że zbycie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu stanowi odpłatne zbycie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT.

 

Przykładowo w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 08.02.2017 r., nr 1061-IPTPB2.4511.884.2016.1.AKu czytamy:

 

„Ponadto należy wskazać, że istotą umowy przejęcia długu są następujące przesłanki: nabycie długu przez przejemcę jako jego własnej powinności, zwolnienie dotychczasowego dłużnika i zachowanie tożsamości przejmowanego zobowiązania. Zatem osoba trzecia, przejmująca dług, staje się zobowiązana za dług dotychczasowego dłużnika. Na skutek przejęcia długu zostaje on zwolniony od obowiązku świadczenia wobec wierzyciela, a przejmujący dług, tak zwany przejemca, staje się dłużnikiem. Przejęcie długu zatem nie narusza treści istniejącego dotychczas stosunku zobowiązaniowego, a jedynie powoduje zmianę osoby dłużnika.

 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni zamierza w formie aktu notarialnego zawrzeć umowę, na mocy której przeniesie swój udział w nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, w zamian za przyjęcie przez nią części długu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na zakup tej nieruchomości, należy uznać, że celem zawartej umowy będzie odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, natomiast przejęcie w całości kredytu przez drugiego współwłaściciela jest formą odpłatności za przeniesienie własności.”

 

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej w interpretacji z 19.07.2017 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.171.2017.1.DJ:

 

„Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni w zamian za przeniesienie na rzecz swojego wierzyciela (banku) własności zabudowanej nieruchomości otrzymała świadczenie wzajemne polegające na zwolnieniu z ciążącego na niej długu. Innymi słowy, zbyła ona przedmiotową nieruchomość za zwolnienie z długu. Zwolnienie z długu miało więc w niniejszej sytuacji dla Wnioskodawczyni określoną wartość majątkową, gdyż w jego wyniku przestała być zobowiązana wobec swojego wierzyciela do zapłaty określonej kwoty pieniężnej. Wartość długu, z którego Wnioskodawczyni została zwolniona w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości jest wobec tego dla Zainteresowanej wynagrodzeniem za przeniesienie ww. prawa własności, a więc i przychodem podatkowym.

 

Wobec powyższego uznać należy, że dla Wnioskodawczyni czynność przeniesienia praw własności do nieruchomości celem zwolnienia się z obowiązku zapłaty długu hipotecznego na rzecz banku stanowi formę zbycia, bowiem wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonane w 2014 r. przeniesienie prawa własności nieruchomości, nabytej w drodze darowizny w 2013 r. stanowi zatem odpłatne zbycie, gdyż skutkuje zwolnieniem z długu wobec banku i wygaśnięciem zobowiązania Wnioskodawczyni.

 

Skoro, jak ustalono powyżej, przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu mieści się w zakresie przedmiotowym pojęcia odpłatnego zbycia, a od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie ww. nieruchomości do daty jej zbycia nie upłynęło pięć lat, to dokonane zbycie stanowiło źródło przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.”

 

W rezultacie dokonanie sprzedaży części nieruchomości przez rodziców Pani partnera w zamian za zwolnienie z długu stanowi odpłatne zbycie nieruchomości, które podlega pod art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. Rodzice zatem teoretycznie powinni wykazać przychód w wysokości wartości długu, z którego zostaną zwolnieni w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości.

 

W tym miejscu trzeba jednak zauważyć, że od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy mówiące o sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku. Otóż, zgodnie z nowym art. 10 ust. 5 ustawy PIT w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę.

 

Skoro zatem rodzice Pani partnera nabyli udział w nieruchomości w spadku to pięcioletni okres, w którym sprzedaż nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym syn (czyli spadkodawca) nabył nieruchomość. Jeżeli od tego czasu upłynęło więcej niż 5 lat to choć sprzedaż nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu jest odpłatnym zbyciem to jednak z uwagi na przekroczenie okresu opodatkowania podatek po stronie rodziców nie wystąpi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »