Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na działania prokuratora

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.06.2014

Pół roku temu zaginął mój mąż i kilka dni później policja znalazła go utopionego na brzegu jeziora. Mimo że miał problemy z alkoholem, od początku nie wierzyłam, że sam wpadł do jeziora, ponieważ zawsze zachowywał względną trzeźwość umysłu. Uważałam, że prokurator zignorował sprawę. Skorzystałam z usług jasnowidza, który określił, że męża do jeziora wepchnął kolega podczas bójki. Złożyłam zażalenie na działania prokuratora, sąd je uwzględnił, ale nie wiem, czego mogę się teraz spodziewać. Proszę o rady, bo jutro mam spotkanie z prokuratorem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż w chwili obecnej na skutek postanowienia sądu o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego sprawa jest ponownie przedmiotem rozpoznania organów ścigania.

 

Wskazać należy, iż przewidzianych w ustawie czynności w postępowaniu przygotowawczym dokonuje na posiedzeniu sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 330 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym „uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić”. Wskazania te są dla prokuratora wiążące.

 

Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1, może wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 – o czym należy go pouczyć.

 

W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratorowi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt postępowania przygotowawczego.

 

W tego rodzaju sprawach niezwykle istotnym dowodem jest dowód z opinii biegłego, który przeprowadził sekcję zwłok Pani męża i ustalił przyczyny śmieci. W każdej tego rodzaju sprawie winna być przeprowadzona sekcja zwłok.

 

Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie zwłok. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowaniu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach niecierpiących zwłoki oględzin dokonuje policja z obowiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znalezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko w razie konieczności. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, wezwać lekarza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem wymagań art. 200 § 2.

 

W pierwszej kolejności należy zatem sprawdzić, czy w prowadzonej sprawie była przeprowadzona sekcja zwłok (otwarcie zwłok), mająca na celu ustalenie przyczyn śmierci Pani męża. Otwarcie zwłok, powszechnie nazywane sekcją zwłok, co do zasady odbywa się w zakładach medycyny sądowej lub w szpitalach. Z czynności tej przeprowadza się protokół.

 

W trakcie składania uzupełniających zeznań winna Pani wskazać na osoby, które mogły w jakikolwiek sposób przyczynić się do pozbawienia Pani męża życia. Wskazanie może nastąpić poprzez podanie rysopisu, wieku, danych osobowych. Należy zatem podać wszystkie osoby, które w tych ostatnich dwóch dniach mogły przebywać z Pani mężem albo z którymi Pani mąż w ostatnim czasie miał problemy.

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż „każdy sąd rozpoznający zażalenie w trybie art. 330 § 1 k.p.k. ma pełną możliwość dokonania odmiennej od prokuratora oceny całości lub części materiału dowodowego. Nie może jednak wkraczać w jego kompetencje, naruszać podstawowych zasad rozdziału ról procesowych i samodzielnie dokonywać opisów czynów innych niż te, co do których zapadło postanowienie o umorzeniu” (W. Grzeszczyk, Najnowsze wydanie: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2008).

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, wskazać należy, iż winna Pani zapoznać się z postanowieniem sądu uwzględniającym Pani zażalenie i uchylającym postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego celem przeanalizowania, jakie czynności winny wykonać organa ścigania w przedmiotowej sprawie. Podkreślenia wymaga, stosownie do treści art. 330 § 1 zd. 2 Kodeksu postępowania karnego, iż „wskazania te są dla prokuratora wiążące”. Innymi słowy prokuratora jest zobowiązany do wykonania czynności, które zostały przedstawione w orzeczeniu sądowym.

 

W podobnym tonie wypowiada się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt IV KO 97/10, w którego tezie wskazano, iż „kontrola sądowa decyzji prokuratora o odmowie wszczęcia śledztwa, podjętej w wyniku przeprowadzenia czynności sprawdzających zasadność doniesienia, powinna polegać na sprawdzeniu, czy w wyniku tych czynności, kompletnych i przeprowadzonych rzetelnie, zdołano zebrać dane wskazujące na konieczność (lub przeciwnie) wszczęcia postępowania przygotowawczego. Do sądu dokonującego kontroli decyzji prokuratora należy zatem jedynie stwierdzenie, czy zachodzą okoliczności wymagające w postępowaniu przygotowawczym przeprowadzenia dalszych czynności sprawdzających i ewentualnego wskazania, jakich czynności należy dokonać w celu wyjaśnienia tych okoliczności (por. art. 330 § 2 k.p.k.)”.

 

Nie ulega nadto wątpliwości, że w jutrzejszym zeznaniu winna Pani wskazać na korzystanie z usług jasnowidza, bowiem organy ściganie, nie chcąc naruszyć przepisów prawa karnego procesowego, winne jasnowidza przesłuchać w charakterze świadka.

 

Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

 

Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus II =

»Podobne materiały

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Moje pytanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. W listopadzie wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien chłopak mnie obraził. Wtedy mój kolega go pchnął. Chłopak upadł niefortunnie, bo uderzył głową o asfalt. W wyniku zdarzenia chłopak zmarł. Mój kolega

 

Skarga na adwokata

Osadzono mnie w areszcie. Dnia 25 stycznia dostałem pismo, iż mam obrońcę z urzędu. Tak się złożyło, że mój kolega 27 stycznia podpisał umowę z obrońcą z wyboru. Kolega zapłacił za obronę. Pech chciał, że obrońca z urzędu i z wyboru to ta sama osoba. Mecenas nie powiadomił mojego kolegi, że zos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »