.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie na wpis do księgi wieczystej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.11.2017

Komornik dokonał zastrzeżenia o wszczęciu egzekucji do księgi wieczystej. Nieruchomość ta objęta jest współwłasnością małżeńską, więc tytuł egzekucyjny nie dotyczy współmałżonka. Czy na taki wpis do księgi wieczystej przysługuje zażalenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady wierzycielowi potrzebny jest tytuł wykonawczy przeciwko małżonkowi dłużnika, aby egzekwować należność z nieruchomości.

 

Jeśli nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego dłużnika oraz jego żony (wspólność majątkowa, wspólność ustawowa), komornik może dokonać jedynie zajęcia nieruchomości, tj. zawiadomić dłużnika o wszczęciu egzekucji oraz wezwać go do zapłaty należności. Dalsze czynności egzekucyjne są niedopuszczalne, albowiem wspólność ustawowa jest wspólnością bezudziałową, nie można więc egzekwować z udziału małżonka w nieruchomości, gdyż udział taki nie istnieje.

 

Komornik dysponując tytułem wykonawczym wyłącznie przeciwko jednemu z małżonków nie może prowadzić egzekucji z nieruchomości, której właścicielem jest jeszcze inna osoba – małżonek dłużnika, przeciwko któremu komornik nie posiada tytułu wykonawczego.

 

Jeżeli na wniosek wierzyciela dokonane zostanie zajęcie nieruchomości, która wchodzi w skład majątku wspólnego dłużnika oraz jego małżonka, wówczas małżonek nie będący dłużnikiem może złożyć do komornika sprzeciw, w którym będzie domagał się zwolnienia spod zajęcia określonej nieruchomości.

 

Po otrzymaniu sprzeciwu, komornik ma obowiązek wezwać wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. W wezwaniu tym określa, iż winno to nastąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości. Z praktycznego punktu widzenia zasadnym jest także, aby komornik zobowiązał wierzyciela do nadesłania kopii wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie, albowiem brak tych czynności ze strony wierzyciela obliguje komornika do umorzenia egzekucji z nieruchomości.

 

Jeżeli wierzyciel wniosku do sądu nie złoży, wówczas komornik musi umorzyć egzekucję z nieruchomości. Jeśli wniosek zostanie złożony, wówczas do czasu jego rozpatrzenia przez sąd, nie będą podejmowane czynności egzekucyjne z nieruchomości.

 

Taki stan prawny obowiązuje od 2.7.2004 r. od czasu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – dodano do polskiej cywilnej ustawy procesowej art. 9231 K.p.c., według którego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków, natomiast dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

 

Tak więc, jeżeli obecnie małżonek dłużnika sprzeciwia się zajęciu, o sprzeciwie tym komornik niezwłocznie powiadamia wierzyciela, który w terminie tygodniowym powinien wystąpić o nadanie przeciwko małżonkowi dłużnika klauzuli wykonalności pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

 

Zajęcie nieruchomości dokonane w trybie art. 9231 K.p.c. ma charakter warunkowy, ponieważ w razie zgłoszenia do komornika sprzeciwu przez małżonka dłużnika, przeciwko któremu nie wystawiono tytułu wykonawczego, wierzyciel ma tygodniowy termin – od daty otrzymania tego zawiadomienia od komornika – na wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko temu małżonkowi. W razie bezskutecznego upływu tego terminu postępowanie egzekucyjne z nieruchomości ulega umorzeniu.

 

Podobnie stanie się, jeżeli małżonek dłużnika, co prawda nie zgłosi sprzeciwu, ale wierzyciel w ciągu roku nie podejmie żadnych czynności zmierzających do uzyskania klauzuli przeciwko małżonkowi. W takiej sytuacji umorzenie postępowania nastąpi z mocy samego prawa na podstawie art. 823 K.p.c. Wystarczy sprzeciw do komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl