Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.10.2014

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz postępowaniach karnym i cywilnym, jednak w niniejszym artykule skupimy się na zażaleniach na postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego1 – na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Ten środek odwoławczy nie przysługuje więc od każdego postanowienia wydanego przez jakikolwiek organ administracyjny, a tylko od postanowień w sprawach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawach szczególnych (postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji). W szczególności zażalenie przysługuje na postanowienia:

 

 1. o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia ugody zawartej przed organem administracyjnym;
 2. w sprawie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;
 3. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
 4. w sprawie zajęcia stanowiska przez organ, od którego inny organ uzależnia wydanie decyzji;
 5. w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania;
 6. o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej;
 7. o odmowie zwolnienia od kary grzywny za brak osobistego stawienia się na wezwanie organu;
 8. o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów;
 9. o zwrocie wniesionego podania;
 10. o odmowie wszczęcia postępowania;
 11. o odmowie przywrócenia terminu;
 12. o odmowie wszczęcia postępowania z urzędu w związku z żądaniem organizacji społecznej;
 13. o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej;
 14. w sprawie kosztów postępowania;
 15. o odmowie wydania zaświadczenia;
 16. o wstrzymaniu wykonania decyzji;
 17. o odmowie wznowienia postępowania.

 

Zażalenia na postanowienia wydawane przez organy administracyjne mogą być wnoszone w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. Właściwy do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, lecz wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. W przypadku postanowień wydanych przez organy, dla których nie ustanowiono organów wyższego stopnia, prawo do zażalenia nie przysługuje, jednak strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

 

Szczególnym rodzajem zażalenia przewidzianego w postępowaniu administracyjnym jest zażalenie na niezałatwienie przez organ administracji sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Zażalenie takie wnosi się do organu wyższego stopnia (jeżeli nie ma takiego organu, zamiast zażalenia można wnieść do organu, który załatwia sprawę przewlekle, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa).

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki