.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawód farmaceuty – wymagane kwalifikacje

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.01.2015

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie upoważnia do uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty jest ukończenie studiów na kierunku farmacja oraz uzyskanie tytułu magistra farmacji. Osoba, która spełni te warunki, posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty, jednak aby uzyskać prawo wykonywania tego zawodu, wymagane jest spełnienie przez nią szeregu warunków dodatkowych.Zawód farmaceuty – wymagane kwalifikacje

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykształcenie wymagane do uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty

Zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich* kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która:

 

 1. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo
 2. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo
 3. posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 4. posiada potwierdzone dokumentami kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Praktyka zawodowa w aptece

Praktyka zawodowa, o której mowa wyżej w punkcie 1, może być odbywana w aptece, która uzyskała pozytywne opinie:

 

 1. wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,
 2. okręgowej rady aptekarskiej właściwej ze względu na siedzibę apteki
  – wydane na wniosek dziekana wydziału uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzone są studia na kierunku farmacja.

 

Praktyka odbywana jest na podstawie skierowania przez dziekana w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem praktyki zawodowej. Osoba odbywająca praktykę zawodową wykonuje czynności fachowe wynikające z programu praktyki zawodowej pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekunem może być kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta. Opiekun musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej.

Zawód farmaceuty – wymagania dodatkowe

Samo spełnienie warunku posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej nie oznacza jednak automatycznego przyznania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty. Posiadanie wykształcenia daje wyłącznie możliwość ubiegania się o przyznanie tego prawa. Przyznaje je okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty (w przypadku gdy o to prawo wnioskuje obywatel polski lub cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej), lub (w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej) Naczelna Rada Aptekarska. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty może zostać przyznane tylko w przypadku, gdy osoba o nie się ubiegająca, oprócz wymaganego wykształcenia:

 

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca (w przypadku cudzoziemca warunek ten uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską);
 5. korzysta z pełni praw publicznych.

Dokumenty które należy przedstawić radzie aptekarskiej

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel polski jest zobowiązany przedstawić właściwej okręgowej radzie aptekarskiej:

 

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
 2. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Natomiast obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawia Naczelnej Radzie Aptekarskiej:

 

 1. wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty obejmujący: imiona i nazwisko farmaceuty, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres do korespondencji, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty.

Przyznanie prawa do wykonywania zawodu farmaceuty

Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo odmowa przyznania tego prawa jest dokonywana w formie uchwały przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską, nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. Niezwłocznie po złożeniu ślubowania okręgowa rada aptekarska, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska, wydaje farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

 

 

 

 

___________________________

*Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1429, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.01.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 minus 0 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »