.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zawłaszczenie kwatery na cmentarzu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 03.11.2010

Posiadam prawo do dysponowania kwaterą na cmentarzu komunalnym (wykupiłem je w 2004 r. na 20 lat – mam na to fakturę). W grobie pochowana była matka, której zwłoki niedawno zostały przeniesione w inne miejsce. Wykupiona przeze mnie kwatera została wykorzystana do wybudowania rodzinnego grobowca. Czy takie zdarzenie jest kradzieżą lub naruszeniem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych? Czy może być wdrożone postępowanie z urzędu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20 (art. 7 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Aby pomimo upływu powyższego okresu nie dopuścić do ponownego użycia grobu, należy spełnić warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tj. zgłosić zastrzeżenie i wnieść opłatę będącą równowartością opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok, chyba że chodzi o grób murowany przeznaczony do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby lub do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

 

Przez grób murowany rozumie się także katakumby. Tylko więc grób murowany zapewnia trwałe korzystanie z niego i chowanie w nim dalszych zwłok bez ograniczeń czasowych. Natomiast uprawnienia wynikające z umowy o pochowanie w grobie ziemnym wygasają z upływem dwudziestu lat od pochowania, chyba że wniesie się sprzeciw i opłatę. Skutkiem upływu dwudziestoletniego terminu i braku zastrzeżenia oraz uiszczenia opłaty jest bowiem wygaśnięcie prawa do grobu ziemnego, a w konsekwencji zarząd cmentarza może rozporządzić grobem i przyjąć do pochowania w nim zwłoki innej osoby zmarłej; „wygaśnięciu ulegają niestety wszystkie uprawnienia składające się na prawo do grobu, wskutek czego ich zlokalizowane wykonywanie i dochodzenie staje się bezprzedmiotowe” (tak S. Rudnicki w glosie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 07.11.2002 r., sygn. akt II CKN 980/00; teza nr 3).

 

Art. 7 ust. 2 jednoznacznie stanowi, że „po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione”.

 

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29.03.2007 r., sygn. akt III CZP 17/77, który stwierdził: „osobie, która mimo upływu terminu oznaczonego w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r . o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 1972 r. Nr 47, poz. 298) nie dopełnia warunków z ust. 2 tego artykułu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie”.

 

Podobną opinię Sąd Najwyższy zawarł w innym orzeczeniu, tj. wyroku z dnia 30.08.1975 r., sygn. akt II CR 405/75, zgodnie z którym „w wyniku pochowania w grobie ziemnym następuje nabycie korzystania z grobu ziemnego tj. z miejsca pod ten grób , na okres dłuższy od 20 lat tylko pod warunkiem uiszczania co 20 lat stosownej opłaty".

 

Tym samym Pańskie prawa niewątpliwie zostały naruszone. Naruszono nie tylko ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ale i Kodeks cywilny (natomiast nie można tego zachowania uznać za przestępstwo). Moim zdaniem ma Pan prawo dochodzić od zarządu cmentarza przywrócenia stanu prawnego zgodnego z prawem lub odszkodowania (art. 471 Kodeksu cywilnego). Źródłem prawa do grobu jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zarządem cmentarza a osobę uprawnioną.

 

Postępowanie z urzędu nie wchodzi w grę. Stosowne postępowanie może być wszczęte tylko z Pana inicjatywy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl