Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 18.12.2013

Moja spółka z o.o. od prawie dwóch lat ma zawieszoną działalność gospodarczą. Niedługo będę musiał wznowić działalność. Czy po wznowieniu możliwe jest ponowne zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że jest Pan wspólnikiem spółki z o.o., która ma zawieszoną działalność gospodarczą od prawie dwóch lat. Obecnie chciałby Pan wznowić działalność, a następnie ją ponownie zawiesić.

 

Właściciel firmy, który w swoim przedsiębiorstwie nie zatrudnia żadnych pracowników, może zawiesić działalność firmy (z przyczyn rynkowych albo osobistych) na czas od 30 dni do 24 miesięcy.

 

Jak stanowi art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:

 

„1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

 

1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

 

1b. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

 

1c. Do obliczania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

1d. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

1e. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1d, przedsiębiorca może korzystać jednorazowo w całości lub w nie więcej niż 4 częściach.

(…)

6. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

(…)

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym”.

 

Okres zawieszenia trwa od dnia złożenia wniosku lub od późniejszego dnia wskazanego we wniosku o dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu. Trwa natomiast do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, ale nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.

 

Ustawa wprawdzie o tym nie stanowi, lecz wydaje się, że zachowując normę dotyczącą czasu trwania zawieszenia nie dłużej niż 24 miesiące, można wielokrotnie zawieszać i wznawiać zawieszoną działalność gospodarczą. Ustawa nie nakazuje bowiem, aby z możliwości zawieszenia trzeba było korzystać jednorazowo lub przez okres pełnych 24 miesięcy. Oznacza to, że po wznowieniu działalności gospodarczej, chociażby na pewien czas, możliwe jest kolejne zawieszenie tej działalności i to ponownie na okres do 24 miesięcy [takie samo stanowisko prezentuje Cezary Kosikowski (w:) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz].

 

Zgodnie z art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym sąd może wezwać przedsiębiorcę, aby ten w ciągu siedmiu dni dopełnił formalności dotyczących wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności i to pod rygorem nałożenia na niego grzywny. Jeżeli nałożenie grzywny nie poskutkuje, wówczas sąd rejestrowy może wykreślić przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorca nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej ani też uzyskać uprzednio zgody jakiegokolwiek organu na zgłoszenie zawieszenia.

 

Postępowanie w sprawie wpisu informacji o zawieszeniu lub wznowieniu zawieszonej działalności przebiega na podstawie przepisów właściwych dla dokonywania wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia z ewidencji lub rejestru. Pod względem materialnym dokonanie wpisu o zawieszeniu lub o wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej jest poświadczone przez właściwy organ przez wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu. Natomiast jeśli dokonanie wpisu jest niemożliwe, organ ten wydaje decyzję o odmowie wpisu.

 

Reasumując, obowiązujące przepisy nie regulują wprost możliwości ponownego zawieszenia działalności gospodarczej po wykorzystaniu przez przedsiębiorcę maksymalnego 24-miesięcznego okresu zawieszenia. Przyjmuje się jednak, iż jest to dopuszczalne. Jak wynika z informacji Ministerstwa Gospodarki zawartych na stronie internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego (www.eu-go.gov.pl) – złożenie kolejnego wniosku o zawieszenie po uprzednim wznowieniu przez przedsiębiorcę wykonywania działalności należy traktować jako wniosek o wpis informacji o zawieszeniu na następny ograniczony ustawowo do 24 miesięcy okres. Przepisy będące we właściwości Ministra Gospodarki nie zawierają regulacji co do długości przerwy (okresu wykonywania działalności) pomiędzy kolejnymi okresami zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Jednym z podstawowych warunków do skutecznego zawieszenia działalności jest jej wykonywanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + IV =

»Podobne materiały

Zawieszenie działalności gospodarczej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i utraciłem płynność finansową. Co zrobić? Czy mam zlikwidować firmę? A może powinienem zawiesić działalność gospodarczą?  

 

Zawieszenie firmy

Zawieszam działalność firmy, w związku z tym rozwiązałem za porozumieniem stron umowy o pracę z wszystkimi pracownikami oprócz jednej osoby, która przebywa na urlopie wychowawczym. Wiem, że nie można zwolnić pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, chciałbym się jednak dowiedzieć, czy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »