.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie firmy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.04.2013

Zawieszam działalność firmy, w związku z tym rozwiązałem za porozumieniem stron umowy o pracę z wszystkimi pracownikami oprócz jednej osoby, która przebywa na urlopie wychowawczym. Wiem, że nie można zwolnić pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym, chciałbym się jednak dowiedzieć, czy można rozwiązać umowę o pracę za jej zgodą bądź czy istnieje jakaś inna możliwość wyjścia z sytuacji, tak aby zawieszenie firmy było możliwe.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

 

Stosownie do art. 2 Kodeksu pracy „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę”. Osoba zatrudniona – w rozumieniu art. 2 K.p. – jest osobą pozostającą w stosunku pracy i tym samym jest stroną tego stosunku.

 

„Osoby wykonujące pracę w ramach innego stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy agencyjnej, o dzieło czy zlecenia) nie są pracownikami, chyba że treść takich umów będzie wykazywać cechy stosunku pracy. Wówczas takie zatrudnienie należy traktować jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Wobec powyższego przedsiębiorca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę bądź na podstawie powołania, wyboru lub mianowania, mimo że osoba ta przebywa na urlopie bezpłatnym bądź wychowawczym, nie może skorzystać z przywileju zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ograniczenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej jedynie do przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników, wynika z faktu, iż ogólne zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie może dotyczyć składek płaconych przez pracodawców za pracowników. Tym samym powiązanie instytucji zawieszenia z całkowitym zwolnieniem z opłacania składek w okresie zawieszenia jest możliwe tylko w odniesieniu do przedsiębiorców niezatrudniających pracowników” (odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda na interpelację nr 6229 z dnia 28 listopada 2008 r.).

 

Zgodnie z art. 30 Kodeksu pracy „umowa o pracę rozwiązuje się:

 

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

 

Należy także pamiętać, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez nią wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Oznacza to, że jeśli pracownica na urlopie wychowawczym wyrazi zgodę na rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, to może dojść do takiego zakończenia stosunku pracy. Jeśli jednak nie zaakceptuje takiego rozwiązania, to podstawą jej zwolnienia może być jedynie likwidacja lub upadłość pracodawcy. Zatem zawieszenie firmy nie będzie możliwe, jeśli pracownica nie zaaprobuje rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl