.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 07.02.2014

Czy jest możliwe zawieszenie działalności spółki z o.o. w sytuacji, gdy posiada ona samochód w leasingu? Do zakończenia umowy leasingowej pozostał jeszcze rok, ale niestety spółka obecnie jest w fatalnej sytuacji finansowej. Słyszałem, że można zawiesić działalność, o ile spółka nie zatrudnia pracowników etatowych, ale nie wiem, jak rozwiązać kwestię spłaty rat leasingowych w okresie zawieszenia. Czy osoba trzecia może spłacać raty w imieniu spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie polecam spłaty rat przez osobę trzecią. Jako wydatek poniesiony przez kogoś innego dla spółki byłby do przychód w wysokości kwoty raty, jaka została uregulowana przez osobę trzecią. Mogłoby to zostać uznane za osiąganie przychodów z innych źródeł niż prawo dopuszcza w okresie zawieszenia (przychodów finansowych oraz z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej).

 

Jak Pan zauważył, spółka z o.o. może zawiesić swoją działalność.

 

Stosownie do art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

 

Jednocześnie przepis ten wskazuje, jakie są prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia:

 

„3. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

4. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą (…).

8. Zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym”.

 

Największe znaczenie ma:

 

  1. prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  2. prawo i obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  3. prawo do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jak wskazałem wcześniej, w okresie zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej oraz ponoszenia wszelkich kosztów i podejmowania działań mających na celu zachowanie źródła przychodów.

 

Pomimo zawieszenia działalności gospodarczej na spółce spoczywa obowiązek dokonywania zapłaty rat leasingowych. Raty leasingowe to koszty pośrednie, które podatnik ponosił i które ponosić będzie w związku z działalnością gospodarczą. Z tego względu spółka może regulować raty leasingowe i rozliczać je na dotychczasowych zasadach, jako koszty uzyskania przychodów gospodarczo uzasadnione i ponoszone w celu zachowania zabezpieczenia źródła przychodów.

 

Jeżeli spółka nie ma lub nie miałaby środków, należałby zadbać o ich legalne pozyskanie w okresie zawieszenia. Mogłaby to być (zamiast spłat przez osobę trzecią) – pożyczka jednorazowa lub ratalna od tej osoby. Pieniądze miałyby być przekazane jednorazowo na konto spółki lub w częściach jako rata pożyczki bezpośrednio na konto leasingodawcy.

 

Wydatki dotyczące rat leasingowych ponoszone przez spółkę z o.o. w okresie zawieszenia działalności gospodarczej mogą być uwzględnione przy ustaleniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. stanowić koszt uzyskania przychodów. Warunkiem koniecznym jest jednak to, by zawarte umowy leasingu spełniały wymogi ustawowe, o których mowa w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dotyczących rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, z uwagi na to, że umowa została zawarta przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej, jeżeli dojdzie do wznowienia działalności przed zakończeniem umowy leasingu, a przedmiot leasingu będzie po wznowieniu wykorzystany do wykonywania czynności opodatkowanych.

 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i pkt 3, w miesiącu otrzymania faktury lub jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w tych terminach, może na podstawie art. 86 ust. 11 obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

 

Z analizy przywołanych przepisów wynika, że w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (do 24 miesięcy) wnioskodawca nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Aby jednak zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dotyczących rat leasingowych – zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 i 3 lub ust. 11 – może składać w okresie zawieszenia działalności deklaracje dla podatku od towarów i usług, wykazując podatek naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub złożyć te deklaracje po wznowieniu działalności gospodarczej.

 

W okresie zawieszenia działalności spółki z o.o., zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania deklaracji VAT (dokładna treść tego przepisu brzmi: „W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji, o których mowa w ust. 1 i 2, za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy”). By skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z rat leasingowych, spółka powinna złożyć deklarację i wykazać w niej kwotę nabycia usługi i podatek VAT do odliczenia. W ten sposób odliczony podatek VAT można przenieść podatek na kolejne okresy rozliczeniowe lub wystąpić o zwrot.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton