Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawiadomienie o wadzie

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 19.12.2014

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady w przepisanym przez prawo terminie. Analogiczne obowiązki ciążą na konsumencie, który wysuwa do sprzedawcy żądania z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli umowa ta została zawarta przed 25 grudnia 2014 r.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – obowiązek zawiadomienia o wadzie

 

Zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego1, jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

Jednocześnie zgodnie z art. 563 § 1 Kodeksu cywilnego kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć. Przy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed upływem tych terminów listu poleconego.

 

Kupującemu przysługuje jednak ochrona przed podstępnym zatajeniem wady lub zapewnieniem przez sprzedawcę, że wady rzeczy nie istnieją. W takich przypadkach, zgodnie z art. 564 Kodeksu cywilnego, utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego.

 

Rękojmia za wady prawne rzeczy – obowiązek zawiadomienia o wadzie

 

W przypadku rękojmi za wady prawne sprzedanej rzeczy kupującego wiąże termin do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, tylko jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko niemu z roszczeniami dotyczącymi rzeczy. W takim przypadku, zgodnie z art. 573 Kodeksu cywilnego, Kupujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie. Jeżeli tego zaniechał, a osoba trzecia uzyskała orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę prawną o tyle, o ile jego udział w postępowaniu był potrzebny do wykazania, że roszczenia osoby trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne.

 

Obowiązek zawiadomienia sprzedawcy o niezgodności z umową towaru konsumpcyjnego

 

W przypadku sporów wynikłych z umów zawieranych pomiędzy konsumentem a osobą prowadzącą działalność gospodarczą, w których sprzedającym jest przedsiębiorca, podstawą dochodzenia roszczeń nie są przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi, lecz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsuemnckiej2. Zgodnie z przepisami tejże ustawy konsument może do sprzedającego wysuwać żądania z tytułu niezgodności towaru z umową. Również w tym przypadku ustawa wyznacza kupującemu nieprzekraczalny termin, w którym powinien on zawiadomić sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy, kupujący traci uprawnienia przysługujące mu z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

Częściowe zniesienie terminów do zawiadomienia o wadzie na mocy nowych przepisów

 

Na mocy ustawy o prawach konsumenta3, która wchodzi w życie dnia 25 grudnia 2014 r., uchylona zostanie ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Ustawa ta wprowadza również nowe zasady dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, które to będą stosowane również do sprzedaży konsumenckiej. Jednocześnie na mocy tej ustawy zniknie termin do zawiadomienia o wadzie, z przekroczeniem którego uprawnienia z rękojmi tracić miałby konsument. Nowe brzmienie art. 563 Kodeksu cywilnego odnosić się będzie już tylko do umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami – kupujący będący przedsiębiorcą będzie tracił uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbada rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - IX =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki