Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie ugody z wierzycielem

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.02.2015

Ugoda jest czynnością prawną (a w przypadku ugody sądowej również czynnością procesową), przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, w szczególności w celu zapewnienia wykonania wzajemnych roszczeń albo by uchylić istniejący spór. Ugoda może przybrać formę ugody pozasądowej lub ugody sądowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ugoda pozasądowa

Zgodnie z art. 917 Kodeksu cywilnego1 przez ugodę strony mogą uczynić sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugodą będzie więc np. umowa zawarta pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem określająca nowy sposób spłaty pożyczki i obniżenie odsetek, w celu zachowania wypłacalności dłużnika.

 

Przepisy o ugodzie nie zawierają wymagań co do formy, tak więc może ona zostać zawarta w dowolnej formie (również ustnej), jednak należy pamiętać, że strona zainteresowana wykonaniem ugody (np. dłużnik), powinna zadbać o to, żeby treść tej ugody była możliwa do udowodnienia. Zastosowanie znajdzie tu bowiem art. 6 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

 

Przedmiotem ugody może być jakikolwiek stosunek prawny, a więc co do zasady zarówno stosunek wynikający z zobowiązań, prawa rzeczowego, rodzinnego i spadkowego, jak i prawa pracy. Jednak nieważna będzie ugoda, w której zawarto ustępstwa sprzeczne z prawem, wyłączone spod dyspozycji stron (np. nieważne będzie zrzeczenie się przez pracownika prawa do wynagrodzenia).

 

Należy zaznaczyć, że ugoda pozasądowa sama w sobie nie jest tytułem egzekucyjnym. Wiąże ona jednak strony i może prowadzić do uzyskania tytułu egzekucyjnego, a następnie tytułu wykonawczego. Niewypełnienie ugody rodzi odpowiedzialność z tytułu niewykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). Przymuszenie dłużnika do jej wypełnienia może jednak nastąpić wyłącznie w drodze powództwa.

Ugoda sądowa

Szczególnym typem ugody jest ugoda sądowa, czyli ugoda zawierana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przed sądem, ewentualnie przed mediatorem (jeżeli następnie zatwierdził ją sąd). Ugoda sądowa ma dwoisty charakter, jest zarówno czynnością procesową prowadzącą do umorzenia sprawy, jak również czynnością prawną (umową). W odróżnieniu od ugody pozasądowej ugoda sądowa jest tytułem egzekucyjnym.

Uchylenie się od skutków ugody

Uchylenie się od skutków prawnych ugody może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy zawarta została ona pod wpływem błędu. Dopuszczalne jest to tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony (dłużnik i wierzyciel) uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - X =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki