.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie intercyzy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 01.05.2015

Żona jest właścicielką 1/2 domu jednorodzinnego po rodzicach, ja właścicielem działki budowlanej. Mamy wspólne dzieci, mam również syna z pierwszego małżeństwa. Mamy zamiar budować dom (finasowanie z kredytu) na tej działce. Czy w przypadku mojej śmierci mój syn z pierwszego małżeństwa będzie miał prawo do części domu, którego właścicielem jest moja żona? Czy w przypadku problemów ze spłatą kredytu bank może również zająć ten dom? Czy lepiej, żebyśmy ustanowili rozdzielność majątkową i żebym ja wziął kredyt na siebie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zacznijmy od tego, że wyjaśnię Panu kwestie własności domu, który zostanie zbudowany na Pana działce.

 

Podstawową zasadą jest, że wszystko co znajduje się na gruncie (poza nielicznymi wyjątkami), jest własnością właściciela gruntu, tak więc wszystko, co powstanie na nieruchomości należącej do Pana, będzie Pana własnością.

 

Nie może bowiem zaistnieć sytuacja, w której działka będzie własnością żony albo męża, a budynek na niej postawiony współwłasnością obojga. Budynek bowiem stanowi część składową gruntu. Na mocy artykułu 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspólnego; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

 

Z powyższego wynika, że wyłącznie Pan po budowie domu będzie jego właścicielem, a Pana żona będzie mogła jedynie domagać się zwrotu nakładów i wydatków poniesionych na nieruchomość.

 

Co się tyczy dziedziczenia, to jeśli Pan nie sporządzi na wypadek swojej śmierci testamentu to w grę będzie wchodziło dziedziczenie ustawowe.

 

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.”

 

Zgodnie z powyższym po Pana śmierci zostaną powołani do spadku Pana wszystkie dzieci i żona. W skład spadku wejdzie 1/2 udziału w majątku wspólnym małżeńskim + Pana majątek osobisty. Spadkobiercy staną się współwłaścicielami majątku, który należał do Pana.

 

Pana syn z pierwszego małżeństwa ma prawo do spadku po Pana śmierci (lub zachowku w sytuacji, gdy zostanie pominięty przez Pana w testamencie lub rozporządzi się Pan swoim majątkiem w drodze umowy darowizny na rzecz innych osób). Natomiast Pana syn nie dziedziczy po Pana żonie, chyba że został lub zostanie przez nią przysposobiony. Pasierb dochodzi do dziedziczenia dopiero w sytuacji, gdy nie ma najbliższej rodziny spadkodawcy (dzieci, wnuków, małżonka, rodziców, rodzeństwa, ich zstępnych, dziadków, ich zstępnych).

 

Co się tyczy rozdzielności majątkowej:

 

Jak najbardziej taka opcja może wchodzić w grę w sytuacji, gdy Pan chce wziąć kredyt hipoteczny jedynie na siebie. Rozdzielność majątkowa musi być zawarta między Państwem przed wzięciem tego kredytu.

 

W sytuacji gdy Państwo weźmiecie obydwoje kredyt to zaciągnięte w banku zobowiązanie obciąży obydwoje małżonków i bank w razie niespłacania kredytu najpierw będzie miał możliwość zlicytować nieruchomość, na budowę której był wzięty kredyt, a następnie, jeśli zabraknie pieniędzy na pokrycie długu będzie mógł zaspokoić się z majątku każdego z małżonków.

 

Z punktu widzenia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków ważny jest moment zawarcia umowy intercyzy (czyli ustanowienia rozdzielności majątkowej).

 

W ustroju rozdzielności majątkowej zasadą jest, że każdy z małżonków odpowiada za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Jednakże powoływanie się wobec wierzycieli na intercyzę jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy sam fakt zawarcia umowy i jej rodzaj był tym osobom wiadomy. Ciężar udowodnienia, że powyższe okoliczności były wierzycielowi znane, spoczywa na małżonkach (małżonku). W przeciwnym razie, tj. jeśli małżonek (małżonkowie) przed zaciągnięciem zobowiązania nie ujawnią swojej umowy intercyzy bądź nie uda im się udowodnić, iż wierzyciel wiedział o tej umowie, zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej nie wywoła skutków wobec wierzycieli. Oznacza to, że mogą oni zaspokoić swoje roszczenie z przedmiotów i praw majątkowych, tak jakby intercyza w ogóle nie została zawarta (inaczej mówiąc, umowa intercyzy jest względem takich wierzycieli bezskuteczna).

 

Należy jeszcze raz z całą stanowczością podkreślić, że na intercyzę można skutecznie powoływać się tylko i wyłącznie po jej zawarciu. W konsekwencji, jeśli zawarlibyście Państwo umowę intercyzy w czasie trwania małżeństwa, to umowa nie wywiera żadnych skutków prawnych w stosunku do zobowiązań zaciągniętych przed zawarciem tej umowy.

 

Nadto należy pamiętać, że w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków ustanowienie rozdzielności majątkowej jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Reasumując, zawarcie umowy intercyzy wyłączy odpowiedzialność Pana żony za ewentualne Pana długi w przyszłości, jeśli zostaną dotrzymane opisane powyżej reguły.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »