Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymanie wadium

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 26.07.2012

Czy mogę zrezygnować z wygranego przetargu ogłoszonego przez urząd pewnego miasta? Czy zamawiający zatrzyma wadium? Dodam, że skierowałem kilka pytań do zamawiającego odnośnie robót, lecz nie dostałem odpowiedzi. Pytania zostały zadane w ustawowym terminie. Czy w związku z tym zaniedbaniem udzielenia odpowiedzi mogę złożyć jakieś odwołanie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wybór wykonawców zadań zlecanych przez jednostki sektora finansów publicznych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

 

Jak podaje art. 14 powołanej ustawy:

 

„Art. 14. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej”.

 

Natomiast w myśl art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych:

 

„3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”.

 

Konsekwencje odmowy podpisania umowy reguluje art. 46 ust. 5 pkt 1 cytowanej ustawy:

 

„5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie”.

 

Prawo zatrzymania wadium przysługuje zamawiającemu z mocy prawa. W praktyce zatrzymanie wadium oznacza przejęcie przez zamawiającego odpowiedniej kwoty na swoją rzecz.

 

Podobne rozwiązania odnośnie zatrzymania wadium przewiduje art. 704 § 2 Kodeksu cywilnego.

 

„§ 2. Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego wadium albo naprawienia szkody”.


Instytucja wadium została skonstruowana jako bariera o funkcjach zabezpieczająco-rekompensacyjnych. Ma ono za zadanie zapobiegać przystępowaniu do przetargu lub aukcji osób lekkomyślnych czy nieuczciwych. Stworzona bariera finansowa zapewnia udział w przetargu wyłącznie osób rzeczywiście zainteresowanych zawarciem określonej umowy.

 

Według dominującego poglądu zastrzeżenie wadium wyłącza możliwość dochodzenia zawarcia umowy przez organizatora lub uczestnika przetargu. Zatrzymanie przedmiotu wadium stanowi zastępcze zaspokojenie organizatora i wyłącza dalszą odpowiedzialność majątkową oferenta. Organizatorowi należy się wadium niezależnie od tego, czy poniósł szkodę wskutek uchybienia ze strony oferenta obowiązkowi zawarcia umowy.

 

Stosownie do art. 38 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie są wystarczająco jasne, każdy wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących jej treści. Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi niezwłocznie oraz przesłania treści udzielonej odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację.

 

Jeżeli oferent złoży podanie o wyjaśnienie specyfikacji, to po stronie zamawiającego powstaje obowiązek udzielenia odpowiedzi. Brak reakcji ze strony zamawiającego jest czynnością, w stosunku do której wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej.

 

Jak podaje art. 180 ust. 1 omawianej ustawy: „Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy”.

 

Terminy do złożenia odwołania od czynności czy zaniechania czynności zamawiającego są określone w art. 182 ustawy.

 

„Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

 

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

 

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

 

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

 

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

 

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

 

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  1. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
  2. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

 

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

  1. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
  2. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

 

5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia”.

 

Termin do złożenia odwołania jest terminem zawitym – to znaczy, że czynność dokonana po jego upływie jest bezskuteczna.

 

Reasumując: jeżeli upłynął już termin do złożenia odwołania na zaniechanie udzielenia wyjaśnień na temat postępowania przetargowego, składanie tego środka ochrony prawnej jest bezcelowe.

 

Jeśli przetarg został rozstrzygnięty, a było wniesione wadium, to nieprzystąpienie do zawarcia umowy grozi Panu utratą wadium.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - pięć =

»Podobne materiały

Udział w przetargu bez zgody współmałżonka

Małżeństwo oraz osoba samotna wygrali przetarg na zakup nieruchomości od starostwa powiatowego. Mąż wpłacił 50% wadium, drugie 50% wpłaciła osoba samotna. Obecnie żona nie zgadza się na zakup nieruchomości. Czy istnieje możliwość odzyskania wadium, np. poprzez unieważnienie przetargu? Mąż nie miał ż

 

Konsekwencje niepodpisania umowy po zwycięskim przetargu

Zamawiający ogłosił przetarg, a po jego rozstrzygnięciu wybrał najkorzystniejszą ofertę. Ponieważ wykonawca nie podpisał umowy, przetarg został unieważniony. Czy wykonawca będzie mógł ponownie złożyć ofertę w nowo ogłoszonym przetargu? Czy unieważnienie przetargu z jego winy rzutuje w jakiś sposób n

 

Czy odrębne firmy małżonków można potraktować jako grupę kapitałową?

Czy małżeństwo, w którym mąż posiada firmę i żona posiada firmę, tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych? Czy jeśli obie firmy małżonków wystartują do jednego przetargu, mogą zostać wykluczone z postępowania właśnie ze względu na przepisy o grupie kapitałowej?

 

Tryb bezprzetargowy sprzedaży nieruchomości przez gminę

Czy istnieją konkretne przepisy uprawniające fundację jako organizację użyteczności publicznej do pierwszeństwa przed innymi oferentami przy przetargu na lokal użytkowy? Jak wygląda procedura zgłoszenia fundacji do przetargu, czy w takiej sytuacji lokal zostaje wycofany z przetargu przez burmistrza?

 

Przeprowadzenie przetargu pomimo błędu w informacji o jego dacie

Złożyłem ofertę na przetarg dotyczący usług budowlanych. Okazało się, że podana data przetargu zawierała błąd, jednak wszyscy zainteresowani zgodzili się na otwarcie ofert. Na jeden typ usług złożono dwie oferty, w związku z czym jeden z zainteresowanych stwierdził, że ze względu na błąd w daci

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »