.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie Ukraińca

Ukrainiec posiada ważną wizę wydaną przez polski konsulat. Cel wydania wizy to 08 (prowadzenie działalności gospodarczej). W przypadku zarejestrowania w urzędzie pracy gotowości zatrudnienia Ukraińca otrzymuje on dokument uprawniający do starania się o wizę – cel wydania 04 (podjęcie pracy). Problem tkwi w tym, że obecnie posiadana wiza (04) ma jeszcze 1,5 roku ważności, a wydawana w celu 08 ma ważność tylko 0,5 roku. Czy mogę przyjąć do pracy Ukraińca na podstawie zarejestrowanego w urzędzie pracy oświadczenia o gotowości jego zatrudnienia (ponieważ wizę wjazdową 04 ma ważną), czy oprócz tego muszę posiadać kopię jego wizy z celem wydania 08?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie § 2 pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1116 z późn. zm.) cudzoziemcy będący obywatelami państw graniczących z Rzecząpospolitą Polską oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilności, ustanowionego między tymi państwami a Unią Europejską, którzy wykonują pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie, są zwolnieni z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Taka sytuacja zachodzi niewątpliwie w przypadku obywateli Ukrainy, a zatem również ma zastosowanie do zatrudnienia Pana pracownika, który podejmując pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien posiadać wizę uprawniającą do podjęcia pracy oraz oświadczenie pracodawcy, który zamierza go zatrudnić.

 

W przepisach ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. – dalej u.p.z.) uregulowane są kwestie zatrudnienia cudzoziemców oraz związane z zatrudnieniem odrębności dotyczące m.in. obywateli Ukrainy.

 

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 40 u.p.z. wykonywanie pracy przez cudzoziemca oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji. Warunki zatrudnienia cudzoziemca, w tym dotyczące obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę oraz zwolnienia z tego obowiązku, zostały zawarte w rozdziale 16 u.p.z. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej w art. 87-90a.

 

W świetle przepisów regulujących zatrudnienie cudzoziemców jest ono możliwe po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu. Z tego powodu nie jest pozbawione podstaw twierdzenie, że zasadą zatrudnienia cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest posiadanie zezwolenia, natomiast odstępstwa od tej zasady zostały przez ustawodawcę ściśle określone.

 

Z treści art. 90 ust. 4 u.p.z. wynika upoważnienie dla ministra właściwego do spraw pracy do określenia w drodze rozporządzenia przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, uwzględniając przypadki określone w umowach i porozumieniach międzynarodowych oraz programach szkoleniowych lub doradczych realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, polską politykę zagraniczną, specyfikę wykonywanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, wymogi dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a także szczególny status, który był podstawą udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powyższe upoważnienie zostało wykonane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, który 30 sierpnia 2006 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. W świetle § 2 pkt 27 tego aktu prawnego wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców, będących obywatelami Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, którzy wykonują pracę w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

 

W świetle powyższej regulacji pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy wprawdzie nie musi posiadać zezwolenia na jego zatrudnienie, lecz ma obowiązek złożyć oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w powiatowym urzędzie pracy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego to oświadczenie.

 

Powyższe wskazuje na konieczność składania oświadczenia przez każdy podmiot zamierzający zatrudnić obywatela Ukrainy w czasie obowiązywania wizy umożliwiającej zatrudnienie na terytorium RP.

 

Celem takiej regulacji było niewątpliwie wprowadzenie złagodzonych rygorów podejmowania zatrudnienia na terytorium Polski przez cudzoziemców będących obywatelami państw wymienionych w rozporządzeniu. Nie ma jednak podstaw do interpretowania tych przepisów w sposób, który w istocie stanowi obejście obowiązującego prawa, w szczególności w odniesieniu do legalności zatrudnienia.

 

Legalne zatrudnienie w Polsce nie tylko wynikać winno zatem z posiadania odpowiedniej wizy, lecz także realność tego zatrudnienia winno potwierdzać złożenie przez podmiot zatrudniający oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy.

 

W art. 48a ustawy o cudzoziemcach uregulowano przypadki unieważnienia wizy. Enumeratywnie je wyliczono.

 

Wydanie wizy na inny cel nie unieważnia poprzednio wydanej. Nie ma żadnych przeszkód, aby cudzoziemiec mógł jednocześnie prowadzić działalność i pracować na etacie – tak jak obywatele naszego państwa. Ale do tego potrzebuje dwóch różnych wiz.

 

Jest to pewien absurd, ale dopóki obywatel legitymuje się wizą pracowniczą na określony czas i jest ona ważna – w urzędzie pracy wystarczy przedstawić tę wizę. Nie ma ani potrzeby, ani obowiązku przedstawiać wizę dotyczącą działalności gospodarczej.

 

 

 

 

Stan prawny z 7 lutego 2013 r.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl