.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.11.2013

Jakie są konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe zatrudnienia obcokrajowców w Polsce? Na jakiej zasadzie można ich zatrudnić na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie? Jakie są inne formy zatrudnienia? Mam na myśli konkretnie obywateli Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady zatrudnianie cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców dzielą ich na dwie grupy: obywateli państw Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw.

 

Niezależnie od tego obowiązują regulacje traktatu unijnego. Stosownie do nich obowiązywał w Polsce okres przejściowy co do zatrudniania obywateli UE w Polsce. W chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej korzystają jednak ze swobody zatrudnienia na terytorium Polski. Mogą oni podjąć pracę w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli Polski i ani oni, ani pracodawca nie muszą informować urzędu pracy ani o zamiarze ich zatrudnienia, ani o samym zatrudnieniu.

 

Po ustalonym okresie przejściowym obowiązuje zasada swobodnego przepływu pracowników.

 

Artykuł 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską określa, że Wspólnota zapewnia swobodny przepływ pracowników, brak ograniczeń wobec pracowników państw UE ze względu na obywatelstwo. Swobodny przepływ pracowników państwa UE daje prawo do przemieszczania się w obrębie UE w celu podjęcia i wykonywania pracy, przebywania bez dodatkowych zezwoleń na pobyt lub pracę w jednym z państw UE w celu wykonywania pracy, pozostawania, po zakończeniu zatrudnienia, na terytorium danego państwa UE.

 

Pracownik pochodzący z państwa UE musi być w Polsce traktowany tak samo jak obywatel państwa, z którego pochodzi. Jednocześnie musi przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. To samo dotyczy jego pracodawcy lub podmiotu, który zatrudnia go w inny sposób.

 

Obywatel państwa UE może samodzielnie poszukiwać pracy na terenie Polski.

 

Z ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) wynika, że obywatel UE może po pierwsze wjechać w każdej chwili na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo, oraz przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy.

 

Prawo do pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące przysługuje mu, gdy jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski (pozostaje w stosunku pracy lub wykonuje pracę w ramach umowy cywilnoprawnej). Członek rodziny obywatela UE to małżonek, bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka (potomek w linii prostej: dziecko), w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka (przodek w linii prostej: ojciec, matka), pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

 

Jednak gdy pobyt obywatela UE na terytorium Polski trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, składając osobiście wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce jego pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Na potwierdzenie rejestracji cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

 

Natomiast w razie niezarejestrowania się pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, nie ponosi żadnych konsekwencji. Obowiązek rejestracji jest bowiem tylko obowiązkiem administracyjnym, samo jego niewypełnienie nie jest np. powodem wydalenia cudzoziemca z Polski, pobyt bez rejestracji nie jest uważany za pobyt nielegalny ani też zatrudnianie cudzoziemca w takiej sytuacji nie oznacza, że jest ono nielegalne. Cudzoziemcy – obywatele państwa UE są bowiem uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce w związku z unijną zasadą swobody przepływu osób i z mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i samej racji posiadanego obywatelstwa.

 

Obywatel UE powinien pamiętać o tym, aby zgodnie z polska ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych przebywając na terytorium Polski, zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Do obywateli UE nie będą miały także zastosowania przepisy ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769). Określa ona sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ustawa ta dotyczy cudzoziemców; według niej ilekroć w ustawie jest mowa o cudzoziemcu, rozumie się przez to osobę niebędącą:

 

 1. obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej;
 4. członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 1-3, który do nich dołącza lub z nimi przebywa.

 

Obcokrajowcy pochodzący z Unii Europejskiej (np. obywatele Hiszpanii i Anglii) zatrudnieni w Polsce traktowani są jak obywatele Polski w zakresie praw i obowiązków pracowniczych. Należy mieć więc na względzie m.in.:

 

 1. minimalne wynagrodzenie dla pracownika;
 2. zasady zatrudniania i obowiązki przed zatrudnieniem (szkolenia BHP, dopuszczenie do pracy, badania wstępne i okresowe itd.);
 3. zasady ubezpieczenia społecznego oraz zgłaszanie pracownika do nich;
 4. opłacanie składek na ubezpieczenie;
 5. obliczanie zaliczki na podatek dochodowy do polskiego US;
 6. przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy do polskiego US.

 

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło są zawierane w oparciu o Kodeks cywilny. Przy tych umowach nie ma podległości służbowej zatrudnionego, nie ma poleceń służbowych, sztywnego miejsca i czasu pracy. O czasie i sposobie wykonania decyduje przyjmujący zlecenie lub dzieło. Zlecenie jest oskładkowane ubezpieczeniem, umowa o dzieło – nie. Konieczne jest jednak dobre skonstruowanie umowy o dzieło, by nie została ona zakwestionowana przez ZUS.

 

W przypadku umowy-zlecenia należy zawrzeć umowę pisemną oraz zgłosić do ubezpieczenia na czas trwania umowy. Konieczne jest także płacenie przez zatrudniającego składek i zaliczek na podatek, wystawienie odpowiedniego PIT-u.

 

W przypadku umowy o dzieło trzeba sporządzić umowę pisemną. Konieczne jest płacenie przez zatrudniającego zaliczek na podatek i wystawienie odpowiedniego PIT-u.

 

Dla celów ubezpieczenia umowy te mogą zostać potraktowane jako „praca najemna” – co rodzi określone skutki. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wszystkie osoby, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami, zleceniobiorcami, prowadzącymi pozarolniczą działalność, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

 

Osoba z UE wykonująca w państwie UE pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego – zgodnie z art. 11 ust. 3 a rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia. Jest to tzw. zasada miejsca wykonywania pracy. Zgodnie z tym właściwe jest ustawodawstwo państwa, w którym dana osoba wykonuje pracę najemną lub pracuje na własny rachunek. Nie ma znaczenia natomiast miejsce zamieszkania pracownika, siedziba jego pracodawcy lub to, gdzie prowadzący zarejestrował działalność.

 

Inne możliwe formy zatrudnienia obcokrajowców w Polsce:

 

 1. umowa o pracę na czas określony;
 2. umowa o pracę na czas nieokreślony;
 3. obcokrajowiec zakłada firmę w Polsce i wykonuje pracę jako podmiot gospodarczy dla innego podmiotu gospodarczego w Polsce (sam płaci składki i podatki);
 4. obcokrajowiec zakłada firmę w swoim kraju i wykonuje pracę jako podmiot gospodarczy dla innego podmiotu gospodarczego w Polsce (sam płaci składki i podatki).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl