Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie obcokrajowców w Polsce

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.11.2013

Jakie są konsekwencje podatkowe i ubezpieczeniowe zatrudnienia obcokrajowców w Polsce? Na jakiej zasadzie można ich zatrudnić na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie? Jakie są inne formy zatrudnienia? Mam na myśli konkretnie obywateli Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Co do zasady zatrudnianie cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców dzielą ich na dwie grupy: obywateli państw Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw.

 

Niezależnie od tego obowiązują regulacje traktatu unijnego. Stosownie do nich obowiązywał w Polsce okres przejściowy co do zatrudniania obywateli UE w Polsce. W chwili obecnej obywatele Unii Europejskiej korzystają jednak ze swobody zatrudnienia na terytorium Polski. Mogą oni podjąć pracę w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli Polski i ani oni, ani pracodawca nie muszą informować urzędu pracy ani o zamiarze ich zatrudnienia, ani o samym zatrudnieniu.

 

Po ustalonym okresie przejściowym obowiązuje zasada swobodnego przepływu pracowników.

 

Artykuł 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską określa, że Wspólnota zapewnia swobodny przepływ pracowników, brak ograniczeń wobec pracowników państw UE ze względu na obywatelstwo. Swobodny przepływ pracowników państwa UE daje prawo do przemieszczania się w obrębie UE w celu podjęcia i wykonywania pracy, przebywania bez dodatkowych zezwoleń na pobyt lub pracę w jednym z państw UE w celu wykonywania pracy, pozostawania, po zakończeniu zatrudnienia, na terytorium danego państwa UE.

 

Pracownik pochodzący z państwa UE musi być w Polsce traktowany tak samo jak obywatel państwa, z którego pochodzi. Jednocześnie musi przestrzegać regulacji prawnych obowiązujących w Polsce. To samo dotyczy jego pracodawcy lub podmiotu, który zatrudnia go w inny sposób.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Obywatel państwa UE może samodzielnie poszukiwać pracy na terenie Polski.

 

Z ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) wynika, że obywatel UE może po pierwsze wjechać w każdej chwili na terytorium Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo, oraz przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy.

 

Prawo do pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące przysługuje mu, gdy jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski (pozostaje w stosunku pracy lub wykonuje pracę w ramach umowy cywilnoprawnej). Członek rodziny obywatela UE to małżonek, bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka (potomek w linii prostej: dziecko), w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka (przodek w linii prostej: ojciec, matka), pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

 

Jednak gdy pobyt obywatela UE na terytorium Polski trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, składając osobiście wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce jego pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Na potwierdzenie rejestracji cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.

 

Natomiast w razie niezarejestrowania się pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca, nie ponosi żadnych konsekwencji. Obowiązek rejestracji jest bowiem tylko obowiązkiem administracyjnym, samo jego niewypełnienie nie jest np. powodem wydalenia cudzoziemca z Polski, pobyt bez rejestracji nie jest uważany za pobyt nielegalny ani też zatrudnianie cudzoziemca w takiej sytuacji nie oznacza, że jest ono nielegalne. Cudzoziemcy – obywatele państwa UE są bowiem uprawnieni do wykonywania pracy w Polsce w związku z unijną zasadą swobody przepływu osób i z mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i samej racji posiadanego obywatelstwa.

 

Obywatel UE powinien pamiętać o tym, aby zgodnie z polska ustawą z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych przebywając na terytorium Polski, zobowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Do obywateli UE nie będą miały także zastosowania przepisy ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769). Określa ona sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ustawa ta dotyczy cudzoziemców; według niej ilekroć w ustawie jest mowa o cudzoziemcu, rozumie się przez to osobę niebędącą:

 

 1. obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej;
 4. członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 1-3, który do nich dołącza lub z nimi przebywa.

 

Obcokrajowcy pochodzący z Unii Europejskiej (np. obywatele Hiszpanii i Anglii) zatrudnieni w Polsce traktowani są jak obywatele Polski w zakresie praw i obowiązków pracowniczych. Należy mieć więc na względzie m.in.:

 

 1. minimalne wynagrodzenie dla pracownika;
 2. zasady zatrudniania i obowiązki przed zatrudnieniem (szkolenia BHP, dopuszczenie do pracy, badania wstępne i okresowe itd.);
 3. zasady ubezpieczenia społecznego oraz zgłaszanie pracownika do nich;
 4. opłacanie składek na ubezpieczenie;
 5. obliczanie zaliczki na podatek dochodowy do polskiego US;
 6. przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy do polskiego US.

 

Umowa-zlecenie i umowa o dzieło są zawierane w oparciu o Kodeks cywilny. Przy tych umowach nie ma podległości służbowej zatrudnionego, nie ma poleceń służbowych, sztywnego miejsca i czasu pracy. O czasie i sposobie wykonania decyduje przyjmujący zlecenie lub dzieło. Zlecenie jest oskładkowane ubezpieczeniem, umowa o dzieło – nie. Konieczne jest jednak dobre skonstruowanie umowy o dzieło, by nie została ona zakwestionowana przez ZUS.

 

W przypadku umowy-zlecenia należy zawrzeć umowę pisemną oraz zgłosić do ubezpieczenia na czas trwania umowy. Konieczne jest także płacenie przez zatrudniającego składek i zaliczek na podatek, wystawienie odpowiedniego PIT-u.

 

W przypadku umowy o dzieło trzeba sporządzić umowę pisemną. Konieczne jest płacenie przez zatrudniającego zaliczek na podatek i wystawienie odpowiedniego PIT-u.

 

Dla celów ubezpieczenia umowy te mogą zostać potraktowane jako „praca najemna” – co rodzi określone skutki. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wszystkie osoby, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są m.in. pracownikami, zleceniobiorcami, prowadzącymi pozarolniczą działalność, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

 

Osoba z UE wykonująca w państwie UE pracę najemną lub pracę na własny rachunek podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego – zgodnie z art. 11 ust. 3 a rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia. Jest to tzw. zasada miejsca wykonywania pracy. Zgodnie z tym właściwe jest ustawodawstwo państwa, w którym dana osoba wykonuje pracę najemną lub pracuje na własny rachunek. Nie ma znaczenia natomiast miejsce zamieszkania pracownika, siedziba jego pracodawcy lub to, gdzie prowadzący zarejestrował działalność.

 

Inne możliwe formy zatrudnienia obcokrajowców w Polsce:

 

 1. umowa o pracę na czas określony;
 2. umowa o pracę na czas nieokreślony;
 3. obcokrajowiec zakłada firmę w Polsce i wykonuje pracę jako podmiot gospodarczy dla innego podmiotu gospodarczego w Polsce (sam płaci składki i podatki);
 4. obcokrajowiec zakłada firmę w swoim kraju i wykonuje pracę jako podmiot gospodarczy dla innego podmiotu gospodarczego w Polsce (sam płaci składki i podatki).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 minus siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Legalne zatrudnienie cudzoziemca

Prowadzę działalność gospodarczą. W 2010 roku przez kilka miesięcy legalnie zatrudniałem cudzoziemca (osobę z Ukrainy). Pracownik posiadał wizę i pozwolenie na pracę, był zameldowany w Polsce, podpisałem z nim umowę-zlecenie. Niestety okazało się, że jeden z dokumentów cudzoziemca był nieważny; pracownik został aresztowany i musiał opuścić Polskę, a ja zostałem skazany przez sąd pierwszej instancji, który uznał, że nielegalnie zatrudniłem Ukraińca. Przygotowuję się teraz do rozprawy apelacyjnej i nie wiem, w jaki sposób się bronić.

Zatrudnienie cudzoziemca (obywatela Rosji) przez internet a umowa o dzieło

Mam pytanie o zatrudnienie cudzoziemca z Rosji. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i chciałbym zatrudnić Rosjanina do wykonywania prac programistycznych (jako freelancera – wolnego strzelca) na ok. 3 miesiące. Byłaby to praca zdalna przez internet. W jaki sposób należy rozliczać się z urzędem skarbowym? Czy w grę wchodzi tylko umowa o dzieło? Czy potrzebne będzie jakieś specjalne pozwolenie na pracę? Jest co najmniej kilka popularnych serwisów pośrednictwa pracy, które łączą ludzi na całym świecie, ale niektóre z nich nawet nie umożliwiają kontaktu bezpośrednio z pracownikiem – jak wówczas należy się rozliczyć i z kim podpisać umowę? W jakiej formie zatrudnienie cudzoziemca będzie dla mnie najkorzystniejsze (chciałbym oczywiście ponieść możliwie najniższe koszty)?

Przedłużenie pozwolenia na pracę dla cudzoziemca narodowości tureckiej

Cudzoziemiec narodowości tureckiej pełni od dwóch lat funkcję prezesa w spółce z o.o. (której jest poważnym udziałowcem). Aktualnie będzie wnioskował kolejny raz o przedłużenie pozwolenia na pracę. Niestety, spółka nie wypracowała zysku i nie zatrudnia też żadnych pracowników.

Dowiadywałem się trochę i wiem, że w stosunku do obywateli tureckich mają zastosowanie pewne przywileje na mocy ustawy o cudzoziemcach na podstawie układu EWG i Turcji – decyzja Nr 1/80 Rady Stowarzyszenia z 19.09.1980 r. Artykuł 6 ust. 1 i 2 określa prawa pracowników tureckich do dostępu do rynku pracy. Czy wymienione podstawy są wystarczające dla uzyskania zezwolenia pomimo braku wyniku finansowego, dochodu i niezatrudnianiu pracowników? Dodam, że na rachunku bankowym spółki znajdują się znaczne środki pieniężne, a spółka rokuje na uzyskanie zysków w kolejnych latach.

Dotarłem jeszcze do rozporządzenia MPiPS z 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – czy ono byłoby pomocne?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »