.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie na podstawie mianowania a czas pracy

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 13.05.2010

Jaki jest dzienny, tygodniowy i miesięczny wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony? Czy czas ten jest określony jedynie liczbą godzin pensum dydaktycznego (w ustawie obowiązki są określone jako: dydaktyczne, naukowe i organizacyjne) – i za ten czas płaci wynagrodzenie uczelnia, czy jakąś inną liczbą? Czy dla takiego nauczyciela stosunek pracy na podstawie mianowania oznacza, że musi on „podbić” kartę pracy, poczynając od 8.00, a na 16.00 kończąc? Co w sytuacji, gdy uczelnia jest moim drugim miejscem pracy (pracuję na niej na pół etatu, jestem też lekarzem w szpitalu)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania albo umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego tylko w pełnym wymiarze czasu pracy” (art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z 30 sierpnia 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

„Akt mianowania oraz umowa o pracę zawierane z nauczycielem akademickim określają strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

 

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. informację, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
  4. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  5. wymiar czasu pracy,
  6. termin rozpoczęcia pracy”.

 

Przy czym warunkiem koniecznym „zawarcia z nauczycielem akademickim stosunku pracy na podstawie mianowania jest złożenie na piśmie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy”. Zarazem uczelnia, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony na podstawie mianowania, jest jego podstawowym miejscem pracy. Samo mianowanie następuje na czas nieokreślony lub określony (podstawa prawna: art. 119, 121 ust. 1-2 ustawy).

 

Pozostawanie nauczyciela akademickiego w dwóch lub więcej stosunkach pracy, gdy chociaż jeden z nich jest oparty na mianowaniu, ogranicza jego swobodę w wyborze któregokolwiek z nich jako podstawowego miejsca pracy. Bezwzględnie będzie nim to, w którym nauczyciel akademicki jest mianowany.

 

Ponadto określenie przez ustawodawcę podstawowości miejsca pracy jest warunkiem sine qua non (z łac. warunek bez którego nie) mianowania w tym właśnie miejscu. Wybór w kwestii wskazania jednego z miejsc pracy jako podstawowego będzie istniał tylko wtedy, gdy podstawą zatrudnienia we wszystkich miejscach pracy będzie umowa o pracę, choć i tutaj mogą pojawić się ograniczenia (źródło: M. Lekston, Podstawowe i dodatkowe miejsce pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym, ST. Pr. Pip Sp. 2007.1.327, Teza 1, 83767/1).

 

W Pańskiej sytuacji podstawowym miejscem pracy będzie więc stosunek pracy zawarty na podstawie mianowania, mimo że jest wyłącznie na 1/2 etatu. Pozostały stosunek pracy łączący Pana ze szpitalem to stosunek pracy dodatkowy – również w wymiarze 1/2 etatu.

 

W zasadzie samo oświadczenie co do podstawowego i dodatkowego stosunku pracy nie ma dla Pana większego znaczenia, a mówiąc wprost, to nie ma wręcz żadnego zupełnie znaczenia; są to bardziej względy proceduralne będące wynikiem stosowania różnych pragmatyk zawodowych, na których mocy zawierane są poszczególne stosunki pracy.

 

Dodam, że oświadczenie powyższe pracownik składa wyłącznie na żądanie pracodawcy, jeżeli żaden z pracodawców takiego oświadczenia od Pana nie egzekwuje, to może Pan powstrzymać się od jego złożenia. Na marginesie zaznaczę, że wiedza na temat miejsca podstawowego i dodatkowego pracy dla pracodawców jest niezbędna przy przygotowywaniu np. sprawozdań GUS.

 

W myśl art. 129 ust. 1 ustawy „wykonywanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u więcej niż jednego dodatkowego pracodawcy lub prowadzenie działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, bez uzyskania wcześniejszej zgody rektora, stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy”.

 

Zgodnie z art. 129 ust. 6 ustawy „nauczyciel akademicki zawiadamia rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie siedmiu dni od podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej”.

 

Dodatkowo wyjaśniam, że zgodnie z treścią art. 120 ustawy „okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora oraz okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także warunki skracania i przedłużania oraz zawieszania tych okresów określa statut uczelni”.

 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, stwierdzić należy, że czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

 

Zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa wyłącznie senat danej uczelni.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym określa wyłącznie roczny wymiar zajęć dydaktycznych. Wymiar ten uzależniony jest dla poszczególnych pracowników naukowych i wynosi on: od 120 do 240 godzin dydaktycznych – dla pracowników naukowo-dydaktycznych, od 240 do 360 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych, z zastrzeżeniem – od 300 do 540 godzin dydaktycznych – dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów lub równorzędnych.

 

Powyższa ustawa stanowi również, iż to rektor uczelni, „powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla uczelni, może – w zakresie i na warunkach określonych w statucie – obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami”.

 

Istotne jest również i to, że szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego ustala wyłącznie kierownik jednostki organizacyjnej określonej w statucie.

 

Natomiast „zajęcia dydaktyczne mogą być wykonywane również poza uczelnią, a w szczególności w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej prowadzonych przez uczelnię na zasadach określonych przez senat”.

 

Podkreślić należy, że zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym, to statut uczelni niepublicznej może ustanowić inny niż określony wyżej wymiar zajęć dydaktycznych (podstawa prawna: art. 130 ustawy).

 

Dodać należy, że „w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonego zgodnie z art. 130 ustawy”.

 

„Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych”. Zasady oraz tryb powierzania tych zajęć określa wyłącznie Senat danej uczelni.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym zastrzega, iż „nauczyciela akademickiego w ciąży lub wychowującego dziecko w wieku do jednego roku nie może uczelnia zatrudniać w godzinach ponadwymiarowych bez jego zgody” (art. 131 ustawy).

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że niestety nie ma możliwości dokładnego określenia wymiaru dziennego, tygodniowego i miesięcznego czasu pracy nauczyciela akademickiego (adiunkta zatrudnionego na czas nieokreślony). Czas pracy nauczyciela akademickiego jest bowiem określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

 

Ustawa o szkolnictwie wyższym określa wyłącznie roczny wymiar zajęć dydaktycznych, który może być obniżony w uzasadnionych sytuacjach przez rektora danej uczelni.

 

Pozostały czas pracy, poza czasem pracy poświęconym na prowadzenie zajęć dydaktycznych, wykorzystywany jest na pracę naukową i zajęcia dydaktyczne.

 

Odpowiadając na Pana pytanie, nie można powiedzieć, że czas pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania rozpoczyna się o godz. 8, a kończy o godz. 16.

 

Ponieważ ustawa o szkolnictwie wyższym nie określa norm czasu pracy, które nauczyciel akademicki powinien przeznaczyć na pracę naukową i obowiązki organizacyjne, to kwestie te powinien regulować statut uczelni.

 

Reasumując, statut uczelni winien określać czas pracy nauczyciela akademickiego wynikający z zakresu jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych. Czas pracy nauczyciela akademickiego winien być proporcjonalny do wymiaru zatrudnienia (pełny etat, 1/2 etatu itd.).

 

Biorąc pod uwagę przepisy ogólne, tj. przepisy Kodeksu pracy – norma dzienna czasu pracy przy pełnym etacie wynosi 8 godzin, norma tygodniowa 40 godzin, norma miesięczna uzależniona jest od dni pracujących w danym miesiącu. W przypadku zatrudnienia na 1/2 etatu, norma dzienna wynosi odpowiednio 4 godziny norma tygodniowa wynosi 20 godzin.

 

W taki właśnie sposób określa się normy ogólne czasu pracy na podstawie Kodeksu pracy, jednak czas pracy nauczycieli określony jest wymiarem zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »