Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie z urzędu czy zmarły płacił podatek

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 06.02.2013

Dysponuję stwierdzeniem nabycia spadku (nieruchomość) po ojcu. Chciałem uzyskać zaświadczenie z urzędu, czy ojciec w latach 1970-2009 płacił podatek. Urząd gminy nie chce jednak mi go wydać. Na jakiej podstawie? Jakie są moje prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli posiada Pan prawomocne stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, to urząd gminy powinien Panu udzielić informacji o podatkach płaconych przez ojca, wydając odpowiednie zaświadczenie z urzędu.

 

Podstawą prawną są przepisy Ordynacji podatkowej – ustawy z 1997 r.

 

Zgodnie z art. 306f „organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2”.

 

„Art. 98. § 1. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

 

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1;

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;

3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta;

4) niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie;

5) opłatę prolongacyjną;

6) koszty postępowania podatkowego;

7) koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku”.

 

Natomiast w Pana wypadku chodzi, jak rozumiem, nie tyle o to, czy ojciec zalegał z podatkami, ile czy w ogóle płacił podatki w latach 1970-2009 r. Zwykle takie zaświadczenia z urzędu wydawane są na potrzeby np. postępowania o zasiedzenie nieruchomości. Większość podatków nie będzie ujęta w zaświadczeniu z art. 306f, ponieważ większość zobowiązań podatkowych za ubiegłe lata i tak uległaby przedawnieniu.

 

Niemniej podstawą mógłby być art. 306a § 1: „organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie”.

 

Zgodnie z dalszą częścią przepisu:

 

„§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 

§ 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.


§ 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

 

§ 5. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, z zastrzeżeniem § 6.

 

§ 6. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 306m § 1, powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia”.


„Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.


§ 2. Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające”.

 

Zaświadczenie zawsze wydaje się tylko na wniosek, nigdy zaś z urzędu. Osobą ubiegającą się o wydanie zaświadczenia z urzędu może być w zasadzie każdy, kto ma i wykaże (por. pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 stycznia 2003 r., SP1/8012-30/OS-141/03/AA, Biul. Skarb. 2003, nr 2, s. 11) interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, które wynikają z ochrony prawnej danych osobowych, oraz z tajemnicy skarbowej. To zaś oznacza, że nie każdy może uzyskać zaświadczenie z urzędu o sytuacji podatkowej innej osoby, np. kontrahenta, dłużnika itp. Wydania zaświadczenia mogą żądać osoby, które łączy z podatnikiem stosunek prawny, z którego wynika m.in. odpowiedzialność podatkowa (np. nabywca środka transportowego podatnika – por. wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. akt SA/Bd 1591/03, POP 2004, z. 5, poz. 97; C. Kosikowski, w: R. Dowgier, Ordynacja podatkowa, Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 306a).

 

Podsumowując – organ podatkowy winien wydać Panu zaświadczenie o tym, czy ojciec płacił podatki. Wystarczy, że Pan wykaże swój interes prawny, tj. np. to, iż informacje te są Panu potrzebne w określonym postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 306c „odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie”.

 

Z kolei na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zażalenia służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - zero =

20.02.2015

Organ podatkowy może wydać zaświadczenie o niezaleganiu, bądź stwierdzający stan zaległości, nie wydaje mi się, że może wydać zaświadczenie o tym czy ktoś faktycznie płacił. Przecież przeważnie osoba wpłacająca nie jest legitymowana przy dokonywaniu wpłaty, poza tym sam przelew bankowy nie jest dowodem "kto wpłacił".

Gosia119

»Podobne materiały

Jaki będzie podatek od nieruchomości - domu seniora?

Budynek wybudowany na potrzeby prowadzenia prywatnego domu seniora, powierzchnia ok. 1400 m2. 3/4 budynku na cele mieszkaniowe, reszta to stołówka kaplica, biura. Klasyfikacja budynku jako mieszkalny. Dom prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. Nie jest żadna część nieruchomości związana

 

Niezgłoszenie nieruchomości do gminy w celu naliczenia podatku

10 lat temu znajomy wylał fundamenty i posadzkę i postawił blaszany garaż o wymiarach 4 x 8 m – posiada pozwolenie na budowę. Nie zgłosił jednak tej nieruchomości do urzędu gminy w celu naliczenia podatku. Co mu za to grozi?

 

Wynajem nieruchomości a podatek od nieruchomości

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Obecnie wynajmuję nieruchomość na działalność oświatową (szkoła i przedszkole niepubliczne). Czy w związku z tym muszę odprowadzać podatek od nieruchomości?

 

Użyczenie budynku pod działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Posiadam budynek, który chcę nieodpłatnie użyczyć synowi do prowadzenia działalności gospodarczej. Kto płaci podatek od nieruchomości do gminy – użyczający, który nie pobiera żadnych pieniędzy z tego tytułu, czy biorący w użyczenie? Czy jeżeli w umowie będzie punkt o tym, że biorący w użyczeni

 

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

Mój mąż, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wycofał ze swojej działalności nieruchomości – budynki. Stąd mamy 2 pytania: 1. Czy fakt wycofania nieruchomości dla celów prywatnych ma wpływ na zmianę stawki podatku od nieruchomości? 2. Czy zamknięcie firmy powoduje, że niedokończo

 

Grunt pod działalność i stawka podatku

Jestem współwłaścicielem domu. Od zawsze na parterze jest sklep (u góry mieszkanie). Obecnie lokal wynajmuje najemca. Podatek od nieruchomości opłacany jest od powierzchni użytkowej, jednak słyszałam, że powinnam zgłosić grunt pod działalność gospodarczą. Dojście do sklepu prowadzi 2 metry chodnikie

 

Oględziny nieruchomości

Dostałam wezwanie do przekazania informacji o podatku od nieruchomości itd., w związku z rozpoczęciem użytkowania nieruchomości. Użytkowanie jeszcze nie nastąpiło, bo dom jest niewykończony. Urząd zalecił oględziny nieruchomości, żeby to sprawdzić. Czy to zgodne z prawem i czy grozi mi pod

 

Podatek od nieruchomości, w których nie jest już prowadzona działalność

Jesteśmy spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji odzieży oraz działalność hotelarską. Od początku 2020 roku zrezygnowaliśmy z produkcji, zwolniliśmy pracowników i zamknęliśmy zakład, w którym prowadziliśmy tę działalność. Budynek został wystawiony do sprzedaży. Obecnie

 

Użyczenie budynku pod działalność gospodarczą a podatek od nieruchomości

Posiadam budynek, który chcę nieodpłatnie użyczyć synowi do prowadzenia działalności gospodarczej. Kto płaci podatek od nieruchomości do gminy – użyczający, który nie pobiera żadnych pieniędzy z tego tytułu, czy biorący w użyczenie? Czy jeżeli w umowie będzie punkt o tym, że biorący w użyczeni

 

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

Mój mąż, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wycofał ze swojej działalności nieruchomości – budynki. Stąd mamy 2 pytania: 1. Czy fakt wycofania nieruchomości dla celów prywatnych ma wpływ na zmianę stawki podatku od nieruchomości? 2. Czy zamknięcie firmy powoduje, że niedokończo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »