.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie z urzędu czy zmarły płacił podatek

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 06.02.2013

Dysponuję stwierdzeniem nabycia spadku (nieruchomość) po ojcu. Chciałem uzyskać zaświadczenie z urzędu, czy ojciec w latach 1970-2009 płacił podatek. Urząd gminy nie chce jednak mi go wydać. Na jakiej podstawie? Jakie są moje prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli posiada Pan prawomocne stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, to urząd gminy powinien Panu udzielić informacji o podatkach płaconych przez ojca, wydając odpowiednie zaświadczenie z urzędu.

 

Podstawą prawną są przepisy Ordynacji podatkowej – ustawy z 1997 r.

 

Zgodnie z art. 306f „organ podatkowy na wniosek osoby, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą, wydaje zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy wymienionych w art. 98 § 1 i 2”.

 

„Art. 98. § 1. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

 

1) zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1;

2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;

3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika lub inkasenta;

4) niezwrócone przez spadkodawcę zaliczki na naliczony podatek od towarów i usług oraz ich oprocentowanie;

5) opłatę prolongacyjną;

6) koszty postępowania podatkowego;

7) koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku”.

 

Natomiast w Pana wypadku chodzi, jak rozumiem, nie tyle o to, czy ojciec zalegał z podatkami, ile czy w ogóle płacił podatki w latach 1970-2009 r. Zwykle takie zaświadczenia z urzędu wydawane są na potrzeby np. postępowania o zasiedzenie nieruchomości. Większość podatków nie będzie ujęta w zaświadczeniu z art. 306f, ponieważ większość zobowiązań podatkowych za ubiegłe lata i tak uległaby przedawnieniu.

 

Niemniej podstawą mógłby być art. 306a § 1: „organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie”.

 

Zgodnie z dalszą częścią przepisu:

 

„§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

 

1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;

2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 

§ 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.


§ 4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

 

§ 5. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, z zastrzeżeniem § 6.

 

§ 6. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 306m § 1, powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia”.


„Art. 306b. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 306a § 2, organ podatkowy jest obowiązany wydać zaświadczenie, jeżeli chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.


§ 2. Organ podatkowy, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające”.

 

Zaświadczenie zawsze wydaje się tylko na wniosek, nigdy zaś z urzędu. Osobą ubiegającą się o wydanie zaświadczenia z urzędu może być w zasadzie każdy, kto ma i wykaże (por. pismo Ministerstwa Finansów z dnia 29 stycznia 2003 r., SP1/8012-30/OS-141/03/AA, Biul. Skarb. 2003, nr 2, s. 11) interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach, które wynikają z ochrony prawnej danych osobowych, oraz z tajemnicy skarbowej. To zaś oznacza, że nie każdy może uzyskać zaświadczenie z urzędu o sytuacji podatkowej innej osoby, np. kontrahenta, dłużnika itp. Wydania zaświadczenia mogą żądać osoby, które łączy z podatnikiem stosunek prawny, z którego wynika m.in. odpowiedzialność podatkowa (np. nabywca środka transportowego podatnika – por. wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. akt SA/Bd 1591/03, POP 2004, z. 5, poz. 97; C. Kosikowski, w: R. Dowgier, Ordynacja podatkowa, Komentarz, LEX 2011, komentarz do art. 306a).

 

Podsumowując – organ podatkowy winien wydać Panu zaświadczenie o tym, czy ojciec płacił podatki. Wystarczy, że Pan wykaże swój interes prawny, tj. np. to, iż informacje te są Panu potrzebne w określonym postępowaniu.

 

Zgodnie z art. 306c „odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie”.

 

Z kolei na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zażalenia służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 5 =

20.02.2015

Organ podatkowy może wydać zaświadczenie o niezaleganiu, bądź stwierdzający stan zaległości, nie wydaje mi się, że może wydać zaświadczenie o tym czy ktoś faktycznie płacił. Przecież przeważnie osoba wpłacająca nie jest legitymowana przy dokonywaniu wpłaty, poza tym sam przelew bankowy nie jest dowodem "kto wpłacił".

Gosia119

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl