.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zastrzeżenia co do przeprowadzenia przez syndyka przetargu ofertowego

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 26.05.2022 • Zaktualizowane: 26.05.2022

Złożyłem ofertę w przetargu na zakup mieszkania od syndyka (przetarg ofertowy). Chciałem przyjść na otwarcie ofert, ale syndyk zabronił z powodu pandemii*, nie była też możliwa transmisja online z otwarcia ofert, bo ponoć jego kancelaria tego nie praktykuje. Poinformował, że o wyniku przetargu zostanę powiadomiony w ciągu 10 dni od otwarcia ofert. Postępowanie syndyka nie wydaje mi się prawidłowe, dlatego proszę o wyjaśnienia. Czy syndyk mógł zabronić przychodzenia na otwarcie ofert lub odmówić przeprowadzenia transmisji online? Według mnie to brak transparentności. Jeśli przedstawione ograniczenia były nielegalne, czy mogę zaskarżyć wynik przetargu i jaki mam na to czas? Kolejna kwestia dotyczy dokumentów wymaganych do przetargu w przypadku składania oferty jako spółka z o.o. Syndyk wymagał od spółki oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kserokopii dokumentów, takich jak: zaświadczenie o wpisie do właściwego Rejestru Przedsiębiorców, decyzja właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru NIP, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez właściwy Urząd Statystyczny. Czy syndyk mógł stawiać takie wymagania? Czy nie wystarczy aktualny odpis pobrany z KRS? Z tego, co wiem, odpis z KRS jest zarazem potwierdzeniem wpisu do KRS, jaki i NIP oraz REGON, i nie wymaga uwierzytelniania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zastrzeżenia co do przeprowadzenia przez syndyka przetargu ofertowego

Warunki przetargu zatwierdzone przez sędziego-komisarza

Wykonując plan spłaty wierzycieli, syndyk może dokonywać likwidacji majątku m.in. poprzez sprzedaż nieruchomości należących do dłużnika. Zgodnie z art. 320 ustawy – Prawo upadłościowe sprzedaż majątku może nastąpić w drodze aukcji lub przetargu. Przetarg lub aukcję prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego-komisarza. Zgodnie z art. 320 pkt 1 warunki przetargu lub aukcji zatwierdza sędzia-komisarz.

 

Jeśli zatem sędzia-komisarz zatwierdził warunki przetargu z wyłączeniem możliwości osobistego udziału i transmisji online, wyłącznie z powiadomieniem o wyniku, to co do zasady taki sposób jest poprawny. Niemniej jednak nawet sędzia-komisarz ma prawo zatwierdzić przetarg zgodny z wymogami z art. 320. A jego punkt 3 wskazuje, że „przetarg lub aukcję przeprowadza się na posiedzeniu jawnym”. Z kolei punkt 6 wskazuje, że „postanowienie zatwierdzające wybór oferenta sędzia-komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym”.

 

Termin zaskarżenia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym

Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia w Rejestrze. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. Jeżeli zaś postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym – od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu – od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Jawność posiedzenia oznacza, że w posiedzeniu mogą brać udział strony, ich pełnomocnicy, a nawet publiczność (w dobie pandemii owa jawność poprzez spotkanie na żywo mogła być ograniczana, ale transmisja online winna być dopuszczona by zapewnić ową zasadę jawności z art. 320 pkt 3 Prawa upadłościowego).

 

Jeśli oferent został wybrany i sędzia komisarz wydał postanowienie, to zgodnie z art. 320 ustęp 2 na jego postanowienie można wnieść zażalenie. Co do terminu to wynosi on tydzień, a jego bieg zależy od tego, czy wydał je na posiedzeniu jawnym czy niejawnym (bo tu art. 320 ust. 1 pkt 6 daje sędziemu-komisarzowi wybór), co zostało opisane wyżej. W zażaleniu można podjąć próbę zarzucenia naruszenia art. 320 ust. 1 pkt 6, tj. brak zasady jawności przetargu, poprzez uniemożliwienie obecności fizycznej, jak i transmisji online.

 

Dokumenty wymagane dla przetargu

Co do wymaganej dokumentacji, to wskazać należy, że syndyk opracowuje warunki przetargu, a następnie wnioskuje do sądu o ich zatwierdzenie. O takim przetargu obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, często również w innych publikatorach. Przetarg sądowy prowadzi syndyk, ale czynności nadzoruje sąd lub sędzia-komisarz. Brak w przepisach ustawy upadłościowej informacji co do wymaganych dokumentów dla przetargu. W zamówieniach publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych określił na przykład jasno, że samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie dokumentów i w związku z tym zamawiający nie ma podstaw do żądania poświadczenia przez wykonawcę za zgodność z oryginałem złożonych w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie pobranych wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można by z tego wnioskować, że w przetargu w trybie Prawa upadłościowego również brak podstaw do żądania poświadczania wydruków za zgodność z oryginałem czy przedkładania oryginałów. Podkreślenia bowiem wymaga fakt, że wyciąg internetowy z KRS (CEIDG) jest już sam w sobie oryginałem dokumentu i uczestnik przetargu (tak jak i wykonawca w pzp) nie ma obowiązku poświadczać go za zgodność z oryginałem.

 

Skarga na syndyka

Jeśli zatem takie wymogi (oryginał lub poświadczenie notarialne) wskazane były w ogłoszeniu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza, to zasadnym było zadanie pytania o podstawę prawną. Jeśli zaś w ogłoszeniu tego wskazania nie było, a wyłącznie syndyk tego (dodatkowo) zażądał, to w mojej ocenie nie miał ku temu podstaw. Wówczas można by rozważyć skargę na syndyka do sądu upadłościowego (skargę na to, że wymaga oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem wpisu do KRS, CEIDG, NIP, REGON bez podstawy prawnej ku temu), jak i skargę na odmowę zapewnienia posiedzenia jawnego, w tym przez transmisję online z uwagi na epidemię. Jako że skargę wnosi się w terminie tygodnia od dnia danego działania (zaniechania), to zapewne tenże termin został przekroczony.

 

* Opis sprawy z września 2021 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl