Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaspokojenie finansowych potrzeb byłej żony

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 24.04.2015

Toczy się nasza sprawa rozwodowa. Była żona wystąpiła o zabezpieczenie alimentacyjne w kwocie 2000 zł miesięcznie. Początkowo mogłem to płacić, ale potem straciłem pracę. Obecnie przeszedłem na emeryturę, która jest znacznie niższa niż moje zarobki na morzu, nie stać mnie na takie zaspokojenie finansowych potrzeb byłej żony. Pełnomocnik radzi mi, bym postarał się o zaświadczenie, że nie mogę już pracować na statku. Co robić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z Pana wyjaśnień wynika, że toczy się w sądzie sprawa rozwodowa i zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu alimentów na rzecz Pana żony (nie alimentów dla dzieci) w wysokości 2000 zł.

 

Art. 753 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zakłada, że „w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo, określonej sumy pieniężnej”. W tych sprawach podstawą jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia o alimenty.

 

Sąd przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia Pańskiej żony nie był zobowiązany do wysłuchania Pana, gdyż zgodnie z art. 735 Kodeksu postępowania cywilnego „wniosek o zabezpieczenie roszczenia sąd rozpatruje na posiedzeniu niejawnym, na którym co do zasady sąd nie prowadzi rozprawy i nie przesłuchuje stron”. Sąd wydaje postanowienie jedynie na podstawie wniosku, w którym wnioskodawczyni uprawdopodobni istnienie roszczenia o alimenty.

 

W przypadku udzielenia zabezpieczania roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 753 § 1 K.p.c. sąd z urzędu doręcza postanowienia o zabezpieczeniu obu stronom. Jeżeli postanowienie zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, doręcza się je obu stronom wraz z uzasadnieniem.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Jeżeli nie zgadza się Pan z postanowieniem o zabezpieczeniu – uważa Pan, że jego kwota jest zbyt wysoka – to mógł Pan złożyć na nie zażalenie do sądu drugiej instancji w terminie tygodnia od doręczenia postanowienia. Ponieważ postanowienie zostało wydane w związku z wniesieniem pozwu o rozwód, zakładam, że zostało wydane przez sąd okręgowy. Zażalenie powinien był Pan więc wnieść do sadu apelacyjnego.

 

Zgodnie z art. 741 Kodeksu postępowania cywilnego „na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie”.

 

Natomiast według art. 742 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„§ 1. Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Jeżeli obowiązany złoży na rachunek depozytowy sądu sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 § 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

 

§ 3. Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.

 

§ 4. Przepisów § 2 i § 3 nie stosuje się, gdy uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nastąpiło na skutek złożenia przez obowiązanego na rachunek depozytowy sądu sumy wystarczającej do zabezpieczenia.

 

§ 5. Do sumy złożonej przez obowiązanego na rachunek depozytowy sądu przepis art. 752 stosuje się odpowiednio”.

 

Jak wynika więc z powyższego, wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia może być złożony w każdym czasie, ale dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia. Wniosek zgłoszony wcześniej podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny. Po uprawomocnieniu się postanowienia zabezpieczającego obowiązany może zgłosić żądanie jego uchylenia lub zmiany aż do uprawomocnienia się orzeczenia o zwrocie pozwu lub wniosku, oddalenia powództwa lub wniosku albo umorzenia postępowania.

 

Prawomocne postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może być uchylone lub zmienione tylko wtedy, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Z odpadnięciem podstawy zabezpieczenia mamy do czynienia przede wszystkim w razie odpadnięcia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia. Odpadnięcie lub zmiana przyczyn zabezpieczenia występuje także wtedy, gdy roszczenie objęte zabezpieczeniem w całości lub w części zostało zaspokojone, przestało być wiarygodne albo ustała obawa, że brak zabezpieczenia może pozbawić uprawnionego zaspokojenia. Może być także następstwem tego, że do dochodzenia roszczenia niedopuszczalna stała się droga sądowa.

 

„Zasadność żądania przez obowiązanego uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia zabezpieczającego, opartego na twierdzeniu, że odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia, jest uwarunkowana wykazaniem zmian, jakie nastąpiły w stanie faktycznym sprawy stanowiącym podstawę wydania zarządzenia tymczasowego” (post. SN z 23 sierpnia 1989 r., sygn. akt II CZ 135/89, LexPolonicanr 320716). Nie wystarcza więc jedynie ogólnikowe uzasadnienie.

 

W postępowaniu dotyczącym wniosku o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia obligatoryjna jest rozprawa, której wyznaczenia sąd nie może zaniechać. Przedmiotem rozprawy jest badanie, czy odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia oraz w jakim zakresie.

 

Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia powoduje zastąpienie dotychczas stosowanego zabezpieczenia innym sposobem zabezpieczenia lub zmianą jego zakresu, przy zachowaniu dotychczasowego sposobu. Uchylenie zabezpieczenia stwarza dla obowiązanego możliwość usunięcia skutków wykonania zabezpieczenia lub stanowi przeszkodę do wszczęcia postępowania zmierzającego do wykonania tytułu zabezpieczenia.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

 

W czasie trwania małżeństwa podstawą obowiązku świadczeń alimentacyjnych między małżonkami jest art. 27. Natomiast art. 60 normuje przesłanki roszczeń alimentacyjnych między rozwiedzionymi małżonkami, stanowiąc, że w okolicznościach określonych przepisami tego artykułu rozwiedziony małżonek może żądać środków utrzymania od drugiego rozwiedzionego małżonka. Jest to swoisty obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami, do którego, w zakresie nieunormowanym przepisami art. 60, stosuje się, w myśl art. 61, przepisy o obowiązku alimentacyjnym między krewnymi, zamieszczone w dziale III tytułu II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (por. J. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, 2003, s. 548).

 

Proszę zauważyć, że według art. 60 § 1 rozwiedziony małżonek obowiązany jest dostarczyć drugiemu rozwiedzionemu małżonkowi środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

 

Pana pełnomocnik więc miał rację, doradzając Panu udanie się do lekarza i poproszenie o zaświadczenie o niemożliwości dalszego zatrudnienia na morzu ze względu na stan zdrowia, gdyż zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego nie należy kojarzyć z wysokością faktycznych zarobków bądź też czystego dochodu z majątku.

 

W ocenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego mieszczą się także te niewykorzystane, jeżeli tylko są realne, a potrzebom uprawnionych zobowiązany nie jest w stanie sprostać posiadanymi środkami.

 

Możliwości zarobkowe to zarówno te przybierające postać pieniężną, jak i te pobierane w naturze. Wynagrodzeniem są także świadczenia uzupełniające wynagrodzenie podstawowe (premie, dodatki, tzw. trzynasta pensja, nagroda jubileuszowa itp.).

 

Istota i charakter świadczeń alimentacyjnych sprawiają, że podstawą ich ustalenia powinien być określony stały poziom możliwości płatniczych zobowiązanego. Dlatego też przy dochodach osiąganych w zróżnicowanej wysokości i, co więcej, z różnych tytułów i o różnej częstotliwości nieodzowne jest wyliczenie średniej z uwzględnieniem dłuższych okresów, np. rocznych.

 

Należy też zaznaczyć, iż jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych złośliwie porzucił pracę i nie skorzystał ze zwolnienia od służby wojskowej w celu szykanowania osoby uprawnionej do alimentacji, to takie postępowanie jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego nie może zasługiwać na ochronę (orzeczenie SN z 16 czerwca 1965 r., sygn. akt III CR 95/65, LexPolonica nr 316366, OSPiKA 1966, nr 3, poz. 65).

 

Tak więc Pana żona może stanąć na stanowisku, że celowo obecnie porzucił Pan pracę na statku, aby uniknąć płacenia wysokich alimentów, dlatego dobrze byłoby „podeprzeć” swój ewentualny wniosek o zmianę zabezpieczenia nie tylko na samym zaświadczeniu o wysokości emerytury, ale także wykazać okoliczności świadczące o tym, że utrata pracy na statku ma związek ze złym stanem Pana zdrowia.

 

W przeciwnym razie sąd może (nie musi) oddalić Pana wniosek o zmianę wysokości zabezpieczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Obowiązek alimentacyjny wobec ojca

Ja i moja siostra jesteśmy świadomi, że mamy obowiązek alimentacyjny wobec ojca, chociaż nasze relacje z nim były zawsze trudne. Sąd nakazał nam płacenie alimentów na jego rzecz. Ojciec ma jednak duży dom z ogrodem, który mógłby zamienić na mieszkanie, a za resztę pieniędzy ze sprzedaży utrzymać się do końca życia (obecnie ma 75 lat). Czy taka sytuacja nie stanowi przesłanki, która mogłaby uzasadnić zniesienie alimentów?

Brak środków do życia a rozdzielność majątkowa

Kilka lat temu wyjechaliśmy z mężem do Kanady „po lepsze życie”. Mamy ustanowioną rozdzielność majątkową. Mąż wrócił przed rokiem do Polski, gdzie ma niezłą rentę, a ja zostałam w Kanadzie na utrzymaniu siostry. Obecnie nie mam środków do życia. Czy występując o separację i alimenty, nie zostanę pozbawiona renty po mężu w przyszłości? A może korzystniej starać się o rozwód?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »