.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasób mieszkaniowy gminy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.06.2014

Nakładając na gminy obowiązek zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w szczególności zapewnienia lokali socjalnych, ustawodawca umożliwił im nabywanie lokali do mieszkaniowego zasobu gminy. Tworzenie takiego zasobu nie jest jednak obowiązkiem, a jedynie prawem gminy.Zasób mieszkaniowy gminy

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mieszkaniowy zasób gminy

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1, mieszkaniowy zasób gminy to lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.

 

Mieszkaniowy zasób gminy może być utworzony w celu umożliwienia gminie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, co jest obowiązkiem gminy nałożonym przez ustawę. Gmina może wynajmować lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego, jednakże umowy dotyczące tych lokali muszą być zawierane na czas nieoznaczony (ograniczenie to nie dotyczy lokali wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy oraz lokali socjalnych, czyli lokali przydzielanych osobom, które nie posiadają własnego mieszkania i które spełniają określone przez radę gminy kryterium dochodowe). Z zasobu mieszkaniowego gmina ma obowiązek wydzielić część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

Obowiązki związane z posiadaniem przez gminę zasobu mieszkaniowego

Należy zaznaczyć, że tworzenie zasobu mieszkaniowego nie jest obowiązkiem gminy. W celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gmina może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód. Takie lokale nie wchodzą w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

 

Posiadanie przez gminę zasobu mieszkaniowego wiąże się z pewnymi obowiązkami nałożonymi na radę gminy, polegającymi na uchwalaniu:

 

 1. wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy opracowywanych na co najmniej pięć kolejnych lat, obejmujących w szczególności:
  1. prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
  2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;
  3. planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
  4. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
  5. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
  6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
  7. wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
  8. opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 2. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, które powinny określać w szczególności:
  1. wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
  2. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
  3. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
  4. warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
  5. tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
  6. zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
  7. kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus 3 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »