.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaskarżona uchwała

Większość właścicieli w budynku, do tej pory spółdzielczym, podjęła uchwałę zgodnie z art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia, korzystając z przysługującego jej prawa, zaskarżyła uchwałę do sądu. Od czasu podjęcia uchwały minęło już sporo czasu. Sąd, póki co, nie wstrzymał wykonania zaskarżonej uchwały i w związku z powyższym uchwała podlega wykonaniu. Właściciele podejmują kolejne uchwały. Czy w przypadku, gdy sąd wstrzyma wykonanie „pierwszej”, zaskarżonej uchwały – pozostałe uchwały są w mocy czy też są automatycznie nieważne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

 

Powództwo, o którym mowa powyżej, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

6-tygodniowym termin ma charakter zawity, jego przekroczenie powoduje, że możliwość zaskarżenia uchwały wygasa.

 

Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

 

Powództwo może być wytoczone przez każdego właściciela lokalu, gdyż przepis prawa nie przewiduje w tym zakresie ograniczeń.

 

Powództwo takie w istocie sprowadza się do żądania uchylenia takiej uchwały. W grę wchodzić może stwierdzenie jej nieważności bądź ustalenie, że jako podjęte rozstrzygnięcie nie istnieje.

 

Wniesienie takiego powództwa nie powoduje wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

 

Nie znajduje tu zastosowania zasada automatyzmu działania w takiej sytuacji. Wstrzymanie wykonania uchwały jest możliwe w sytuacji złożenia stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego wniosku o zabezpieczenie powództwa. Udzielenie zabezpieczenia następuje na wniosek strony lub uczestnika postępowania jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

 

Zabezpieczenie takie nie będzie mogło zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

 

Przechodząc do kwestii zasadniczej, stwierdzić należy, że instytucja wstrzymania wykonania uchwały odnosi się do uchwały (uchwał) objętej zaskarżeniem.

 

Rozumiem, iż w omawianej sprawie istotne jest kwestia, czy właściciele, który podjęli uchwałę o stosowaniu przepisów o własności lokali w trybie art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, dalej podejmują uchwały w trybie przewidzianym dla właścicieli lokali zgodnie z ustawą o własności lokali mogą to robić, jeżeli uchwała dająca im to uprawnienie została zaskarżona.

 

W mojej ocenie jeżeli wykonanie zaskarżonej uchwały nie zostało przez sąd wstrzymane, takie działania właścicieli lokali są w pełni dopuszczalne. Sytuacja kształtowałaby się odmiennie w razie wstrzymania wykonania uchwały pierwotnej. Wtedy właściciele nie mają stosownej kompetencji.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl