Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaskarżenie zasadności skargi pauliańskiej

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.01.2019

Czy jest możliwe zaskarżenie zasadności skargi paulińskiej? Sądy cywilne zbyt często zapominają o treści art. 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne. Czy państwo może być wierzycielem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zaskarżenie zasadności skargi pauliańskiej

Sprawa możliwości stosowania do ochrony należności cywilnoprawnych skargi pauliańskiej była niegdyś dość dyskusyjna. Jednakże pomimo początkowych różnic zdań praktyków finalnie zwyciężyła opcja, w myśl której można stosować ochronę z art. 527 Kodeksu cywilnego i nast. do tych należności. Aby nie być gołosłowną, powołam się na stosowne orzeczenia:

 

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 13 maja 2003 r., sygn. akt V CK 107/02:

„W sprawach, w których ZUS domaga się na podstawie art. 527 KC ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, droga sądowa jest dopuszczalna”.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 16 kwietnia 2002 r., sygn. akt V CK 41/02:

„Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się na podstawie art. 527 KC ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne”.

 

Tutaj zacytuję Panu fragment uzasadnienia tego orzeczenia, aby mógł się Pan zorientować, jakimi pobudkami kierowały się sądy:

 

„Za przyjęciem dopuszczalności drogi sądowej w rozpoznawanej sprawie przemawia dodatkowo, a może przede wszystkim, okoliczność, że zdarzeniem prawnym, stanowiącym podstawę zgłoszonego przez stronę powodową roszczenia, była nie tyle decyzja o ustaleniu należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, co czynność prawna podjęta przez pozwanych. Nie może budzić wątpliwości, że czynność ta wchodzi w zakres faktów (zdarzeń cywilnoprawnych), z którymi prawo cywilne łączy powstanie stosunku cywilnoprawnego. Innymi słowy, zawarta przez pozwanych umowa wywołała konsekwencje cywilnoprawne, stwarzające po stronie powodowej prawo do ochrony jej wierzytelności na drodze sądowej. Okoliczność, że przepisy ordynacji podatkowej, które mają odpowiednie zastosowanie do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zapewniają tym należnościom ochronę przewidzianą w tych przepisach, może mieć znaczenie dla oceny zasadności powództwa opartego na skardze pauliańskiej, nie może natomiast stanowić argumentu przemawiającego za niedopuszczalnością drogi sądowej”.

 

Bardzo ważnym orzeczeniem w tej dziedzinie była jest uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.03.2003 r., sygn. akt III CZP 85/02m stwierdzająca, że droga sądowa „w sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się na podstawie art. 527 KC ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, jest dopuszczalna”.

 

Dodam jeszcze kolejną uchwałę Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 kwietnia 2003 r., sygn.akt III CZP 15/03, gdzie przesądzono, iż „droga sądowa w sprawie, w której Skarb Państwa – urząd celny domaga się na podstawie art. 527 KC ochrony należności z tytułu długu celnego, jest dopuszczalna”.

 

Aby nie opierać się tylko na Sądzie Najwyższym, powołam się jeszcze na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r., sygn. akt SK.12/99, gdzie trybunał wyrokował w sprawie niezgodności: art. 1, art. 2, art. 392 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 oraz art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 392 i art. 393 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 183 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Orzekł, iż art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej" nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja administracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 4 =

»Podobne materiały

Ubezwłasnowolnienie mamy chorej na Alzheimera

Właścicielem domu, w którym mieszkam, jest moja mama. Mama chora jest na chorobę Alzheimera, nie ma z nią żadnego kontaktu. Obecnie przebywa w ośrodku opiekuńczym. Chciałbym przeprowadzić gruntowny remont domu, ale nie będąc właścicielem, nic nie mogę zrobić. Moje siostry nie roszczą sobie żadnych p

Kupno wierzytelności zabezpieczonej wekslem

Chciałbym kupić od znajomego wierzytelność, która jest zabezpieczona deklaracją wekslową i wekslem in blanco. Dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy taką wierzytelność kupuję z wekslem i występuję o nakaz zapłaty do sądu na podstawie weksla, czy na podstawie prze

Powoływanie świadków na rozprawie

Za dwa tygodnie odbędzie się rozprawa cywilna, w której jestem stroną. Chciałbym powołać świadków na dowód swoich racji. Jak mogę to zrobić? Czy mogę do sądu przyjść z danymi osobami i prosić sędziego o ich przesłuchanie?  
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »