.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 03.05.2009

Artykuł przedstawia warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego.Warunki i zasady przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Komu przysługują świadczenia rodzinne?

Prawo do świadczeń rodzinnych jest określone ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992), zaś postępowanie w sprawie przyznania świadczeń oraz dokumenty wymagane do ich przyznania – Rozporządzeniem Ministra polityki społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881).

 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy – świadczenia rodzinne przysługują:

 

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  1. do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  2. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Świadczenia rodzinne przysługują cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

 

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, wypłacana przez gminy mieszkańcom na podstawie uchwały rady gminy;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Przyznanie zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem dla rodziny, którego zadaniem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

 

Osobami uprawnionymi do otrzymania zasiłku rodzinnego są:

 

 1. rodzice, lub jedno z rodziców;
 2. opiekun prawny dziecka;
 3. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie;
 4. osoba pełnoletnia, ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, lub osoba utrzymująca się z alimentów zasądzonych od rodziców na jej rzecz.

 

Zasiłek rodzinny przyznawany jest, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, aby otrzymać zasiłek rodzinny kwota dochodu na jedną osobę nie może przekroczyć 583 zł netto. Należy legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dziecka do 16 roku życia) albo orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku dzieci starszych lub osoby pełnoletniej uczącej się).

 

W myśl art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę, lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany – zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym – zasiłek rodzinny nie przysługuje.

 

W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się pomniejszonego o utracony dochód.

 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się, lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego dochodu, prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka powiększonego o uzyskany dochód.

 

W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

 

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy o podatku rolnym.

 

Zasiłek rodzinny w zależności od sytuacji przysługuje:

 

 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
 • do zakończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do końca 21 roku życia;
 • do 24 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole przez osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
 • do 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 

 • 48 zł na dziecko do 5 roku życia;
 • 64 zł na dziecko powyżej 5 roku życia aż do ukończenia 18 lat;
 • 68 zł na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 roku życia.

 

Nie zawsze sam fakt posiadania dziecka oraz spełniania kryterium dochodowego uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego. Istnieją sytuacje, w których wymieniony zasiłek nie przysługuje.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
   
  1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenia rodzinne?

Wniosek o wypłatę świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych.

 

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

 

 1. osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym jej imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 2. dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.

 

W myśl art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa, który to wydaje decyzję w sprawie zasiłku rodzinnego.

 

Świadczenia rodzinne są wypłacane do końca miesiąca, za który przysługuje świadczenie. Organ sam może wskazać konkretne dni ich wypłaty. Jeśli jednak wniosek będzie złożony po 10-tym dniu miesiąca, za dany miesiąc będzie ono wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia następnego miesiąca.

 

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych obecnie trwający okres zasiłkowy od września 2008 r. zostaje przedłużony do dnia 31 października 2009 r. Okres zasiłkowy 2009-2010 będzie trwał od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 października 2010 r.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.05.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus 7 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »