.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 02.05.2009

Artykuł przedstawia zasady przyznawania zasiłku pogrzebowego oraz objaśnia stronę formalną ubiegania się o niego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uprawnionym osobom na pokrycie kosztów pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 

 1. osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym;
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
 4. członka rodziny osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę – członkami rodziny w tym wypadku są:
  1. dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie wnuki, rodzeństwo,
  3. przyjęte przed osiągnięciem pełnoletniości na wychowanie i utrzymanie inne dzieci,
  4. małżonek,
  5. rodzice (w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające);
 5. ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

 

Zasiłek pogrzebowy może przysługiwać tylko z jednego tytułu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Może to być członek rodziny lub inna osoba. Jeżeli koszty pogrzebu pokrył pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego – zasiłek pogrzebowy wypłacany jest tym podmiotom.

 

Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

 

Kwotę zasiłku pogrzebowego ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Kwotę tego zasiłku ogłasza prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitorze Polskim” w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.

 

Jeżeli koszty pogrzebu zostały poniesione przez inną osobę niż członka rodziny ubezpieczonego, a więc przez pracodawcę, dom pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego – zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu. Kwota zasiłku nie może być w tym przypadku wyższa niż przysługująca członkowi rodziny.

 

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt Państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członkowie rodziny ponieśli również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w pełnej wysokości.

 

Aby zasiłek mógł zostać przyznany należy złożyć w ZUS następujące dokumenty:

 

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego na formularzu,
 • wyciąg z aktu zgonu,
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku, kopie rachunków potwierdzone przez bank.

 

Jeśli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, koniecznym będzie przedstawienie zaświadczenia właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzającego pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

 

Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.05.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 4 + VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Prokura

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton