Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy po ustaniu pracy

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 05.11.2014

Krótko przed rozwiązaniem umowy o pracę (które miało miejsce dwa miesiące temu), w okresie wypowiedzenia, złożyłem zwolnienie lekarskie. ZUS wydał decyzję o wypłacie dla mnie w wysokości 80%, ale nie pensji, tylko średniej krajowej. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem nastąpiło dwa miesiące temu. Przed rozwiązaniem dostarczył Pan zwolnienie lekarskie. Niezdolność do pracy trwała także po rozwiązaniu umowy o pracę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył Panu zasiłek chorobowy w wysokości 80% średniej pensji krajowej, a nie od 80% Pana wynagrodzenia.

 

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego:

 

  1. po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
  2. po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

 

  1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego;
  2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

 

Do okresu, o którym mowa powyżej, zwanego dalej »okresem zasiłkowym«, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Istotny jest przepis art. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zgodnie z którym:

 

„1. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

1a. Miesięczny zasiłek chorobowy, z zastrzeżeniem ust. 1b i 2, za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku.

 

1b. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, wynosi 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

 

2. Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 % podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy, o której mowa w art. 6 ust. 2:

 

1)  przypada w okresie ciąży;

2)  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;

3)  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

3. (uchylony).

 

4. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

 

5. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni”.

 

Powyższe rozwiązanie jest jednak podstawą wyliczenia miesięcznego zasiłku chorobowego w sytuacji podlegania tytułowi ubezpieczenia chorobowego.

 

Zgodnie bowiem z art. 46 cytowanej ustawy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż kwota wynosząca 100% przeciętnego wynagrodzenia. Kwotę tę ustala się miesięcznie, poczynając od 3. miesiąca kwartału kalendarzowego, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego dla celów emerytalnych.

 

W podobnym tonie wypowiada się także Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt II UK 34/09, zgodnie z którym „porozumienie stron prowadzące do rozwiązania stosunku pracy oraz do ustania pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może prowadzić do uzyskania przez byłego pracownika zasiłku chorobowego za okresy niezdolności do pracy przypadające po ustaniu zatrudnienia wyższego od zasiłku chorobowego przysługującego w okresie zatrudnienia. Były pracownik po ustaniu zatrudnienia i pracowniczego tytułu ubezpieczenia chorobowego zachowuje lub nabywa prawo do zasiłku chorobowego wyłącznie w wysokości obliczonej od podstawy wymiaru tego świadczenia, która nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych (art. 46 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.)”.

 

Konkludując wszystko powyższe, działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodne z przepisami prawa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + VI =

»Podobne materiały

Przez jaki okres mam obowiązek płacić zasiłek zwalnianemu pracownikowi?

Firma zatrudniająca 3 pracowników jest w stanie likwidacji. Pracownicy dostali wypowiedzenie z 1-miesięcznym okresem (do końca miesiąca). Jeden pracownik 3 dni przed końcem wypowiedzenia przyniósł zwolnienie chorobowe. Przez jaki okres pracodawca ma obowiązek wypłacać mu zasiłek chorobowy?

 

Zmiana pracy w czasie pobierania zasiłku chorobowego

Wypowiedziałem umowę o pracę, okres wypowiedzenia zakończył się 31 maja. W tym czasie, 10 marca, zmieniłem pracę – zawarłem umowę z nowym pracodawcą z terminem rozpoczęcia 1 czerwca. 4 tygodnie temu jednak zachorowałem i nadal choruję, o czym poinformowałem nowego pracodawcę. Czy może mni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »