Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.11.2014

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Mogą się jednak ubezpieczyć dobrowolnie, deklarując kwotę, od której naliczane będą składki do ZUS.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1 osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące podlegają ubezpieczeniu chorobowemu wyłącznie dobrowolnie, na swój wniosek.

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto zadeklarowana kwota nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjęta na 2014 r. wynosi zgodnie z obwieszczeniem MPiPS2 z dnia 13 grudnia 2013 roku 3746 zł. Mając na uwadze, że składki na ubezpieczenie chorobowe dla przedsiębiorców pobierane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru, można obliczyć wysokość minimalnej i maksymalnej miesięcznej składki w 2014 r., które wynoszą odpowiednio 55,07 zł (12,35 zł w przypadku tzw. „małego ZUSu”) i 229,44 zł.

 

Przedsiębiorca, który zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego, prawa do zasiłku nie nabywa jednak od razu. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa3, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje mu po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki. Od pierwszego dnia dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje bowiem:

 

 1. absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
 3. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcy, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

 

 1. w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 2. z powodu przebywania w:
  1. stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
  2. stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 3. wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

 

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi co do zasady 80% podstawy wymiaru zasiłku. I tutaj istnieją jednak wyjątki:

 

 1. za okres pobytu w szpitalu zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku;
 2. zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:
  1. przypada w okresie ciąży;
  2. powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
 3. powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

 

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli jednak niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. Przez „przychód” należy w powyższych przypadkach rozumieć zadeklarowaną kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442, z późn.zm.)

2 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2013 r., poz. 1028)

3 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus sześć =

 

»Podobne materiały

Skutki prawne nieterminowego dostarczenia zwolnienia lekarskiego

Autorka objaśnia, jakie grożą nam konsekwencje za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego oraz w jakich wypadkach taka nieterminowość może zostać usprawiedliwiona.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »