.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy a wypowiedzenie

Autor: Katarzyna Pawlonka • Opublikowane: 02.06.2008

Przeczytałem ostatnio w „Gazecie Prawnej” artykuł pod tytułem Brak prawa do świadczeń w czasie niezdolności do pracy. Oto jego fragment – „...zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje także w przypadku gdy osoba niezdolna do pracy uprawniona jest do zasiłku dla bezrobotnych...” Jestem na zwolnieniu lekarskim od połowy kwietnia. Okres mojego wypowiedzenia umowy o pracę (za porozumieniem stron) kończy się 30 kwietnia natomiast moje zwolnienie kończy się 11 maja, a potem będzie prawdopodobnie przedłużone. Kiedyś zasiłek był wypłacany do momentu jego zakończenia niezależnie od tego, że stosunek pracy ustał. Czy teraz jest inaczej? Nie będę miał zasiłku po 30 kwietnia czy może będzie naliczany np. od wysokości zasiłku dla bezrobotnych? Czy muszę się zarejestrować jako bezrobotny, aby otrzymać zasiłek chorobowy? A co byłoby gdybym zawarł nową umowę o pracę będąc na zwolnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedstawionym stanie faktycznym zasadnicze znaczenie będzie miała ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Uprawnienie do pobierania zasiłku chorobowego powstaje po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu (czyli także podczas pozostawania w stosunku pracy) art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy – „Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego”. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 ustawy). Do tego okresu wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (art. 9 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku). „Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni” (art. 11 ust. 1, 1a, 2, 4, 5 ustawy).

 

Podstawą wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie po potrąceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe (art. 3 pkt 3 ustawy).

 

„Zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy:

  1. ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;
  2. kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;
  3. nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia, w przypadkach określonych w art. 4 ust. 1;
  4. jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  5. podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli ubezpieczenie to ustało po wyczerpaniu prawa do zasiłku chorobowego” (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Zgodnie z art. 92 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, zaś jeżeli niezdolność do pracy trwa powyżej tego okresu wówczas wypłacany będzie zasiłek chorobowy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Z treści pytania wynika, iż złożył Pan zwolnienie lekarskie pracodawcy w trakcie trwania stosunku pracy. W związku z tym, wynagrodzenie za 33 dni niezdolności do pracy zapłaci Panu pracodawca w wysokości 80%. Potem pracodawca ma obowiązek przekazać stosowne dokumenty do ZUS-u, który rozpocznie wypłacanie zasiłku chorobowego w tej samej wysokości. Zakładam, że nie spełnił Pan przesłanek, o których mowa w art. 9 powoływanej ustawy (wskazałam powyżej), zatem może Pan wykorzystać (nieprzerwanie!) 182 dni zwolnienia lekarskiego w przypadku choroby, która nie jest gruźlicą (w przypadku gruźlicy można wykorzystać 270 dni).

 

Oto jak ma się rzecz odnośnie rejestracji w urzędzie pracy. Z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynika, iż nie może uzyskać statusu bezrobotnego (w rozumieniu ustawy) osoba, która pobiera zasiłek chorobowy. Przypominam także o czym była mowa powyżej, że nie przysługuje zasiłek chorobowy osobie, która jest uprawniona do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Odnośnie ubezpieczenia zdrowotnego wskazuję, iż zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135) prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej wygasa z upływem 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego (czyli np. od dnia rozwiązania umowy o pracę). Zgodnie jednak z ust. 6 tego przepisu osoba pobierająca zasiłek chorobowy ma prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej przez cały okres pobierania zasiłku.

 

Zatem moim zdaniem, interpretować to należy tak, iż po upływie 30 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy wygaśnie Pana ubezpieczenie zdrowotne, ale do końca trwania zwolnienia lekarskiego i pobierania z tego tytułu zasiłku chorobowego ma Pan prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Po upływie zwolnienia lekarskiego może Pan podjąć nową pracę albo zarejestrować się w urzędzie pracy, wówczas będzie Pan już objęty obowiązkowym ubezpieczeniem. W opisanej przez Pana sytuacji nie radzę nawiązywania nowego stosunku pracy, ponieważ wygaśnie prawo do pobierania zasiłku chorobowego. Jeśli będzie Pan już zdrowy, wówczas nawiąże Pan nowy stosunek pracy gdzie będzie Pan pobierał wynagrodzenie.

 

Jeśli choroba będzie trwała proszę się udać do lekarza w celu przedłużenia zwolnienia lekarskiego. Proszę pamiętać, że zasiłek chorobowy będzie przysługiwał wtedy, gdy choroba będzie trwała nieprzerwanie do 182 dni. Cytat przytoczony przez Pana z „Gazety Prawnej” wskazuje tylko to, że zasiłek chorobowy nie będzie przysługiwał gdy będzie Pan uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Nie jest Pan zarejestrowany w urzędzie pracy (nie może Pan uzyskać statusu bezrobotnego do końca okresu niezdolności do pracy, za który wypłaca się Panu zasiłek chorobowy), więc nie dotyczy to Pana przypadku. Dlatego zasiłek chorobowy będzie wypłacany nadal w wysokości 80% wynagrodzenia, które Pan pobierał w ostatniej pracy.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.); ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.); ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) ustawy o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »