Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasądzą mi alimenty, mimo że łożę na dziecko?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 09.02.2015

Czy sąd zasądzi mi alimenty, mimo że łożę na dziecko i aktywnie je wychowuję? Dziecko mieszka z matką, ja opiekuję się nim od dnia narodzin w ciągu dnia, zaopatruję w niezbędne artykuły itp. Nie pozostaję w związku z matką dziecka (dziecko uznałem, nosi moje nazwisko), ale wypełniam swoje obowiązki jako ojciec, dlatego nie rozumiem po co sąd i alimenty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ma żadnych przeszkód, żeby matka dziecka zwróciła się do sądu z pozwem o alimenty. Jest to przede wszystkim zabezpieczenie dla dziecka, gdyby Pan nie wywiązywał się na czas z obowiązku alimentacyjnego na dziecko.

 

Dziecko niebędące w stanie utrzymać się samodzielnie korzysta z prawa do alimentacji bez względu na to, czy znajduje się w niedostatku. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.o. „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

 

Miejsce zamieszkania dziecka przy matce niejako z góry narzuca stwierdzenie, iż bezpośrednie starania o utrzymanie i wychowanie dziecka będą spoczywały na matce. Osobista praca świadczona przez matkę na rzecz dziecka nie podlega wycenie, co nie oznacza, że nie jest w ogóle brana pod uwagę. Ustalając wysokość alimentów w ramach prawa do alimentacji dziecka, sąd co do zasady weźmie pod uwagę nie tylko Pana obecne zarobki, ale także to, jakie zarobki otrzymałby Pan (obiektywnie), mając na uwadze Pana wykształcenie, doświadczenie zarobkowe, wiek, stan zdrowia.

 

Punktem wyjścia w sprawach o alimenty na dzieci jest żądana przez jednego z rodziców kwota. Na Panu jako na ojcu także spoczywa ciężar zaspokajania potrzeb dziecka. Należy zwrócić jednak uwagę, iż chodzi tu o dziecko, a nie o partycypowanie w kosztach utrzymania matki dziecka. Trzeba pamiętać, że nie istnieje zasada, iż oboje rodzice mają zaspokajać potrzeby dzieci w równym stopniu, to znaczy, że oboje rodzice mają obowiązek przeznaczać na utrzymanie dzieci równe kwoty. Każdy z rodziców ma obowiązek przyczyniać się do utrzymania dzieci stosownie do własnych możliwości zarobkowych i majątkowych.

 

W toku postępowania o alimenty sąd w pierwszej kolejności ustali, jakie są usprawiedliwione potrzeby Pana dziecka, a następnie ustali możliwości zarobkowe rodziców. Zgodnie z tymi ustaleniami sąd zasądzi odpowiednie alimenty.

 

W mojej ocenie jeśli matka dziecka wystąpi z pozwem o alimenty i będzie żądać większej kwoty niż Pan płaci dotychczas, to powinien Pan wezwać matkę dziecka do przedstawienia zestawienia przypuszczalnych kosztów utrzymania dziecka i wynikających z zaspokojenia jego potrzeb (poprzez dokładne wskazanie kwot i zakupionych rzeczy). Nie bez znaczenia dla wysokości alimentów będzie także kwestia dobrowolnego zabierania dziecka na wakacje, troszczenie się o jego rozwój fizyczny i umysłowy.

 

Wszystko to sąd weźmie pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Należy mieć bowiem na uwadze, iż matka dziecka może próbować walczyć o coraz to wyższe alimenty na dziecko. Zgadzając się na wszystko i oddając to bez walki, naraża się Pan na takie żądania co pewien czas. Jednym z dowodów Pana możliwości zarobkowych może być zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków, jak i roczne rozliczenie (w zależności od tego, czy rozliczenie jest korzystne). Nie bez znaczenia dla możliwości zarobkowych jest także obecna sytuacja ekonomiczna panująca w gospodarce.

 

Wskazując na powyższe, nie sposób określić norm, bowiem są one uzależnione po pierwsze od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a po drugie od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zasadne jest odniesienie się do Pana możliwości zarobkowych.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest także przepis art. 207, zgodnie z którym:

 

„Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.

§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.

§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.

§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3”.

 

Innymi słowy jeśli matka dziecka wniesie pozew o alimenty to na pewno dostanie Pan razem z pozwem pismo z sądu, w którym będzie wskazany termin do złożenia odpowiedzi na pozew. Złożenie takiej odpowiedzi na pozew po terminie będzie podlegało zwrotowi.

 

Istotne jest zatem zachowanie wskazanego przez sąd terminu, bowiem późniejsze przytoczenie jakichkolwiek wniosków, twierdzeń i dowodów będzie możliwe tylko wyjątkowo. Jeśli matka dziecka wniesie pozew o alimenty z znaczną wyższą kwotę niż Pan dotychczas płaci to najważniejsze jest profesjonalne sporządzenie odpowiedzi na pozew ze wskazaniem wszystkich okoliczności i wątpliwości rodzących się na kanwie przedmiotowej sprawy dotyczącej prawa do alimentacji i wysokości alimentów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus dwa =

»Podobne materiały

Alimenty na dzieci ze związku pozamałżeńskiego

Moje pytanie dotyczy ustalenia wysokości alimentów. Urodziły mi się bliźnięta ze związku pozamałżeńskiego. Ich matka jest osobą samotną, ja jestem żonaty. Zarabiam netto ok. 2600 zł. Żona bardzo przeżyła moją zdradę; choruje, straciła pracę. W jakiej wysokości mogą mi przysądzić alimenty? Oprócz teg

 

Trudna sytuacja finansowa osoby zobowiązanej do alimentów

Moja była dziewczyna zawnioskowała o podwyższenie alimentów na nasze dziecko z 400 zł do 600 zł. Moja sytuacja finansowa jest trudna, utrzymuję nową rodzinę (mam drugie dziecko), mam kłopoty ze zdrowiem, które nie pozwalają mi podjąć dodatkowej pracy. Z dzieckiem z pierwszego związku prawie się nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »