Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady w postępowaniu administracyjnym

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.04.2013

Zasady w postępowaniu administracyjnym to ogólne reguły, których organy administracji publicznej powinny przestrzegać przy załatwianiu spraw. Zasady te obowiązują w każdym stadium postępowania administracyjnego. Ich naruszenie przez organ może skutkować nawet nieważnością wydanej decyzji administracyjnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady w postępowaniu administracyjnym są zasadami prawnymi uregulowanymi w Kodeksie postępowania administracyjnego*. Stanowią one nie tylko dyrektywy interpretacyjne dla bardziej szczegółowych przepisów, ale są także normami prawnymi, których naruszenie może skutkować wadliwością wydanej decyzji administracyjnej, a co za tym idzie – uprawniać do jej wzruszenia (np. poprzez wznowienie postępowania) lub unieważnienia.

 

Wszystkich zasad ogólnych jest jedenaście. Zaliczają się do nich zasady: praworządności, prawdy obiektywnej, pogłębiania zaufania, udzielania informacji, wysłuchania stron, wyjaśniania, szybkości i prostoty postępowania, ugodowego załatwiania spraw, pisemności, dwuinstancyjności oraz trwałości decyzji. Trudno mówić o hierarchii ważności zasad postępowania administracyjnego, gdyż wszystkie one mają taką samą moc. Można jednak spróbować wskazać te, których naruszenie może mieć najdalej idące konsekwencje dla bytu decyzji administracyjnych.

 

Zasada praworządności

 

Zgodnie z tą zasadą organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa. Zasada ta znajduje się nie tylko w Kodeksie postępowania administracyjnego, ale także w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności obliguje ona organ do wskazania w wydawanej decyzji podstawy prawnej oraz do sporządzenia uzasadnienia prawnego, które będzie ją wyjaśniało. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej skutkuje jej nieważnością.

 

Zasada wysłuchania stron

 

Zgodnie z tą zasadą organ administracji ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Naruszenie zasady wysłuchania stron często stanowi przesłankę do wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną.

 

Zasada prawdy obiektywnej

 

Organ prowadzący postępowanie administracyjne powinien podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia sprawy przed jej rozstrzygnięciem. W szczególności powinien, również z urzędu, poszukiwać wszelkich istotnych dowodów. Pożądane jest również pełne przekonanie o prawdziwości tych dowodów. W przypadku gdy po wydaniu decyzji okaże się, że dowody, na podstawie których ustalono okoliczności faktyczne, były fałszywe, postępowanie powinno być wznowione. Przesłankę do wznowienia postępowania stanowi również ujawnienie dowodów, które istniały w dniu wydania decyzji i nie były znane organowi tę decyzję wydającemu.

 

Zasada dwuinstancyjności

 

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Oznacza to, że od każdej decyzji administracyjnej wydanej przez organ pierwszej instancji można złożyć odwołanie do organu drugiej instancji, który może w szczególności tę decyzję uchylić albo zmienić. W przypadku decyzji wydawanych przez niektóre organy (np. Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Samorządowe Kolegium Odwoławcze) – odwołania złożyć nie można. Jednak strona postępowania ma wtedy prawo zwrócić się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

 

 

* Art. 6-16 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.04.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki