Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady udzielania zamówień publicznych w polskim prawie zamówień publicznych

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 01.11.2009

Artykuł przybliża podstawowe zasady, jakie bezwzględnie obowiązują przy udzielaniu zamówień publicznych przez polskie instytucje państwowe.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do fundamentalnych zasad udzielania zamówień publicznych w polskim prawie zamówień publicznych należą:

 

  1. zasada równego traktowania wykonawców,
  2. zasada uczciwej konkurencji,
  3. zasada jawności i przejrzystości postępowania w sprawie zamówienia publicznego,
  4. zasada pisemności prowadzonego postępowania.

 

Zasada równego traktowania wykonawców

 

Zasada ta zobowiązuje do jednakowego traktowania wykonawców na każdym etapie postępowania, bez stosowania jakichkolwiek przywilejów oraz środków dyskryminujących wykonawców ze względu na ich właściwości.

 

Zamawiający powinien stosować jedną miarę do wszystkich wykonawców znajdujących się w tej samej lub podobnej sytuacji. Zamawiający nie może dyskryminować wykonawców ze względu na ich formę organizacyjną, prawną, udział oznaczonych osób fizycznych lub strukturę własnościową tych podmiotów.

 

Ustawa wskazuje na konieczność zapewnienia równego dostępu do istotnych dla postępowania informacji w jednakowym czasie, zawiera nakaz dokonywania oceny warunków oraz oceny merytorycznej treści ofert według wcześniej sprecyzowanych i znanych wykonawcom kryteriów, na podstawie dokumentów przedłożonych we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofercie. Wybiórcze stawianie wymagań jedynie niektórym oferentom poczytywane jest za nierówne ich traktowanie.

 

Na równi z polskimi wykonawcami winni być traktowani wykonawcy z państw Unii Europejskiej. Zatem zupełnie nieuzasadnionym prawnie jest stawianie wykonawcom wymogu posługiwania się potencjałem technicznym umiejscowionym na terenie Polski, żądanie, by wykonawcy legitymowali się doświadczeniem w realizacji robót budowlanych na terenie Polski lub by posiadali doświadczenie w realizacji dostaw na terenie Polski.

 

Zasada uczciwej konkurencji

 

Do naruszenia zasady uczciwej konkurencji może dojść na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie przedsiębiorcy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, które zagraża lub narusza interesy innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

Ustawa nakłada na zamawiającego zakaz określania zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie może więc umieszczać wszelkich zapisów wskazujących konkretnego wykonawcę lub konkretny produkt. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający powinien określić wyłącznie wymagania techniczne stawiane dostarczanym towarom lub świadczonym usługom, zgodnie z jego potrzebami.

 

Wykonawca powinien przygotować ofertę w taki sposób, aby jej założenie nie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji. Oferta powinna uwzględniać wszystkie elementy i koszty, które wykonawca będzie musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia, a cena zawarta w ofercie nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 

Zasada jawności i przejrzystości postępowania w sprawie zamówienia publicznego

 

Postępowanie o zamówienie publiczne powinno być prowadzone w sposób przejrzysty. W związku z tym osoby występujące po stronie zamawiającego powinny być bezstronne i obiektywne w czasie przygotowania i prowadzenia postępowania.

 

Każda czynność zamawiającego podejmowana w toku toczącego się postępowania powinna być jawna. Zamawiający powinien m.in. podać kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia, zawiadomić wykonawców o odrzuceniu ofert z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powinien umieścić informację o wyborze i odrzuceniu oferty oraz o wykluczeniu wykonawcy na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tylko w przypadkach określonych w ustawie, np. co do części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Naruszenie zasady jawności i przejrzystości postępowania powoduje jego wadliwość i może spowodować jego nieważność.

 

Zasada pisemności prowadzonego postępowania

 

Zasada pisemności realizowana jest poprzez stosowanie pisemnej formy dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz pisemnej formy umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu. Oznacza to, że każda czynność zamawiającego wymaga pisemnego potwierdzenia, w tym celu sporządzany jest protokół z postępowania.

 

Znowelizowane przepisy ustawy przewidują wprawdzie możliwość złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony) telefonicznie, ale wówczas wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany zamawiającemu w formie pisemnej.

 

Powyższe zasady udzielania zamówień publicznych pozwalają na realizację celów ustawowych, m.in. efektywnego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi oraz zapewnienia dostępu do zamówień wszystkim podmiotom zdolnym do ich wykonania. Naruszenie zasad powoduje powstanie prawa do wniesienia środków ochrony prawnej po stronie wykonawców (protestów i odwołań).

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 7-9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + cztery =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »