Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.05.2014

Moje pytanie dotyczy zasad przyznawania nagrody jubileuszowej w spółce z o.o. Właściciel chce uzależnić wysokość tej nagrody od zajmowanego stanowiska. Czy to zgodne z przepisami?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca prywatny, także spółka z o.o., nie ma obowiązku wypłacania nagród jubileuszowych. Jakakolwiek decyzja w zakresie podjęcia wypłacania takiego świadczenia pozwala pracodawcy samodzielnie określać zasady ich przyznawania, czy to w przepisach wewnątrzzakładowych, czy to w umowach o pracę.

 

Zgodnie z obecnie już uchylonym art. 79 Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.) zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej po porozumieniu z ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową. Do czasu uchylenia art. 79 K.p. ustawą z 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110) regulacja dotycząca nagród jubileuszowych zawarta była w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (MP nr 44, poz. 358). Obecnie pracodawcy mogą w sposób dowolny kształtować uzyskanie prawa do nagrody jubileuszowej, a także zasady jej przyznawania.

 

Ogólne przepisy prawa pracy nie zawierają żadnych ograniczeń co do długości stażu pracy wymaganego do jej przyznania, okresów zatrudnienia zaliczanych do tego stażu, częstotliwości przyznawania nagrody i zasad ustalania jej wysokości.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego w wyroku z 22 stycznia 2002 r. (I PKN 820/00, Pr. Pracy 2002/7-8/49) „gratyfikacja jubileuszowa jest świadczeniem fakultatywnym i przepisy płacowe mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny. Jednakże pominięcie przy ustalaniu prawa do gratyfikacji pewnych okresów pozostawania w zatrudnieniu, a uwzględnienie innych wymaga wyraźnej regulacji”.

 

Zdarza się, że obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe pracy odwołują się do powyższego zarządzenia. Nie jest to bezprawne.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 listopada 1998 r. (I PKN 343/98, OSNP 2000/1/16) obowiązujące w zakładzie pracy porozumienie w sprawie wprowadzenia zakładowego systemu wynagrodzenia, określające warunki, od których zależy nabycie uprawnień do nagrody jubileuszowej, może w zakresie w nim nieuregulowanym odesłać, zgodnie z art. 9 § 2 K.p., do powszechnie obowiązujących przepisów.

 

Jedyne, do czego prywatny pracodawca jest zobowiązany przy ustalaniu zasad wypłaty nagrody jubileuszowej, to przestrzeganie art. 9 § 2 K.p., według którego postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

 

Wynikająca z art. 112 K.p. zasada równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków pracowniczych dotyczy także warunków nabycia prawa do nagrody jubileuszowej określonych w zakładowym układzie zbiorowym pracy (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z 23 stycznia 2002 r.; sygn. akt I PKN 816/00, OSNP 2004/2/32).

 

Postanowienia wewnątrzzakładowych przepisów płacowych dotyczące nabycia prawa do nagrody jubileuszowej powinny respektować wyrażoną w art. 183c K.p. zasadę, zgodnie z którą pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. Nagroda może więc być zróżnicowana z uwagi na zajmowane stanowiska.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus dziesięć =

»Podobne materiały

Nagana a jej wpływ na premie i nagrody

Czy otrzymanie nagany wiąże się z zabraniem wszelkich premii i nagród? Czy reguluje to jakiś wewnętrzny regulamin?

 

Udokumentowanie wypłaty premii uznaniowej

W jaki sposób udokumentować wypłatę premii uznaniowej? Dodam, że firma (zatrudniająca mniej niż 20 pracowników) nie ma żadnych regulaminów wynagradzania ani premiowania. Czy należy zawrzeć jakiś zapis o tej premii w umowie o pracę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »