.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

W mojej szkole istnieje regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego. Są w nim zapisy m.in.: „dodatku motywacyjnego nie przyznaje się nauczycielowi, wobec którego toczy się postępowania dyscyplinarne”, „dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy”, „decyzja dotycząca wysokości dodatku nie podlega odwołaniu”. Czy te zapisy są zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że ogólne warunki przyznawania dodatków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 

Art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela wymienia elementy, które składają się na się na wynagrodzenie nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela

 

Art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela zawiera delegację uprawniającą organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego do określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

 

Jeżeli pracownik spełni wymagania określone w rozporządzeniu i w regulaminie, w czego wyniku zostanie mu przyznany dodatek motywacyjny, to zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela staje się on składnikiem jego wynagrodzenia.

 

Dodatek motywacyjny powinien być przyznany na określony czas, po którego upływie podejmowana jest decyzja, czy nauczyciel ponownie spełnił warunki do ponownego przyznania mu dodatku motywacyjnego.

 

W żadnym z powyższych przepisów ustawodawca nie zawarł ani nie upoważnił do określania przypadków, kiedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny.

 

Stwierdzić zatem należy, że pozbawienie pracownika jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia (np. cofnięcie dodatku motywacyjnego) musi mieć wyraźne uzasadnienie ustawowe. Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 lipca 2008 r. (sygn. akt IV SA/Wr 179/07) oraz w wyroku z dnia 9 listopada 2006 r. (sygn. akt IV SA/Wr 560/06).

 

Sytuacje, w których pracownikowi nie przysługują dodatki, w tym dodatek motywacyjny, uregulowane są w Karcie Nauczyciela.

 

Zgodnie z art. 83 „dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i dyrektor szkoły może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego”.

 

Zgodnie zaś z art. 84 „wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec ograniczeniu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie”.

 

W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

W okresie odbywania kary pozbawienia wolności nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 

Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy zwrócić zatrzymane kwoty wynagrodzenia.

 

Z art. 84 ust. 2 wynika, że „dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługują w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków z tym, że zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków następuje w ściśle określonych przypadkach, wymienionych w art. 83 Karty Nauczyciela”. Tak więc to ustawodawca określił, kiedy nie przysługuje przyznany dodatek i są to wyłącznie sytuacje zawieszenia nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

 

Podsumowując – zapisy, o których mowa w pytaniu, nie są zgodne z prawem, bowiem ustawodawca nie upoważnił organu prowadzącego do określania przypadków, kiedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny, a jedynie do określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl