Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady przedawnienia zobowiązań podatkowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 28.01.2016

Przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje jego wygaśnięcie wraz z odsetkami za zwłokę, co oznacza, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty przedawnionego podatku. Następuje to z mocy prawa, a więc nie wymaga uzyskania dodatkowej decyzji organu podatkowego. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia może ulec zawieszeniu lub przerwaniu, w szczególności wskutek działań podjętych przez organy podatkowe.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istota przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

Zgodnie z art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej* wskutek przedawnienia zobowiązanie podatkowe wygasa. Oznacza to, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku wynikającego z tego zobowiązania. Dotyczy to również odsetek za zwłokę. Należy zaznaczyć, że przeciwnie niż zobowiązania w prawie cywilnym, przedawnione zobowiązania podatkowe nie stają się zobowiązaniami naturalnymi. Oznacza to, że podatnik nie tylko jest zwolniony z obowiązku zapłaty przedawnionego podatku, ale i nie może tego zrobić w sposób skuteczny. Zapłata przedawnionego podatku skutkuje bowiem nadpłatą podatku, co po stronie organu podatkowego rodzi obowiązek jej zwrotu.

 

Co do zasady przedawnieniu ulegają wszystkie rodzaje zobowiązań podatkowych. Wyjątkiem są tutaj zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, które zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegają przedawnieniu, jednakże po upływie terminu przedawnienia mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

 

Zgodnie z ogólną zasadą przedawnienia zobowiązań podatkowych wyrażoną w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg terminu przedawnienia może zostać jednak zawieszony lub przerwany, co faktycznie wydłuża ten termin.

 

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego

 

Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wydłuża termin przedawnienia w ten sposób, że przez okres zawieszenia termin ten nie biegnie. Po ustaniu zawieszenia liczenie terminu przedawnienia wznawiamy od miejsca, w którym bieg przedawnienia został zawieszony. Zgodnie z tą zasadą – jeżeli w dniu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, minęło dwa lata, to po ustaniu zawieszenia do przedawniania zobowiązania podatkowego pozostaje jeszcze 3 lata.

 

Zgodnie z art. 70 § 2 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

 

 1. od dnia wydania decyzji o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
 2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

 

Ponadto, na podstawie art. 70 §  6 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, również z dniem:

 

 1. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;
 2. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;
 3. wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. doręczenia postanowienia o przyjęciu przez organ podatkowy na wniosek podatnika zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym;
 5. doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

 

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:

 

 1. prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;
 2. doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;
 3. uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;
 4. wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;
 5. zakończenia postępowania zabezpieczającego w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

 

Zawieszenie biegu przedawnienia możliwe jest również w przypadku postępowań prowadzonych przez organy podatkowe na mocy umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Przerwanie biegu przedawnienia

 

Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wydłuża termin przedawnienia w ten sposób, że niweczy okres przedawnienia, który minął do dnia przerwania biegu przedawnienia, a więc po przerwaniu bieg terminu liczony jest od początku. Zgodnie z tą zasadą – jeżeli w dniu przerwania biegu terminu przedawnienia, od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, minęło dwa lata, to po przerwaniu biegu terminu przedawnienia do przedawniania zobowiązania pozostaje znów 5 lat.

 

Przypadki, w których bieg terminu przedawnienia ulega przerwaniu wskazuje art. 70 § 3-4 Ordynacji podatkowej. Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek:

 

 • ogłoszenia upadłości (po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli ogłoszenie upadłości nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego);
 • zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony (po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny).

 

 

 

 

________________________________

* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć - 2 =

 

»Podobne materiały

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy

Artykuł omawia losy zobowiązań podatkowych po śmierci spadkodawcy, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia tych zobowiązań na spadkobierców.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »