.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady podnajmowania lokalu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 04.06.2014

Co do zasady, najemca, który chce podnająć lokal osobie trzeciej, musi uzyskać na to zgodę wynajmującego. W przypadku lokali mieszkalnych zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie.Zasady podnajmowania lokalu

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podnajęcie lokalu przez najemcę a zgoda wynajmującego

Zgodnie z art. 6882 Kodeksu cywilnego1 najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć, jeżeli nie posiada zgody wynajmującego. Jest to przepis szczególny w stosunku do art. 668 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania.

 

Wyjątkiem od zasady, zgodnie z którą do podnajęcia lub oddania w bezpłatne używanie lokalu wymagana jest zgoda wynajmującego, są sytuacje, w których najemca chce podnająć lub oddać do używania lokal osobie, względem której jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym (czyli zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym2 obowiązkiem dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążającym krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo). W praktyce jednak wyjątek ten ma znaczenie wyłącznie dla użyczania lokalu, a nie jego podnajmowania.

Podnajęcie mieszkania przez najemcę bez zgody właściciela

Przepisy Kodeksu cywilnego nie określają formy, w jakiej wynajmujący powinien udzielić zgody, więc co do zasady może być ona wyrażona nawet ustnie. Jednakże w odniesieniu do lokali mieszkalnych konieczność uzyskania takiej zgody na piśmie ustanawia pośrednio ustawa o ochronie praw lokatorów (…)3, ustanawiając miesięczny termin wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela (dotyczy to także najmu okazjonalnego).

 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego4, jeżeli odmowa wyrażenia przez wynajmującego zgody na zawarcie umowy podnajmu nie znajduje uzasadnionej przyczyny, sąd może zobowiązać wynajmującego do wyrażenia takiej zgody z zastrzeżeniem, że prawomocne orzeczenie sądu, zgodnie z art. 64 Kodeksu cywilnego, zastępuje tę zgodę.

Obowiązki osoby która przyjęła od najemcy lokal w podnajem

Na osobie, której najemca oddał lokal w podnajem, ciążą takie same obowiązki względem właściciela lokalu, jak na najemcy. W szczególności zarówno najemca, jak i osoba trzecia są odpowiedzialni względem wynajmującego za to, że rzecz najęta będzie używana zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy najmu, a po zakończeniu najmu zobowiązani są zwrócić lokal w stanie niepogorszonym (jednakże nie ponoszą odpowiedzialności za zużycie lokalu będące następstwem prawidłowego używania).

 

Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę umowy o podnajem rozwiązuje się najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu. Oznacza to, że czas trwania umowy o podnajem ograniczony jest czasem trwania umowy najmu pomiędzy wynajmującym a najemcą.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150)

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1999 r. (sygn. III CKN 127/98)


Stan prawny obowiązujący na dzień 04.06.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus trzy =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl