Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej w 2009 roku

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 19.02.2009

Artykuł wskazuje szczegółowe zasady obliczania odsetek i opłaty prolongacyjnej obowiązujące w 2009 roku.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W życie weszły z dniem 1 stycznia 2009 roku zmiany w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. 2005 r., Nr 165, poz. 1373 ze zm.). Rozporządzenie jest aktem wykonawczym art. 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) i dostosowuje sposób liczenia odsetek do zmian, które miały miejsce w ordynacji, a które poruszono w artykule Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.


 

Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia odsetki za zwłokę są naliczane według wzoru:

 Kz × L × O
 ---------- = On = Opz
   365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz – kwotę zaległości,

L – liczbę dni zwłoki,

O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

365 – liczbę dni w roku,

On – kwotę odsetek,

Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.

 

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według powyższego wzoru, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

 

Odsetki za zwłokę z zastosowaniem obniżonej stawki odsetek za zwłokę są naliczane według wzoru:

 Kz × L × O

1

 ------------- = On = Opz
   365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz – kwotę zaległości,

L – liczbę dni zwłoki,

O1 – obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

365 – liczbę dni w roku.

On – kwotę odsetek,

Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.

 

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne obniżone stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane według wzoru, odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

 

Obliczając kwotę odsetek pamiętać należy, że:

 

 1. Odsetki za zwłokę są naliczane do dnia (włącznie z tym dniem):
  • zapłaty podatku;
  • wpłacenia podatku osobie uprawnionej do pobierania podatków;
  • potrącenia;
  • przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w związku z wykonaniem umowy przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa lub gminy, powiatu lub województwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody ich budżetów.
  • wpłacenia przez podatnika równowartości nienależnie otrzymanej kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku oraz otrzymanego oprocentowania;
  • zaliczenia nadpłaty wraz z jej oprocentowaniem lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowej;
  • złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy, a w przypadku niezłożenia zeznania w terminie, na ostatni dzień terminu złożenia zeznania – od nieuregulowanych w terminie płatności w całości lub w części zaliczek na podatek dochodowy;
 2. Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym (analogicznie w przypadku zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym należności płatników lub inkasentów) są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem.
 3. Jeżeli obowiązek zapłaty podatku jest związany z obowiązkiem złożenia deklaracji, a termin do złożenia deklaracji został odroczony przez organ podatkowy lub przedłużony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następnego po upływie terminu, do którego odroczono lub przedłużono termin do złożenia deklaracji.
 4. W razie złożenia podania o umorzenie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania, włącznie z tym dniem.
 5. W przypadku wydania decyzji umarzającej odsetki za zwłokę dalsze odsetki za zwłokę od nieuregulowanej zaległości podatkowej są naliczane, począwszy od dnia następującego po dniu wniesienia podania.
 6. Jeżeli decyzja odmawiająca umorzenia zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
  • przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  • po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.
 7. Od zaległości podatkowych, których zapłata została odroczona lub rozłożona na raty, odsetki za zwłokę są naliczane do dnia wniesienia podania o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, włącznie z tym dniem.
 8. Jeżeli decyzja odmawiająca odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku albo odmawiająca odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej została doręczona podatnikowi:
  • przed upływem dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, odsetki za zwłokę są naliczane, począwszy od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku;
  • po upływie dwóch miesięcy od dnia wniesienia podania, dalsze odsetki za zwłokę są naliczane z wyłączeniem okresu od dnia następującego po dniu wniesienia podania do dnia doręczenia tej decyzji, włącznie z tym dniem.

 

Opłata prolongacyjna jest naliczana według wzoru:

  K × L × S
 ------------- = OP = OPpz
   365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

K – kwotę odroczonego lub rozłożonego na raty podatku, odroczonej lub rozłożonej na raty zaległości podatkowej,

L – liczbę dni, na które odroczono termin płatności podatku lub zapłatę zaległości podatkowej bądź rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej,

S – stawkę opłaty prolongacyjnej,

365 – liczbę dni w roku,

OP – kwotę opłaty prolongacyjnej,

OPpz – kwotę opłaty prolongacyjnej po zaokrągleniu.

 

Opłatę prolongacyjną nalicza się w przypadku:

  

 1. Wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku – od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku.
 2. Wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej – od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie.

 

W przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej opłata prolongacyjna jest naliczana odrębnie od każdej raty przypadającej do zapłaty.

 

Opłata prolongacyjna zawsze jest naliczana za okres do dnia upływu odroczonego terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo terminu zapłaty poszczególnych rat podatku lub zaległości podatkowej, wcześniejsza wpłata nie stanowi podstawy do obniżenia wysokości opłaty prolongacyjnej.


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.02.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + sześć =

 

»Podobne materiały

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej istniejącej w podatku od spadków i darowizn.

 

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.

 

Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn świadczeń powtarzających się

W artykule autor omawia podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn świadczeń powtarzających się, uwzględniając zmiany sprzed 2004 r. i po nim.

 

Skutki niezgłoszenia darowizny do opodatkowania

Autor omawia skutki niezgłoszenia darowizny do opodatkowania, w tym konsekwencje karne.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »