.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady globalne w korporacji a krajowe prawo pracy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 14.03.2011

Od lipca 2007 r. pracuję w dużej korporacji. Najpierw pracowałem w Wielkiej Brytanii, potem – od marca 2009 r. w oddziale polskim. Przejście pomiędzy oddziałami odbyło się przy zachowaniu ciągłości pracy. Właśnie otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na likwidację mojego stanowiska. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, czyli zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Jednak zasady globalne dotyczące zmian organizacji krajowych, które obowiązują w korporacji, mówią, że przy zachowaniu ciągłości pracy w firmie – dla potrzeb wyliczenia wysokości odpraw oraz okresu wypowiedzenia – brany jest pod uwagę cały okres zatrudnienia w korporacji, czyli w moim przypadku od 2007 roku. Ta regulacja globalna obowiązuje we wszystkich krajach, gdzie korporacja ma swoje oddziały (przesyłam to pismo).

Jak więc należy rozstrzygnąć kwestię długości mojego okresu wypowiedzenia i wysokości odprawy? Jakie miałbym szanse w sądzie pracy? Czy sąd dałby pierwszeństwo przepismom prawa pracy czy korzystniejszym dla pracowników zasadom globalnym korporacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie ze stanem faktycznym przez Pana przywołanym, w roku 2009 zmienił Pan pracodawcę z oddziału korporacji w Wielkiej Brytanii na oddział lokalny z siedzibą w Polsce. Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeżeli faktycznie dokonała się zmiana pracodawcy, a nie na przykład został Pan oddelegowany do świadczenia pracy, musiało być to dokonane poprzez rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy i nawiązanie nowego zgodnie z polskim prawodawstwem.

 

Ponieważ zmiana pracodawcy dokonywana była w ramach jednej grupy, powzięta została wątpliwość, czy do okresu pracy uprawniającego m.in. do dłuższego urlopu powinno się kwalifikować okres pracy w oddziale w Wielkiej Brytanii.

 

Polskie przepisy prawa pracy, a bardziej precyzując przedstawiciele ich doktryny, dopuszczają wyłącznie jeden przypadek, w którym okresy pracy z poprzedniego zakładu pracy należy zakwalifikować do okresu pracy u nowego pracodawcy. Mowa tu o przejściu zakładu pracy w rozumieniu art. 23 ind. 1 K.p. Co wynika z przedstawionego stanu faktycznego, u Pana do tego typu przejścia nie doszło, ponieważ zmiana pracodawcy związana była ze zmianą wynikłą z Pańskiego działania, a nie działania pracodawcy.

 

Co z powyższego wynika, można by przyjąć założenie, że na gruncie przepisów polskiego prawa pracy przy zmianie miejsca pracy nie powinno się Panu kwalifikować okresu poprzedniego zatrudnienia do stażu pracy u obecnego pracodawcy (oddział w Polsce).

 

Pewne wątpliwości nasuwa przesłane przez Pana policies obowiązujące we wszystkich spółkach tej korporacji, nadające pracownikowi prawo do kwalifikowania okresów poprzedniej pracy do nowego stosunku pracy przy transferze do spółki z innego kraju, należącej do grupy.

 

Zgodnie z punktem 3d przekazanego policies do stażu pracy u nowego pracodawcy po przejściu do niego w ramach transferu między przedsiębiorstwami należącymi do grupy, wlicza się okres stażu pracy u poprzedniego pracodawcy. Bezsprzecznie jest to dodatkowe uprawnienie nadawane przez pracodawcę. Nasuwa się jednak pytanie, w jakim stopniu jest ono egzekwowalne przed sądem pracy.

 

Co do zasady prawa i obowiązki stron stosunku pracy, których wykonania strony mogą żądać przed sądem pracy, określają postanowienia umów o pracę oraz innych źródeł prawa pracy. Zgodnie z art. 9 Kodeksu pracy ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

 

Zasady korporacyjne, na które się Pan powołuje – będące aktem o charakterze ponadzakładowym (ustalenia te obowiązują w skutek wprowadzenia ich przez podmiot nadrzędny – spółkę przełożoną we wszystkich spółkach córkach) – w rozumieniu powyżej wskazanego przepisu nie są ani porozumieniem, ani statutem, ani też formą regulaminu opartego na ustawie. Co z powyższym związane, nie są one źródłem prawa pracy, na którego obowiązek przestrzegania mógłby się Pan powołać.

 

Aby stosowne zapisy wywoływały bezpośredni skutek dla Pańskiego stosunku pracy, a tym samym mogły być przywoływane w sporze przed sądem pracy, musiałyby zostać wprowadzone w jednym z trybów wskazanych w treści Kodeksu pracy – w drodze umowy, układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy bądź regulaminu wynagradzania.

 

W innym przypadku, zgodnie ze stanowiskiem doktryny, stanowią one jedynie niewiążące „oświadczenia woli” pracodawcy, które może on, ale nie musi, stosować.

 

Na co należy zwrócić szczególną uwagę: polscy pracodawcy korporacyjni, chcąc implementować postanowienia polityk korporacyjnych do stosunków pracy, wprowadzają je poprzez załącznik do umowy o pracę, jako załącznik do regulaminu pracy, bądź jako treść układów zbiorowych i innych porozumień zbiorowych.

 

Jeżeli podczas nawiązywania stosunku pracy zapis punktu 3d policies został wprowadzony do Pańskiego stosunku pracy w jeden z powyżej określonych sposobów, będzie Pan uprawniony do dochodzenia jego egzekucji na drodze sądowej. W innym przypadku naruszenie tej polityki korporacyjnej przez polski oddział korporacji będzie wywoływało jedynie skutki wewnętrzne. Co z tego wynika, będzie Pan uprawniony jedynie do zgłoszenia bezpośrednim przełożonym, bądź organom korporacji odpowiedzialnym za przestrzeganie polityk korporacyjnych naruszenia postanowień korporacyjnych z żądaniem wyciągnięcia konsekwencji od podmiotów nieprzestrzegających polityk korporacyjnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »