Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady dostępu do informacji publicznej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 01.08.2014

Informacja publiczna, czyli każda informacja o sprawach publicznych, podlega udostępnieniu każdej zainteresowanej osobie. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta ma interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu dostępu do informacji publicznej. Różne mogą być jednak formy udostępniania takiej informacji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą1 określającą zasady dostępu do informacji publicznej, informację publiczną stanowi każda informacja o sprawach publicznych, związana z działalnością władz publicznych lub podmiotów wykonujących zadania publiczne. Informacją publiczną jest w szczególności informacja o:

 

 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej;
 2. organach władzy publicznej lub podmiotach wykonujących zadania publiczne i zasadach ich funkcjonowania;
 3. danych publicznych, w tym o treści i postaci dokumentów urzędowych;
 4. majątku publicznym.

 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, przy czym od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej może być ograniczone tylko:

 

 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

 

Kanały udostępniania informacji publicznej są różnorakie. Udostępnianie informacji publicznych może nastąpić mianowicie:

 

 1. w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
 3. przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją.
 4. w drodze wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia;
 5. udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej.
 6. na wniosek.

 

Na wniosek zainteresowanej osoby udostępniana jest informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, przy czym informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, co do zasady nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia ma obowiązek powiadomić w tym terminie o powodach opóźnienia oraz wskazać termin, w jakim udostępni informację (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje co do zasady w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem (np. jeżeli wnioskodawca zażąda przesłania treści dokumentu urzędowego w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, to organ powinien udostępnić informację publiczną w tej właśnie formie). W przypadku gdy środki techniczne, którymi dysponuje podmiot, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, powinien on poinformować wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, chyba że podmiot obowiązany do udostępnienia musi ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W takim przypadku podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)


Stan prawny obowiązujący na dzień 01.08.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery + IV =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki