Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych i ich struktura

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.01.2017

Razem z żoną mamy wpisaną do księgi wieczystej nieruchomość. Rodzina żony przeprowadziła podział majątku, na mocy którego żona dostała działkę. Notariusz twierdzi, że żona nie może wpisać jej do obecnej księgi wieczystej, tylko musi założyć osobną. Czy faktycznie takie są przepisy dotyczące ksiąg wieczystych? Proszę o wyjaśnienie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady prowadzenia ksiąg wieczystych i ich struktura

Fot. Fotolia

Domyślam się, że działka uzyskana w toku podziału majątku stanowi wyłącznie majątek żony (darowizna, dział spadku).

 

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

 

Można dopisać nieruchomość do istniejącej KW tylko wówczas, gdy jest tożsamość pod względem właścicieli (obie działki stanowią Pana i żony własność) i należą do tego samego rejonu sądu wydziału ksiąg wieczystych (właściwość terytorialna).

 

Księga wieczysta składa się z czterech działów (art. 25 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece; j.t.: Dz. U. 2001 r. Nr 124, poz. 1361; dalej jako „u.k.w.h.”).

 

Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości (prawa spółdzielczego) oraz wpisy praw związane z jej własnością. Dział ten dzieli się zatem na dwie części. W części pierwszej – oznaczanej jako dział I-O – wpisuje się dane, które służą oznaczeniu nieruchomości (prawa spółdzielczego) jak położenie, powierzchnia, sposób korzystania. Jeśli nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się ewentualnie, że z użytkowaniem wieczystym związana jest własność budynków lub innych urządzeń i zamieszcza się ich opis. Dział I-O zawiera zatem, co do zasady, określenie danych faktycznych, a nie stanu prawnego nieruchomości (prawa spółdzielczego).

 

W części drugiej – oznaczanej jako dział I-Sp – ujawnia się prawa związane z własnością nieruchomości, a więc takie prawa, które przysługują osobie będącej każdorazowym właścicielem nieruchomości. Prawami związanym z własnością nieruchomości są np. udział w nieruchomości wspólnej przysługujący właścicielowi nieruchomości lokalowej, służebność gruntowa przysługująca właścicielowi nieruchomości władnącej. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego w dziale tym określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową. W razie gdy nieruchomość gruntowa oddana została w użytkowanie wieczyste, w dziale tym wskazuje się termin, do którego zostało ustanowione użytkowanie wieczyste oraz sposób korzystania z nieruchomości, wynikający z umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste (§ 37 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów; Dz. U. 2001 r. Nr 102, poz. 1122; dalej jako – prowadz.ks.wiecz.zb.dok. – przed nowelizacją z dnia 26 września 2003 r.; Dz. U. 2003 r. Nr 176 poz. 1721; informacje te zamieszczane były w dziale I-O).

 

W dziale drugim ujawnia się właściciela nieruchomości (uprawnionego z tytułu prawa spółdzielczego), a ewentualnie również jej użytkownika wieczystego lub jednostkę, której przysługuje trwały zarząd nieruchomością. Obok uprawnionych podmiotów, w dziale tym wskazuje się także podstawę nabycia przysługującego im prawa.

 

W dziale trzecim ujawnia się ciężary i ograniczenia dotyczące nieruchomości. Wśród nich: ograniczone prawa rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe obciążające daną nieruchomość, użytkowanie), prawa i roszczenia osobiste (np. prawo pierwokupu i odkupu, oddanie nieruchomości w najem lub dzierżawę, roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej, określenie sposobu zarządu nieruchomością) oraz ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością wynikające z przepisów szczególnych (np. wszczęcie egzekucji, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, ogłoszenie upadłości, otwarcie postępowania układowego, a obecnie naprawczego).

 

W dziale czwartym dokonywane są wyłącznie wpisy dotyczące hipotek.

 

Przy każdej księdze wieczystej prowadzi się akta księgi wieczystej (art. 28 u.k.w.h.). Do akt składa się wszelkie dokumenty i pisma dotyczące nieruchomości (prawa spółdzielczego).

 

Szczegółowe zagadnienia dotyczące unormowania struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie tradycyjnym określają przepisy prowadz.ks.wiecz.zb.dok., zaś szczegółowe zagadnienia dotyczące unormowania struktury ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1575).

 

Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe – wydziały ksiąg wieczystych (art. 23 u.k.w.h.). Księgi wieczyste są więc rejestrem o charakterze publicznym, a nie prywatnym. Sądy prowadzące księgi wieczyste oraz obszar ich właściwości miejscowej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. 2002 r. Nr 95, poz. 843).

 

Ustalenie stanu prawnego w księdze wieczystej polega w pierwszym rzędzie na ujawnieniu w niej praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (prawa spółdzielczego). Elementem obligatoryjnym każdej księgi wieczystej jest określenie właściciela nieruchomości, bądź uprawnionego do prawa spółdzielczego. Ponadto w księgach wieczystych ujawnia się użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Możliwość ujawnienia w księgach wieczystych praw rzeczowych nie jest uzależniona od spełnienia żadnych szczególnych wymogów, poza przedstawieniem właściwej podstawy wpisu. W księgach wieczystych mogą być także ujawniane prawa osobiste i roszczenia (art. 16 u.k.w.h.). Może to jednak nastąpić tylko wówczas, gdy zezwala na to szczególny – a więc odnoszący się do konkretnego prawa czy roszczenia – przepis rangi ustawowej.

 

W każdym innym wypadku żona będzie miała własną KW, a Pan będzie figurował w drugiej KW razem z małżonką na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

 

Dopóki nie zawrą Państwo małżeńskiej umowy majątkowej (rozszerzenie wspólności majątkowej), wpisującej Pana jako współwłaściciela do tej nowej działki, jaką żona otrzymała w ramach podziału majątku we własnej rodzinie – działka nie może znaleźć się w Państwa wspólnej KW.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + jeden =

»Podobne materiały

Niezgodność wpisu w KW i w ewidencji gruntów

Przygotowuję się do sprzedaży nieruchomości – działki z domem. Przy tej okazji wyszła na jaw niezgodność wpisów: powierzchnia działki w KW różni się od tej wpisanej do ewidencji gruntów. Powierzchnia wpisana w KW jest o 250 m2 mniejsza od podanej we wpisie z ewidencji gruntów. Zgłosiłem sprawę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »