Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.09.2015

In dubio pro tributario (łac. w razie wątpliwości na korzyść podatnika) w Ordynacji podatkowej – zwiększenie czy zmniejszenie praw podatnika?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2015.1197] wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Na mocy art. 1 tejże ustawy zmieniającej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu „Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”. Do Ordynacji podatkowej zostanie więc wprowadzona zasada in dubio pro tributario, której istnienie w prawie podatkowym, mimo braku wyraźnego zapisu ustawowego, postulował głównie A. Mariańsk [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego, Wolters Kluwer Polska 2009; Nakaz rozstrzygania na korzyść podatnika – wykładnia prawa, „Monitor Podatkowy” 5/2003] a której status zasady prawa podatkowego uznawali już w 2002 r. B. Brzeziński i W. Nykiel [B. Brzeziński, W. Nykiel, Zasady ogólne prawa podatkowego, „Przegląd podatkowy” 3/2002]. Wskazywało się do tej pory, że zasada ta obowiązuje, podobnie jak zasada, że prawo nie działa wstecz (która również nie jest zapisana w żadnym akcie prawnym wprost) bowiem stanowi logiczną konsekwencją grupy norm i niepotrzebnym jest jej powtarzanie w Ordynacji podatkowej.

 

Wprowadzenie zasady rozstrzygania na korzyść podatnika w takiej treści, jak ma to miejsce obecnie, jest w pewnym sensie jej zawężeniem i paradoksalnie pogarsza sytuację podatnika (lub w najlepszym wypadku jej nie zmienia). Należy zauważyć, że wprowadzona do Ordynacji zasada ma działanie ograniczone tylko i wyłącznie do rozstrzygania na korzyść podatnika wątpliwości co do „treści przepisów prawa podatkowego”. Do tej pory uznawało się, iż zasada rozstrzygania na korzyść podatnika (ewentualnie zakaz rozstrzygania na jego niekorzyść) dotyczy wszelkich wątpliwości faktycznych oraz prawnych (in dubio contra fiscum). W praktyce prowadzonych postępowań podatkowych lwia część wątpliwości dotyczy nie stanu prawnego czyli nie przepisów prawa podatkowego a stanu faktycznego (np. czy dane zdarzenie miało miejsce). W tym zatem niezwykle istotnym (a często najistotniejszym) zakresie utrudniono podatnikom możliwość ubiegania się o rozstrzyganie wątpliwości dotyczących stanu faktycznego na ich korzyść.

 

Przedstawionego powyżej problemu ustawodawca nie zauważył. W uzasadnieniu projektu ustawy (Sejm RP VII kadencji, Nr druku: 3018) przeczytać możemy, że: „Jednym z najistotniejszych problemów przy stosowaniu przepisów prawa podatkowego jest jego prawidłowa wykładnia. Konstytucja w art. 84 ustanawia zasadę powszechności opodatkowania, zaś w art. 217 – zasadę wyłączności ustawy w zakresie podstawowych elementów konstrukcji podatku. Z tych przepisów wywodzona jest zasada nullum tributum sine lege [łac. żaden podatek (obciążenie podatkowe) bez prawa], a także zasada in dubio pro tributario. Zasada in dubio pro tributario jest obecna w prawodawstwie takich państw jak np.: Kanada, Stany Zjednoczone, Belgia czy Francja. W Polsce, zarówno w doktrynie jak i w judykaturze, od dłuższego czasu wyrażany jest pogląd, że zasada in dubio pro tributario, stanowiąca jedną z tzw. ogólnych zasad prawa podatkowego, powinna zostać explicite wyrażona w przepisach Ordynacji podatkowej. Na konieczność przestrzegania tej zasady przez organy podatkowe i sądy administracyjne w procesie stosowania przepisów prawa podatkowego wskazał również Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09):

 

„(...) Wprowadzenie przedmiotowej zasady zwiększy ochronę praw podatnika przede wszystkim w zakresie wykładni prawa poprzez ograniczenie negatywnych skutków nieprecyzyjnego formułowania przepisów przez ustawodawcę, których ciężar obecnie przerzucany jest na podatnika. (...) zasadę in dubio pro tributario należy traktować jako wyraz realizacji zasady nullum tributum sine lege oraz wynikającej z art. 7 Konstytucji zasady legalizmu, nakazującej organom państwa działanie wyłącznie na podstawie prawa. Celem zamieszczenia w Ordynacji podatkowej przepisu statuującego expressis verbis tę zasadę jest wprowadzenie reguły interpretacyjnej, która pozwoli dokonać wykładni przepisów prawa podatkowego bez uchybiania słusznym interesom podatnika. (...) Stosowanie zasady powinno tym samym prowadzić do trzech efektów, mianowicie wypełniania konstrukcyjnych luk prawnych, usuwania wątpliwości brzmienia przepisu oraz modernizacji norm prawnych”.

 

Jak z powyższego wynika o wątpliwościach dotyczących stanu faktycznego sprawy, które są przecież podstawą ustalenia relewancji dla stosowanego dopiero później przepisu, ustawodawca zupełnie zapomniał. To jednak nie wszystkie problemy z wprowadzoną w taki sposób zasadą. Nie furtką, a ogromną bramą dla organów stosujących prawo, do ucieczki od stosowania omawianej zasady, jest umieszczenie w niej zwrotu określającego, że tylko „niedające się usunąć wątpliwości” rozstrzygane będą na korzyść podatnika. Organy w prowadzonych postępowaniach będą zatem wykazywać, że w danej sytuacji wątpliwości po prostu nie mają (podatnik wątpliwości ma w zasadzie zawsze, ale to nie on „rozstrzyga”), a gdy wątpliwości nie ma, nie ma czego rozstrzygać na korzyść podatnika.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.09.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Elementy obligatoryjne decyzji podatkowej

Autor omawia na konkretnym przykładzie istotne elementy decyzji w sprawie administracyjnej (podatkowej), między innymi poświęca wiele miejsca uzasadnieniu decyzji. Przy czym opiera się w swych rozważaniach na wiążącym orzecznictwie sądów administracyjnych, przytacz

 

Niezaskarżalność postanowień dowodowych

Niniejszy artykuł stanowi analizę możliwości zaskarżenia postanowień dowodowych wydawanych w toku postępowania podatkowego oraz odpowiedź na wątpliwości związane z błędnym pouczeniem organu podatkowego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »