.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. zalicza się do stażu pracy?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 23.10.2012

Czy uchwała SN z dnia 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11) ustanowiła zasadę prawną, zgodnie z którą urlop wychowawczy wykorzystany przed 1999 r. zalicza się do stażu pracy? Czy zasada ta powinna być respektowana przez ZUS i sądy rozstrzygające w podobnych sprawach?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 61 § 6 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052) uchwały powiększonego składu siedmiu sędziów posiadają moc zasad prawnych jedynie wtedy, gdy skład postanowi o nadaniu mocy zasad prawnych powziętej uchwale.

 

„§ 6. Uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej izby z chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Skład siedmiu sędziów może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej”.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11) została podjęta w powiększonym składzie w związku z przekazaniem mu zagadnienia prawnego na podstawie art. 39817 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Cytuję początek uzasadnienia: „Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 26 stycznia 2011 r. […] na podstawie art. 39817 § 1 k.p.c., przekazał do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego następujące zagadnienie prawne: Czy okres urlopu wychowawczego wykorzystanego przed dniem 1 stycznia 1999 r. przez osobę będącą pracownikiem jest okresem podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)?”.

 

Zgodnie z art. 39817 § 2 uchwała podjęta w trybie art. 39817 § 1 jest wiążąca w danej sprawie.

 

„Art. 39817. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać to zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego Sądu.

 

§ 2. Uchwała powiększonego składu Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca.

 

§ 3. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie może przejąć sprawę do swego rozpoznania”.

 

Ponieważ skład orzekający nie postanowił o nadaniu uchwale z 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11) mocy zasady prawnej, uchwała ta nie jest powszechnie wiążąca i nie wiąże innych składów orzekających.

 

W praktyce próba przełamania wykładni Sądu Najwyższego przez sądy niższej instancji może się spotkać później z brakiem jego aprobaty. Wydaje się bowiem, że skoro pogląd Sądu Najwyższego jest w konkretnej sprawie ustalony, to w podobnych sprawach sąd ten będzie konsekwentny w swoim stanowisku. Orzecznictwo SN w tej materii wydaje się jednoznaczne, czego przykładem jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2011 r. (I UK 248/10), bowiem w rozstrzygnięciu powołano się na uchwałę z 18 maja 2011 r. (I UZP 1/11).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »