Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzuty uczestników szkolenia wobec organizatora

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 31.07.2019

Jestem organizatorem szkoleń. Po ostatnim szkoleniu (nikt nie podpisywał żadnej umowy) uczestnicy zarzucili mi, że było w sali duszno (chodziły 2 wentylatory), a na dworze 31 stopni; że zamiast 7 modeli prowadząca zrobiła 3; że dalsze rzędy nie widziały, choć były 2 ekrany – i pełno abstrakcyjnych zarzutów w stylu, że nie było wody z lodem i cytryną, za to była woda butelkowa, soki z lodem, kawa, herbata itp. Osoby próbują wymusić zwrot pieniędzy. Czy jest to prawnie uzasadnione, bo nie wiem co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pani sprawie ma znaczenie, czy wywiązała się Pani z warunków oferty na szkolenie. Skoro nie było umowy, to ogłoszenie, oferta, zaproszenie i warunki tam wskazane są wyznacznikiem tego, co Powinna Pani była zapewnić, a do czego nie była Pani zobowiązana.

 

Skoro nie było umowy pisemnej, należy odnieść się do treści przepisów Kodeksu cywilnego. Treść umów zawartych między stronami nie precyzowała w sposób jednoznaczny zakresu usługi, to jednak nie oznacza, że wykładnia umów zastosowana przez kursantów jest prawidłowa i zgodna z treścią art. 65 Kodeksu cywilnego. Zgodnie ze stanowiskiem judykatury na gruncie art. 65 stosuje się kombinowaną metodę wykładni, opartą na kryteriach subiektywnym i obiektywnym. W sytuacji, gdy okaże się, że strony nie przyjmowały tego samego znaczenia oświadczenia woli, następuje przejście do obiektywnej fazy wykładni, w której właściwy sens oświadczenia woli ustala się na podstawie przypisania normatywnego, czyli jak adresat sens oświadczenia woli winien rozumieć przy zastosowaniu starannych zabiegów interpretacyjnych.

 

Właściwym obszarem zastosowania art. 65 – w tym w szczególności kryterium „celu umowy” z art. 65 § 2 – jest druga faza interpretacyjna, zakładająca poszukiwanie obiektywnego sensu sformułowań i konstrukcji użytych w umowie. Innymi słowy, faza pierwsza – poszukiwanie subiektywnego wzorca wykładni oraz dowodowa weryfikacja, czy stronom może być przypisany faktyczny konsensus – w całości wyprzedza zastosowanie art. 65. Dotyczy to również zastosowania kryteriów celowościowej wykładni przewidzianych w art. 65 § 2. W szczególności celowościowa dyrektywa wykładni, nakazująca odwoływać się do celu umowy przy interpretacji zawartych w niej oświadczeń, stanowi etap obiektywnej wykładni oświadczeń woli, nie zaś wycinek dowodowej problematyki związanej z badaniem, czy strony rzeczywiście miały na myśli to samo, posługując się (niekoniecznie prawidłowo) określonym terminem umownym. Jakkolwiek cel umowy może być subiektywny, to jednak jego ustalenie służy przypisaniu znaczenia oświadczeniom woli w ramach etapu wykładni obiektywnej. Pomocne są tu treść ogłoszenia, reklamy, wymiana korespondencji.

 

Zgodnie z art. 735 § 1 jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Zgodnie zaś z art. 742 dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym. Przepis art. 744 k.c. stanowi natomiast, że w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych.

 

Na gruncie art. 742 należy zauważyć, że przepisy dotyczące umowy zlecenia mają charakter względnie obowiązujący i w związku z tym strony tego stosunku prawnego mogą odmiennie w umowie, zgodnie z zasadą swobody umów, określić swe prawa i obowiązki.

 

Jeśli faktycznie zapewniała Pani:

 

  1. 7 modeli,
  2. widoczność osobistą, a nie za pośrednictwem monitorów,
  3. wodę z lodem,

 

a tego nie było, to faktycznie nie wykonała Pani zlecenia zgodnie z warunkami umowy. Nawet ustnej umowy, w odpowiedzi na ofertę czy ogłoszenie.

 

Zgodnie z treścią art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Przesłankami odpowiedzialności kontraktowej, które muszą wystąpić łącznie, są: niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika, fakt poniesienia przez wierzyciela szkody oraz związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą. Pod pojęciem szkody rozumie się uszczerbek majątkowy, na który składają się strata i utracone korzyści (art. 361 § 2). Dłużnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie za normalne następstwa swojego działania i zaniechania (art. 361 § 1). Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 6 to na powodzie (wierzycielu) spoczywa ciężar wykazania przesłanek odpowiedzialności kontraktowej. Aby uwolnić się od odpowiedzialności, dłużnik powinien zaś udowodnić, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

Proszę w odpowiedzi na zarzuty wskazać, jaki był zakres Pani oferty, proponowane warunki i określić, że się Pani z nich wywiązała, skoro zarzuty są abstrakcyjne – wskazując, że wykonała Pani zobowiązanie zgodnie z jego treścią.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus IV =

»Podobne materiały

Co to jest zadatek?

Co to jest zadatek? Omówienie zagadnień prawnych związanych z zadatkiem.

 

Umowa komisu

Zamierzam nawiązać współpracę z firmą handlową. Celem współpracy ma być ekspozycja i sprzedaż mojego towaru w sklepie innej firmy. Jestem płatnikiem VAT, zaś firma, z którą zamierzam nawiązać współpracę, jest na ryczałcie bez VAT. Jaka umowa będzie dla mnie korzystna? Umowa komisu? A może korzy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »