.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zarzut pogryzienia przez psa

Czy policja ma prawo ukarać mnie (jeśli tak to, w jaki sposób) za rzekome pogryzienie osoby przez psa, które to zdarzenie nagrane jest na monitoringu? Podejrzany o pogryzienie nie pokazał mi śladów ewentualnego pogryzienia. Zdarzenie to zgłosił ewentualny pogryziony na policję. Był patrol na miejscu zdarzenia, jednak mnie wtedy tam nie było, gdyż musiałem oddalić się ze względu na ogromną agresję. Podejrzany o pogryzienie pies został poddany obserwacji w kierunku wścieklizny na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii. Pies jest szczepiony i bez objawów wścieklizny. Otrzymałem wezwanie do stawienia się na policji w charakterze sprawcy wykroczenia z art. 77 Kodeksu wykroczeń.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 77 Kodeksu wykroczeń penalizuje niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, co może nastąpić w jakimś pomieszczeniu albo na określonym terenie podczas np. spaceru, czy potrzeb fizjologicznych zwierzęcia. Środki ostrożności to zabiegi, które mają na celu eliminację niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa dla mienia, którego źródłem mogą być zwierzęta. W przepisie mowa jest o zwykłych i nakazanych środkach ostrożności. Zwykłe środki ostrożności są powszechnie stosowane przy trzymaniu określonego gatunku zwierząt; dotyczą one przede wszystkim miejsca trzymania zwierzęcia i sposobu sparowania nad nim opieki, w szczególności na wyprowadzaniu zwierzęcia pod nadzorem człowieka lub trzymaniu niebezpiecznego zwierzęcia na smyczy. Nakazane środki ostrożności to te, które z samego brzmienia wynikają z przepisów prawa lub z polecenia określonych podmiotów, np. funkcjonariusza Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii. Przepisy szczególne przewidują sposób postępowania przy trzymaniu określonych rodzajów zwierząt. Regulacja szczególną jest np. ustawa o ochronie zwierząt, czy regulaminy utrzymania czystości i porządku w poszczególnych miastach kraju.

 

Sprawcą tego wykroczenia może być każda osoba sprawująca nadzór nad zwierzęciem, nie musi to być właściciel. Za popełnienie wykroczenia jest przewidziana kara grzywny do 250 zł lub kara nagany.

 

W sytuacji, gdy zachowanie sprawcy czynu spowoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podstawą odpowiedzialności karnej będzie art. 160 Kodeksu karnego (narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), a w razie spowodowania przez sprawcę skutków opisanych w art. 156 – ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci: pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, bądź innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, i w art. 157 – naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, ponosi on odpowiedzialność na podstawie tych przepisów.

 

Możliwy jest także zbieg art. 77 Kodeksu wykroczeń z przepisami ustaw szczególnych, w szczególności o ochronie zwierząt, przewidującym karę aresztu lub grzywny za prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia.

 

Podstawą wszczęcia postępowania sądowego jest wniosek o ukaranie złożony przez Policję, a także przez pokrzywdzonego jako oskarżyciela posiłkowego, jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do występowania w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie o braku podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie. Sprawca występuje wówczas w roli obwinionego.

 

Zgodnie z art. 58 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oskarżyciel publiczny (policja) może, za zgodą obwinionego, przesłuchanego uprzednio w toku czynności wyjaśniających, umieścić we wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinionego za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego albo odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego. Wniosek o skazanie, o którym mowa, jest możliwy tylko wówczas, gdy w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia obwinionego oraz okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy. Jeżeli policja nie wystąpiła z takim wnioskiem, to obwiniony może po wezwaniu na rozprawę lub zawiadomieniu o jej terminie wystąpić z wnioskiem o skazanie w określony sposób bez przeprowadzania rozprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl