.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarząd spółki akcyjnej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 16.10.2012

Jestem członkiem zarządu spółki akcyjnej. Zarząd jest dwuosobowy, a reprezentacja łączna. Spółka powstaje z przekształcenia spółki z o.o. Czy członek zarządu spółki akcyjnej w omawianej sytuacji, już po wpisaniu spółki do KRS, ma prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko sposobowi dysponowania rachunkiem bankowym, który to sposób został „odziedziczony” po spółce z o.o.? Moim zdaniem obecnie pewne osoby nie powinny mieć takich uprawnień. Ja i drugi członek zarządu spółki akcyjnej zostaliśmy desygnowani do zarządu przez dwie grupy akcjonariuszy, które są skonfliktowane. Nie ma szans, moim zdaniem, na wspólne, zgodne działanie obydwu członków zarządu w tej sprawie. Czy mam jakąś możliwość wymuszenia tej zmiany? Czy mogę np. powiadomić pisemnie drugiego członka zarządu, że nie zgadzam się na realizowanie jakichkolwiek, i przez kogokolwiek, dyspozycji z rachunków bankowych do czasu zmiany karty wzorów podpisów w banku? Czy to ma jakieś znaczenie prawne? A może powinienem powiadomić bank o zmianie formy prawnej spółki i zażądać wstrzymania realizowania jakichkolwiek przelewów do czasu podpisania przez zarząd nowych pomysłów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) zawiera następującą regulację:

 

„Art. 552. Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną”.

 

Jednocześnie wymaga się, by uchwała o przekształceniu zawierała pewne niezbędne elementy:

 

„Art. 563. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 

1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,

2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo–akcyjną,

3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,

4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,

5) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, (…)

6) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej”.

 

Wniosek o wpis przekształcenia do rejestru wnoszą wszyscy członkowie zarządu spółki akcyjnej albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej.

 

Jak widać, wskazane przepisy mówią o zarządzie oraz członkach zarządu spółki przekształconej, a nie spółki przekształcanej.

 

W związku z tym sposób reprezentacji spółki akcyjnej wynika nie z umowy spółki z o.o., ale ze statutu spółki akcyjnej. Stąd też żądanie banku, by zawiadamiać o zmianie formy prawnej. Z taką zmianą związane są zmiany w składzie organów uprawnianych do reprezentacji spółki.

 

Kodeks spółek handlowych stanowi, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. A wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej

 

Chodzi w tym przypadku o prawa przynależne spółce jako podmiotowi gospodarczemu.

 

W tym zakresie nie mieszczą się zasady reprezentacji spółki przekształconej (SA), z uwagi na to, że są one regulowane innym aktem niż dotychczas – statutem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by zasady te pozostały takie same jak w spółce z o.o. – lecz nie odbywa się to na zasadzie następstwa prawnego, a odpowiednich zapisów w statucie.

 

Z opisu wynika, że zarówno w spółce z o.o., jak i w spółce akcyjnej zarząd jest dwuosobowy i obowiązuje reprezentacja łączna. Wnioskuję, że dotyczy ona każdej czynności prawnej i taka zasada zawarta jest w statucie lub tez statut nie zawiera regulacji odmiennej od kodeksowej.

 

Zgodnie z K.s.h.:

 

„Art. 371. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

 

§ 2. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu, jak również przyznawać mu określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami zarządu.

 

§ 3. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

 

Art. 372. § 1. Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.

 

Art. 373. § 1. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania spółki określa jej statut. Jeżeli statut nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

§ 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.

 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze”.

 

Przy zarządzie dwuosobowym może powstać pat decyzyjny. Remedium na to jest zapis w statucie, iż w razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa zarządu. Przy takim zapisie oraz pełnieniu przez Pana funkcji prezesa miałby Pan sprawę w zasadzie rozwiązana. Wystarczyłoby zwołanie zarządu, podjęcie odpowiednich decyzji i ich zgłoszenie w banku.

 

Jeżeli jednak tak nie jest, musi Pan oprzeć się w swoich działaniach na zapisach regulaminu rachunku bankowego – w zakresie obowiązku zgłaszania zmiany formy prawnej praz zasadach w zakresie prowadzenia spraw spółki.

 

Przepisy K.s.h. dotyczące prowadzenia spraw spółki akcyjnej mają zasadniczo charakter dyspozytywny, to jest względnie obowiązujący. Oznacza to, że przepisy kodeksowe mają zastosowanie wtedy, gdy statut spółki nie stanowi inaczej.

 

Przyjmuje się, że prowadzenie spraw spółki akcyjnej polega na dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych dla realizacji celu i innych postanowień umowy spółki.

 

Zasadą jest, że każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki akcyjnej wspólnie z innymi członkami.

 

Zgodnie z określoną w art. 371 § 1 K.s.h. zasadą kolegialnego prowadzenia spraw spółki akcyjnej „jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, do prowadzenia jej spraw uprawnieni są i zobowiązani wspólnie wszyscy członkowie zarządu”.

 

Prowadzenie spraw spółki akcyjnej, odmiennie niż w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 208 § 2 K.s.h.), jest wspólnym ich prowadzeniem. Jeżeli więc statut inaczej tego nie uregulował, to dla każdej sprawy wymagana jest uchwała zarządu. Sposób podejmowania uchwał określa art. 371 § 2 i 3 K.s.h.

 

„Prowadzenie spraw spółki należy do jej czynności wewnętrznych i obejmuje podejmowanie wszystkich czynności faktycznych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółki, które nie są oświadczeniami spółki wobec osób trzecich” (art. 368 §1 K.s.h.).

 

W przeciwieństwie do tych spraw reprezentacja spółki odnosi się do jej stosunków zewnętrznych. Przy wieloosobowym zarządzie spółki sposób reprezentowania spółki określa statut, a jeżeli nie zawiera on postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem (art. 373 § 1 K.s.h.).

 

W istocie sposób dysponowania środkami na rachunku bankowym, a zwłaszcza osoby do tego uprawnione, w chwili obecnej nie ulega zmianie. Nie ulegnie także zmianie z mocy prawa po wpisaniu do KRS spółki akcyjnej i wykreśleniu spółki z o.o.

 

Nie istnieje formalny i możliwy do zastosowania przez Pana sposób doprowadzenia do takich zmian. Na przeszkodzie stał będzie drugi członek zarządu oraz niemożliwość podjęcia pozytywnej decyzji w tej materii.

 

Sprzeciw, o jakim Pan wspomina, nic nie przyniesie. Zostanie tylko złożony, ale wskutek tego nie dojdzie do zmiany osób uprawnionych do dysponowania środkami na rachunku bankowym.

 

W banku wskazane są określone osoby oraz zasady dysponowania środkami i składania dyspozycji.

 

Skoro bank wymaga zawiadomienia o zmianie formy prawnej, może Pan dokonać samodzielnie takiego zawiadomienia, załączając aktualny wypis z KRS spółki akcyjnej (kopię) oraz wskazując obecny skład zarządu spółki akcyjnej. Warto też wskazać, że w spółce z o.o. oprócz zarządu były jeszcze inne osoby uprawnione do rachunku bankowego, a w spółce akcyjnej zarząd jak na razie nie podjęto decyzji o wyznaczeniu takich osób.

 

Jednocześnie w zawiadomieniu niech Pan poprosi o wskazanie przez bank koniecznych działań ze strony spółki akcyjnej z uwagi na to, ze poprzednio wskazane osoby były z nadania zarządu spółki z o.o. i nie powinny mieć prawa do dysponowania środkami spółki akcyjnej lub składania dyspozycji na zasadach, jakie obowiązywały w spółce akcyjnej.

 

Dodatkowo może Pan wskazać, że bank nie powinien realizować dyspozycji, które nie pochodzą (nie są podpisane) przez członków zarządu spółki akcyjnej łącznie do czasu, aż zarząd spółki akcyjnej nie zdecyduje inaczej.

 

W takiej sytuacji bank może zdecydować o blokadzie prawa do dysponowania rachunkiem dla osób trzecich niebędących członkami zarządu spółki akcyjnej i zażądać od spółki podjęcia w tym zakresie stosownych decyzji. To jest realny sposób na wymuszenie zmian. Zablokowanie dysponowania środkami na rachunku bankowym staje się realne.

 

Podejmując wskazane działania musi Pan liczyć się z możliwością szykan wobec Pana, a nawet próbami odwołania.

 

Powodzenie tego zależy do sposobu powołania i odwołania zarządu wskazanego w statucie spółki.

 

Pisze Pan, iż został Pan desygnowany do zarządu przez jedną grupę akcjonariuszy – co pozwala na wniosek, że ta grupa posiada prawo do powołania i odwołania co najmniej jednego członka zarządu, zawarte w statucie. Gdyby tak było, perspektywa odwołania oddala się.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »