Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarabianie na giełdzie

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.03.2016

Jestem obecnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Równolegle od roku jestem inwestorem giełdowym – kupuję i sprzedaję akcje na własny rachunek, jako osoba fizyczna za pośrednictwem rachunku maklerskiego. Od nowego roku zamierzam odejść z pracy i zająć się zawodowo inwestowaniem w papiery wartościowe. Czy w związku z tym po rozwiązaniu mojej umowy z pracodawcą muszę założyć działalność gospodarczą? Czy sprzedawanie i kupowanie akcji w spółkach akcyjnych na własny rachunek liczy się jako działalność gospodarcza? Jeżeli tak, to jaka forma działalności gospodarczej byłaby do tego celu najlepsza?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, konkretniej w myśl art. 2 tej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Działalnością gospodarczą jest zawsze działalność, która ma zarobkowy charakter, czyli po prostu jest wykonywana dla zysku. Aby nie być gołosłowną przytoczę poniżej kilka wyroków sądu, które pozwalają doprecyzować, co rozumie się pod pojęciem działalności gospodarczej.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. (II GSK 1219/10): Dla oceny, że dany podmiot wykonuje działalność gospodarczą, konieczne jest stwierdzenie zarobkowego charakteru tej działalności.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010 r. (III SA/Gd 556/10): Działalność gospodarcza jest faktem, kategorią o charakterze obiektywnym, nie konstytuuje jej zatem wpis bądź jego brak do odpowiedniego rejestru.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2010 r. (I ACa 461/09): … Kodeks cywilny nie zawiera definicji działalności gospodarczej, stąd przy wykładni art. 431 K.c. stosować się powinno zawierający takie objaśnienie art. 2 u.s.d.g. oraz uwzględniać stanowisko judykatury przyjmujące, że działalność gospodarczą wyróżniają pewne specyficzne właściwości, do których należy zaliczyć zawodowy (a więc stały) charakter, związaną z nim powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorca musi spełnić jeszcze inne cechy, które immanentnie wiążą się z jego statusem i stanowią elementy działalności gospodarczej. Należy do nich zarobkowe prowadzenie działalności, jej zorganizowanie, ciągłość i zawodowy (profesjonalny) charakter.

 

Można zatem przyjąć, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą, więc może się Pan teoretycznie zarejestrować jako przedsiębiorca i opłacać składki ZUS itd. Dodam też, że jeśli chodzi o podatek VAT, to może Pan napotkać np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt I SA/Op 176/10), w którym czytamy:

 

1. W odniesieniu do sprzedaży udziałów w spółce dokonywanej przez podmiot, który nie trudni się działalnością polegającą na pośrednictwie finansowym, tego rodzaju czynności nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u. oraz art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 112/2006.

2. Samo pełnienie funkcji członka zarządu, powiązane z posiadaniem udziałów i ich sprzedażą, nie czyni z wnioskodawcy podatnika tego podatku, gdyż zarządzanie spółką wynikające z członkostwa w jej zarządzie nie ma jakiegokolwiek związku ze sprzedażą udziałów w tej spółce.

Ale to raczej będzie dotyczyć czynności jednorazowych. W mojej ocenie zastosowanie mieć bowiem będzie art. 15 ustawy o VAT, który stanowi, iż:

1. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

Skoro zatem będzie się Pan trudnił nabywaniem i zbywaniem akcji w celach zarobkowych – będzie to już działalność gospodarcza. Poza tym także jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, to wskazuję, że zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o tym podatku odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających może jak najbardziej następować w wykonywaniu działalności gospodarczej.

 

Potwierdza to też poniższy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2011 r. (II FSK 634/10):

 

„1. Użyte w przepisie art. 30b ust. 4 u.p.d.o.f. sformułowanie »odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej« oznacza, że wykonywanie działalności polega właśnie na odpłatnym zbywaniu i realizowaniu praw z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych w sposób zorganizowany, ciągły oraz zarobkowy.

2. Kryterium rozstrzygającym dla kwalifikacji podatkowoprawnej przychodów danego podmiotu gospodarczego, do celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30b ust. 1 i 4 u.p.d.o.f., są wszystkie te czynności prawne podejmowane przez podatnika, które stanowią realizację przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.”

 

Zatem problem sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy transakcji dokonuje Pan okazjonalnie czy w sposób ciągły i zarobkowy? Jeśli okazjonalnie, to nie są spełnione przesłanki działalności gospodarczej. Jeśli jednak w sposób zorganizowany i ciągły – to tak, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jak i ustaw podatkowych uznałabym, że prowadzi Pan działalność gospodarczą. Uważam więc, że jeśli chce Pan dokonywać zakupu i sprzedaży akcji w sposób stały i dla uzyskania zysku, powinien Pan tę działalność zarejestrować.

 

A jeśli chodzi o formę działalności, to chyba najprostsza i najtańsza, niewymagająca wspólników, jest po prostu forma jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - 10 =

»Podobne materiały

Poszerzenie działalności lub założenie nowej

Od 1990 r. mam wpisaną działalność do ewidencji gospodarczej. Od 15 lat firma jest nieaktywna, choć jej nie zamknąłem (wykazuję obrót „0”). Chcę znów otworzyć działalność (ale o innym profilu) jako osoba fizyczna. Czy najpierw muszę wyrejestrować poprzednią działalność (nie ma ona nawet

Zaległe należności dla urzędu skarbowego i ZUS z tytułu prowadzenia firmy

W 2007 r. wyjechałem za granicę, nie likwidując firmy (działalność osoby fizycznej). Nie płaciłem należności ani urzędowi skarbowemu, ani ZUS. Czy w tym przypadku możliwe jest przedawnienie wierzytelności? Czy mogę reaktywować swoją działalność? Czy długi będę mógł spłacać na raty?

Wypożyczalnia filmów – co jest dowodem nabycia licencji na film?

Co jest wiarygodnym, wystarczającym dowodem posiadania licencji do wypożyczania filmu: hologram, napis „Film z licencją do wypożyczania” na okładce, faktura zakupu? Czy filmy z licencją do wypożyczania nabyte nie od dystrybutora, ale z „drugiej ręki” (np. z likwidowanej wypoż
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »