Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna działalności

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.01.2013

Chciałbym jak najtaniej przekazać żonie swoje przedsiębiorstwo. Czy darowizna działalności zwalnia z opodatkowania? Nie wiem, co zrobić, skoro pozbędę się stanu magazynowego, a żona go przyjmie – przecież to też podlega opodatkowaniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Może Pan dokonać na rzecz żony darowizny działalności, którą jako osoba fizyczna prowadzi Pan prowadzi, a przez pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z Kodeksem cywilnym „zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej a w szczególności:

 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsiębiorstwa;

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

 

Przedsiębiorstwo to nie Pana wpis do ewidencji czy rejestru, a cały zespół składników. Prawdą jest, iż darowizna nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (także zbycia w drodze darowizny działalności). Nie dokumentuje się darowizny przedsiębiorstwa fakturą VAT, a umową darowizny.

 

Podobnie jest na gruncie podatku dochodowego – zbycie przedsiębiorstwa poprzez darowiznę nie wywołuje również konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie powstaje bowiem przychód do opodatkowania u darczyńcy, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, iż „przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”.

 

Obecnie, na skutek zmiany przepisów, nie obowiązuje już zasada, że przy likwidacji dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych itd. – art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który formułował ten obowiązek, został uchylony przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniającej wyżej wymienioną ustawę z dniem 1 stycznia 2011 r.

 

Podobnie wskazuje A. Bartosiewicz:

 

„W chwili obecnej zakończenie (likwidacja działalności gospodarczej) nie łączy się już z obowiązkiem obejmowania podatkiem dochodu z likwidacji (zob. uchylone z dniem 1 stycznia 2011 r. art. 24 ust. 3 oraz art. 44 ust. 4 u.p.d.o.f). Trzeba będzie jednak sporządzić (pro forma w zasadzie) remanent. W związku z likwidacją działalności należy także sporządzić wykaz. Jak wynika bowiem z art. 24 ust. 3a u.p.d.o.f. w razie likwidacji działalności gospodarczej sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych na dzień likwidacji” (Vademecum Doradcy Podatkowego – 91519).

 

U darczyńcy remanent końcowy wyniesie zatem zero, a towary pojawią się u osoby obdarowanej w remanencie początkowym. Darowizna działalności więc, w ekonomicznej konsekwencji, nie powoduje powstanie przychodu do opodatkowania z różnicy remanentowej.

 

Analogicznie wyjaśnia ten problem Marek Jurek:

 

„Zgodnie z art. 24 ust. 2 u.p.d.o.f. u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

 

Stosownie zaś do § 27 rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) – dalej r.p.k.p.r., podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej «spisem z natury», na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności, spisem z natury należy objąć również wyposażenie.

 

Jak wskazał Pytający, darczyńca ma obowiązek dokonania korekty w zakresie kosztów zakupu towarów handlowych (brak związku z przychodem), które również stały się przedmiotem darowizny. Korektę taką dokonuje się pod datą przekazania w kolumnie 10 PKPiR zapisem ze znakiem minus (–) lub kolorem czerwonym (§ 12 ust. 2 pkt 2 r.p.k.p.r.).

 

Jeśli zaś idzie o obdarowanego, to wartość towarów handlowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, gdyż nie poniesiono kosztu nabycia przedmiotu darowizny. Towary te ujmuje się jednak w PKPiR w remanencie początkowym. Towary te podlegają wycenie zgodnie z § 29 ust. 1 r.p.k.p.r. według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia” (Vademecum Doradcy Podatkowego – 199325).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 6 =

»Podobne materiały

Darowizny rzeczowe na organizację a działalność statutowa

Organizacja rządowa realizująca swoje cele statutowe prowadzi również dodatkową działalność gospodarczą. Na realizację swoich celów pozyskuje środki z różnych źródeł, m.in. otrzymuje darowizny w postaci artykułów spożywczych. Czy może je wykorzystać przy produkcji posiłków przeznaczonych do sprzeda

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »