.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz spółki jawnej przez jej wspólnika

Jest dwóch wspólników spółki jawnej. Obecnie sami prowadzą sprawy spółki, dzieląc się kompetencjami, ale jeden z nich, po trzydziestu latach pracy w spółce i z powodu podeszłego wieku chciałby się zwolnić z tego obowiązku. W jaki sposób ten wspólnik może przestać świadczyć pracę na rzecz spółki, do czego zobowiązuje go umowa spółki i K.s.h., równocześnie pozostając dalej w spółce? Czy wystarczy jednostronne oświadczenie woli, czy też potrzebna jest uchwała wspólników? Z uchwałą może być problem, bo póki co drugi wspólnik nie akceptuje tego rozwiązania. Może jest jakiś inny sposób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaprzestanie świadczenia pracy na rzecz spółki jawnej przez jej wspólnika

Zaprzestanie prowadzenia spraw spółki jawnej przez jednego ze wspólników

Jak Pan zapewne wie, każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki nie jest stosunkiem pracy.

 

Dla potrzeb zaprzestania prowadzenia spraw spółki jawnej przez wspólnika nie jest właściwe jednostronne oświadczenie woli takiego wspólnika lub pozostałych wspólników. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) stanowi:

 

„Art. 40. § 1. Prowadzenie spraw spółki może być powierzone jednemu lub kilku wspólnikom bądź na mocy umowy spółki, bądź na podstawie późniejszej uchwały wspólników. Pozostali wspólnicy są wówczas wyłączeni od prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Jeżeli prowadzenie spraw spółki powierzono kilku wspólnikom, do prowadzenia przez nich spraw spółki stosuje się przepisy ustawy dotyczące prowadzenia spraw przez wszystkich wspólników. Uchwałę wszystkich wspólników zastępuje wówczas uchwała tych wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki.”

 

Przepis ten wskazuje na dwa sposoby wyłączenia określonego wspólnika od prowadzenia spraw spółki.

 

  • pierwszy to zapis w umowie spółki,
  • drugi to uchwała wspólników.

 

W umowie spółki można zapisać, że prawo prowadzenia spółki ma tylko jeden ze wspólników. Aktualne wymagałoby to zmiany umowy spółki oraz zgłoszenia zmiany do KRS.

 

Bez zmiany umowy spółki – wszyscy wspólnicy mogą podjąć uchwałę i zdecydować, że powierzają prowadzenie spraw spółki tylko jednemu z nich. Przy takiej uchwale Pan byłby uznany za wyłączonego odprowadzenia spraw spółki. Nie miałby Pan takiego prawa, ale też i obowiązku. Uchwała nie wymagałaby formy aktu notarialnego.

 

Pomimo wyłączenia od prowadzenia spraw spółki zachowałby Pan prawo do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów spółki oraz prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

 

Prawo reprezentowania spółki jawnej

Prowadzenie spraw spółki to coś innego niż jej reprezentacja. Według Kodeksu spółek handlowych:

 

„Art. 30. § 1. Umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki albo że jest uprawniony do jej reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem.

§ 2. Pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów na mocy prawomocnego orzeczenia sądu.”

 

Oznacza to, że pozbawienie prawa reprezentacji jest możliwe. Sama umowa spółki może przewidywać, że wspólnik jest pozbawiony prawa reprezentowania spółki. Ewentualnie wspólnik może być pozbawiony prawa do reprezentacji na mocy wyroku sądowego. Mamy wówczas do czynienia z określeniem sposobu reprezentacji spółki, tj. oznaczeniem osoby lub osób, których oświadczenie złożone osobie trzeciej wiąże spółkę jawną. Sposób reprezentacji, a także dane osób uprawnionych do reprezentowania spółki podlegają ujawnieniu w KRS.

 

UWAGA: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt IV CSK 137/12, potwierdził, że prowadzenie spraw spółki dotyczy wewnętrznych stosunków spółki. Ograniczenia w tej kwestii są dopuszczalne, ale wywołują skutek jedynie wewnątrz spółki, nie wpływają natomiast na ważność czynności spółki. Zatem każda czynność podjęta w imieniu spółki wiąże ją bez względu na naruszenie zasad prowadzenia spraw spółki.

Wspólnik, który podjął czynność z naruszeniem tych zasad, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej na ogólnych zasadach. Powinien też liczyć się z następstwami wynikającymi ze stosunku spółki.

Dana czynność może być przedmiotem oceny na gruncie przepisów regulujących prowadzenie spraw spółki i przepisów o reprezentacji spółki.

W stosunkach zewnętrznych decydujące znaczenie mają reguły reprezentacji. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę jawną (o ile nie został tego prawa pozbawiony zgodnie z art. 30 K.s.h.).

 

Powierzenie prowadzenia spraw spółki jawnej osobom trzecim

Przy braku zgody jednego wspólnika i w związku z tym z niemożnością podjęcia jednogłośnie uchwały, drugi ze wspólników będzie miał prawo, ale i obowiązek, prowadzenia spraw spółki tak długo, jak będzie wspólnikiem i nie zostanie pozbawiony prawa prowadzenia spraw spółki. Co więcej, zgodnie z art. 38 § 1 K.s.h. nie można powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Oznacza to, iż nie może powstać sytuacja, w której żaden ze wspólników nie będzie miał prawa prowadzenia spraw spółki. Można pozbawić jedynie niektórych wspólników wspomnianego prawa bądź pozbawić ich prawa prowadzenia konkretnych, wyszczególnionych spraw.

 

Prowadzenie spraw spółki jawnej można powierzyć osobom trzecim (osobom fizycznym, prawnym, handlowym spółkom osobowym, które nie są wspólnikami spółki), jeśli nie następuje to z całkowitym wyłączeniem wspólników. Nie jest możliwe całkowite przekazanie prawa prowadzenia spraw spółki „zarządowi”, w którego skład wchodzą tylko osoby trzecie; albo tylko osobom trzecim z wyłączeniem wszystkich wspólników z prawa do prowadzenia spraw spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl