Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłego syna

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 01.03.2018

W wyroku rozwodowym sąd zasądził na rzecz moich dzieci alimenty. Co zrobić, aby alimenty trafiały bezpośrednio do syna i córki? Do dnia dzisiejszego płacę do rąk matki, pomimo że syn jest już pełnoletni, skończył studia, jest prezesem jakiejś fundacji. Nadto doktoryzuje się. Z tego, co można wywnioskować z jego profili w portalach społecznościowych, stać go na wyjazdy na wczasy w ciepłe kraje i zakupy noszące znamiona luksusu. Muszę dodać, że mnie żyje się ciężko, bo z obecną partnerką mam jeszcze 7-letnie dziecko. Czy byłaby możliwość zaprzestania już płacenia alimentów na dorosłego syna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaprzestanie płacenia alimentów na dorosłego syna

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż dopóky córka nie ukończy 18 lat, dopóty jest Pan zobowiązany łożyć na nią alimenty przez matkę. Jeżeli chodzi o syna, to nie ma konieczności zmiany orzeczenia, albowiem uprawnionym jest syn, a nie matka. W tym miejscu wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów – zasada prawna z dnia 16 kwietnia 1977 r., sygn. akt III CZP 14/77, w którego tezie wskazano, iż „jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego. W razie wątpliwości co do reprezentacji małoletniego organ egzekucyjny lub organ zobowiązany do wypłaty świadczeń zwraca się o wyjaśnienie do sądu opiekuńczego.”

 

Jednocześnie w dalszej części uzasadnienia Sąd Najwyższy udziela odpowiedzi na Pana pytanie. Wskazuje się bowiem, iż „w przypadku uzyskania przez uprawnionego pełnoletniości z zachowaniem prawa do dalszej alimentacji wypłata świadczenia może nastąpić wyłącznie do jego rąk. Zdarzenie to nie wymaga stwierdzenia orzeczeniem sądu opiekuńczego i dlatego do wykazania legitymacji do osobistego odbioru świadczeń wystarczą odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.”

 

W dalszym ciągu dziecko jest uprawnione do alimentów. Ukończenie 18 roku życia powoduje jedynie, że to on, a nie matka jest osobą uprawnioną do podejmowania, przyjmowania alimentów. Wszystkie dotychczasowe regulacje pozostają bez zmian. Wyrok nie traci zatem mocy. Nie trzeba zakładać nowego postępowania. Jeżeli jednak chce Pan uchylić alimenty na syna, to musi Pan założyć sprawę.

 

Podnieść należy, iż o tym, czy obowiązek alimentacyjny ustał, nie decyduje rodzic lecz sąd. Nie ma też przepisu, który powodowałby uchylenie takiego obowiązku z mocy prawa. Innymi słowy samo podjęcie przez syna stacjonarnych studiów doktoranckich nie powoduje jeszcze „samo przez się” – z mocy prawa – ustania takiego obowiązku. Syn ma zatem prawo dochodzić od ojca alimentów na drodze postępowanie egzekucyjnego, kierując do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Z definicji obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (utrzymanie i wychowanie), o którym mowa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, wynika, że obowiązek ten ustaje dopiero w sytuacji, gdy dziecko osiągnie samodzielność życiową. Przez samodzielność życiową należy rozumieć możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Możliwość podjęcia pracy zarobkowej nie może być jednak oceniana w oderwaniu od osobistej i życiowej sytuacji uprawnionego. Jeżeli mianowicie kontynuuje on naukę, uczy się zawodu, uczęszcza na kurs doskonalenia zawodowego, to za usprawiedliwione uznać należy dalsze alimentowanie go. Jak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 lutego 1998 r., I CKN 499/97, nawet zdobycie dwóch zawodów przez dziecko nie uwalnia rodziców od obowiązku świadczenia alimentów, jeżeli taki uprawniony podejmuje studia. Wykładnia art. 133 § 1 nie może bowiem pozostawać w oderwaniu od art. 94, który nakłada na rodziców obowiązek troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i należytego przygotowania go do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień. Jest przy tym oczywiste, że jedynie efektywne studiowanie pozwala uprawnionemu liczyć na alimentowanie go.”

 

W mojej ocenie przedstawiony przez Pana stan faktyczny nie może budzić wątpliwości, albowiem syn jest osobą w pełni samodzielną, co wynikać może z ukończonych studiów, wyjazdów wakacyjnych. Musi Pan jednak wydrukować, celem przedłożenia w sądzie, jego wpisy na portalach społecznościowych.

 

Istotny dla Pana uprawnień jest pogląd, zgodnie z którym „rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które, będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza, jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie” (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 1980 r., III CRN 144/80, OSNCP 1981, nr 1, poz. 20).

 

Trudno zatem, mając na uwadze przestawiony przez Pana stan faktyczny, wskazać, czy istnieje szansa na pozytywne dla Pana stanowisko sądu, albowiem niezbędna w tego rodzaju sprawach jest wiedza na temat stanu materialnego osoby uprawnionej do alimentów. Jeżeli Pana syn, będąc doktorantem, otrzymuje z uczelni wynagrodzenie, to konieczne będzie ustalenie jego wysokości, a także ocena tegoż wynagrodzenia pod kątem ewentualnej zdolności do samodzielnego utrzymania. Niestety nie wskazuje Pan, gdzie syn mieszka, ile ma zajęć tygodniowo, czy zajęcia uniemożliwiają podjęcie pracy na innym stanowisku, czy jest szansa i wola ze strony syna, by swoją karierę związał z uczelnią. Wszystko powyższe ma bowiem istotny wpływ na ocenę sytuacji Pana syna, a w szczególności na dalsze uprawnienie do alimentów. Nie ulega jednak wątpliwości, iż dopóki Pan nie uzyska wyroku uchylającego obowiązek alimentacyjny, dopóty Pana syn może dochodzić przez komornika alimentów. Należy jednak zauważyć, że obowiązek alimentacyjny może być uchylony z datą wsteczną, aniżeli dzień wyrokowania. Innymi słowy, sąd z ważnych powodów może uznać, że obowiązek alimentacyjny wygasł szybciej, aniżeli w dniu wyrokowania, a to z kolei będzie rodzić po stronie Pana prawo dochodzenia zwrotu alimentów od dnia uchylenia obowiązku (mimo faktycznego ich wypłacenia lub ściągnięcia przez komornika).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 4 =

»Podobne materiały

Alimenty a konkubinat – czy mogę złożyć pozew?

Prowadziłam własną działalność gospodarczą, współpracując z firmą należącą do konkubenta. Po naszym rozstaniu partner rozwiązał ze mną współpracę, zostałam bez pracy. Mamy córkę, na którą ojciec płaci alimenty. Przeprowadziłam się z nią do Francji, gdzie mieszkają moi bliscy, próbuję tu ułożyć

 

Skutki płacenia połowy zasądzonych alimentów

Mieszkam na stałe za granicą. Pół roku temu zostały zasądzone bardzo wysokie alimenty na dziecko z pierwszego małżeństwa. Mogę płacić tylko połowę orzeczonej sumy, ponieważ utrzymuję także drugą żonę i nasze dzieci. Co mi grozi, gdy przyjadę do Polski na święta? Czy mogę zostać aresztowany

 

Osobiste sprawowanie opieki a obowiązek alimentacyjny

Otrzymuję alimenty od byłego męża na rzecz syna. Od kilku miesięcy syn (ma 17 lat) pomieszkuje u ojca i zamierza się do niego przeprowadzić. Czy mąż będzie mógł przestać płacić alimenty i wnioskować o przeniesienie obowiązku alimentacyjnego na mnie, skoro on obecnie sprawuje osobistą opiekę nad

 

Do kogo złożyć wniosek o rozłożenie zaległości alimentacyjnych na raty?

Mam zasądzone alimenty. Dotychczas ich nie płaciłem, ale wreszcie podjąłem pracę i płacę na bieżąco. Chcę też spłacić dług w funduszu alimentacyjnym. Do kogo złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty? MOPS i wójt twierdzą, że nie są właściwymi organami.

 

Fuszerka w warsztacie samochodowym. Jak reklamować?

Jak złożyć skuteczną reklamację źle wykonanej usługi w warsztacie samochodowym? Przed 3 miesiącami mechanik samochodowy naprawiał silnik w moim aucie, ta usługa kosztowała mnie prawie 10 tys. zł. Po dwóch tygodniach auto wróciło do warsztatu, bo silnik niewiarygodnie dużo palił. Mechanik nie robił p

 

Wezwanie ze stawiennictwem obowiązkowym w charakterze świadka na rozprawę

Sprawa jest związana z uczestnictwem w rozprawie w sądzie okręgowym właściciela biura, po złożonym odwołaniu, które jest związane z ustaleniem okresów podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i przywróceniem terminu płatności składek do ZUS-u klientki biura. Właściciel biura otrzymał wezwan

 

Wniesienie odpowiedzi na apelację

Sąd pierwszej instancji wydał korzystny dla mnie wyrok, przyznając mi rentę. ZUS złożył apelację. Czy mam wnieść odpowiedź na apelację? Czy lepiej czekać na rozwój wydarzeń?

 

Jak uniknąć płacenia zaległych składek ZUS?

Sprawa dotyczy zaległych składek ZUS. Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, mam KPiR. Od roku zaległam ze składkami na ZUS i od tego czasu zaprzestałam działalności firmy. Nie zamknęłam działalności ani jej nie zawiesiłam. Czy jest jakiś sposób na zamknięcie firmy z datą wstecz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »