.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapoznanie się z treścią oświadczenia woli

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 26.03.2013

Przebywałam do wczoraj na urlopie (a teraz jestem na zwolnieniu chorobowym). Najprawdopodobniej otrzymałam za pośrednictwem kuriera wypowiedzenie z pracy, ale nie zastał mnie w domu, a odbiór awiza mam wyznaczony na jutro (jestem na L4). Czy w tej chwili pracodawca może uznać, że doszło z mojej strony do zapoznania się z treścią oświadczenia woli – wypowiedzenia umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) „umowa o pracę rozwiązuje się:


1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

 

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Jak to podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15 lipca 2008 r. (sygn. akt III PK 9/08), po złożeniu jednostronnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem do skutku rozwiązującego dochodzi bez jakiegokolwiek działania drugiej strony. To samo należy stwierdzić w odniesieniu do oświadczenia woli o rozwiązaniu niezwłocznym. Bez znaczenia prawnego jest w efekcie odmowa przyjęcia przez pracownika pisma zawierającego tego rodzaju oświadczenie bądź odmowa przyjęcia do wiadomości złożonego oświadczenia. Dla ustalenia, w jakiej chwili oświadczenie to zostało złożone, miarodajny jest przepis art. 61 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem należy przyjąć, że wypowiedzenie (rozwiązanie bez wypowiedzenia) zostało złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać. O skutecznym doręczeniu pracownikowi zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) będzie można mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało mu wręczone osobiście (doszło do jego rąk), ale także i wtedy, gdy nie zostało mu fizycznie wręczone, lecz dotarło do niego w taki sposób, iż miał on realną (a nie hipotetyczną) możliwość zapoznania się z jego treścią, uwzględniając warunki konkretne (a nie abstrakcyjne). Możliwe jest przy tym również złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy przedstawicielowi reprezentującemu pracownika, na przykład przedstawicielowi ustawowemu lub pełnomocnikowi.

 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oświadczenie woli o jednostronnym rozwiązaniu umowy o pracę było wysłane w liście poleconym na adres podany przez pracownika podmiotowi zatrudniającemu. W orzecznictwie sądowym wielokrotnie pojawiał się problem oceny skutków nieodebrania (odmowy odebrania) takiego listu. W wyroku z dnia 11 grudnia 1996 r. (sygn. akt I PKN 36/96) Sąd Najwyższy stwierdził, że unikanie przez pracownika odbioru przesłanego na jego adres pisma nie może być ocenione jako skuteczne uchylenie się od skutków zawartego w piśmie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jeśli tylko pracownik ma realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli i celowo nie podejmuje przesyłki zawierającej to oświadczenie, to należy przyjąć, że zostało mu ono skutecznie złożone. Z drugiej jednak strony przyjmuje się (w tym samym wyroku), że dowód nadania listu poleconego lub ekspresowego oraz pozostawienia w skrzynce pocztowej zawiadomienia o jego nadejściu nie mogą być traktowane jako dowód doręczenia adresatowi oświadczenia woli zawartego w tym liście. Można je jednak potraktować jako dowody prima facie, świadczące o tym, że adresat miał możliwość zapoznania się z treścią listu, choć tego rodzaju domniemanie faktyczne może być obalone poprzez wykazanie, że o nadejściu przesyłki jej adresat nie wiedział lub nie miał możliwości jej odebrania. W innym wyroku Sąd Najwyższy uznał, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się z jego treścią, co w rezultacie oznacza przerzucenie na pracownika ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia woli.

 

Rozstrzygnięcie to spotkało się z krytyką w literaturze przedmiotu. Podniesiono, że poczta nie zna treści awizowanych listów, nie może zatem powiadomić pracownika, że awizowane pismo zawiera oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę. W efekcie pracownik nie może być obciążony skutkami świadomego nieodebrania pisma, którego treści nie zna, nietrafne jest zatem przyjęcie przez sąd istnienia w tym przypadku domniemania faktycznego.

Należy więc przyjąć, że jeśli ma Pani możliwość odebrania jutro takiego pisma, to powinna to Pani zrobić. Jednakże pozostaje jeszcze kwestia ważności dokonanego wypowiedzenia w czasie, gdy znajduje się Pani na zwolnieniu lekarskim.

 

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Tak więc wypowiedzenie w takim przypadku będzie nieskuteczne pomimo przyjęcia przez Panią pisma dostarczonego przez kuriera.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »